دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «آموزش تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SAS» مربوط به کانال آموزش نرم افزار SAS

من نرم‌افزار SAS می‌آموزم

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۰۲ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

استفاده از نرم‌افزار SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

شروع کار با SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

کار در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۲۸ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

شروع به کار با SAS استودیو

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۸۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

دستیابی به اطلاعات در آرشیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

خواندن فایل‌های CSV با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۹ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

دستیابی به اطلاعات قبلی در نسخه‌ی دانشگاهی SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۰۶ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ساخت یک ستون جدید در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد جدول SAS با استفاده از فایل‌های CSV

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۲۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Conditional Logic در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۱۸ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

فیلتر کردن جدول‌ها در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۷۹ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ادغام جداول در SAS با استفاده از تطبیق ستون

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۷۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Histogram» با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۱۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Bar Chart» در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۵۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Bar-Line Chart» در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۶ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست یک نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۱۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست دو نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست یک جفت نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۱۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Correlation Analysis با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Distribution Analysis در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۲۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

One-Way Frequency Analysis با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۸۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

آنالیز جداول با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۰۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

One-Way ANOVA با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۳۹ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Simple Linear Regression با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۷۸ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Simulating One-Way ANOVA Data با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۲۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Multiple Linear Regression با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۴۲ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

استودیو SAS - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۳۰ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

SAS OnDemand برای دانشگاهیان - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۸۰ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد یک پروفایل - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۰ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...