دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «آموزش تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SAS» مربوط به کانال آموزش نرم افزار SAS

من نرم‌افزار SAS می‌آموزم

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۹ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

استفاده از نرم‌افزار SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۹۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

شروع کار با SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۵۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

کار در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۹۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

شروع به کار با SAS استودیو

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۳۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

دستیابی به اطلاعات در آرشیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۲ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

خواندن فایل‌های CSV با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۵۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

دستیابی به اطلاعات قبلی در نسخه‌ی دانشگاهی SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۶۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ساخت یک ستون جدید در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۹۰ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد جدول SAS با استفاده از فایل‌های CSV

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۸۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Conditional Logic در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۷۸ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

فیلتر کردن جدول‌ها در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۳۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ادغام جداول در SAS با استفاده از تطبیق ستون

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۲۹ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Histogram» با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۶۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Bar Chart» در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۳۰۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Bar-Line Chart» در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست یک نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۶۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست دو نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۳۰۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست یک جفت نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۶۸ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Correlation Analysis با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۵۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Distribution Analysis در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۷۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

One-Way Frequency Analysis با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۲۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

آنالیز جداول با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

One-Way ANOVA با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۳۰۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Simple Linear Regression با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۲۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Simulating One-Way ANOVA Data با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۷۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Multiple Linear Regression با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۰۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

استودیو SAS - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۸۶ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

SAS OnDemand برای دانشگاهیان - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۴۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد یک پروفایل - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۳۰۰ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...