دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «آموزش تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SAS» مربوط به کانال آموزش نرم افزار SAS

من نرم‌افزار SAS می‌آموزم

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۷۲ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

استفاده از نرم‌افزار SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۰۸ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

شروع کار با SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۶۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

کار در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۲ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

شروع به کار با SAS استودیو

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۴۸ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

دستیابی به اطلاعات در آرشیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۶۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

خواندن فایل‌های CSV با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۷۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

دستیابی به اطلاعات قبلی در نسخه‌ی دانشگاهی SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۷۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ساخت یک ستون جدید در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۰۶ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد جدول SAS با استفاده از فایل‌های CSV

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Conditional Logic در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۷۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

فیلتر کردن جدول‌ها در SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۴۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ادغام جداول در SAS با استفاده از تطبیق ستون

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۳۹ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Histogram» با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۸۴ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Bar Chart» در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۲۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد «Bar-Line Chart» در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۶۷ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست یک نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۸۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست دو نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۰۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

تست یک جفت نمونه در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۷۳ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Correlation Analysis با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۵۶ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Distribution Analysis در استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

One-Way Frequency Analysis با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۶۰ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

آنالیز جداول با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۶۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

One-Way ANOVA با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۲۱۱ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Simple Linear Regression با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۴۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Simulating One-Way ANOVA Data با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۰ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

Multiple Linear Regression با استفاده از استودیو SAS

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۱۲ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

استودیو SAS - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۹ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

SAS OnDemand برای دانشگاهیان - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۴۵ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...

ایجاد یک پروفایل - نسخه مربی

آموزش نرم افزار SAS دو سال پیش ۱۹۹ بازدید

نرم افزار SAS مخفف Statistical Analysis System از کامل ترین نرم افزارهای شناخته شده آماری است که در آن سرعت پردازش اطلاعات خصوصاً در مجموعه ...