دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

جستجو برای درمان بیماری‌های ژنتیکی

دو سال پیش ۱۵۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Hea...

دو سال پیش ۲۷۰ بازدید

Watch a spinach leaf that has been transformed into beating human heart tissue. Scientists used the plant to replicate the way blood moves through human tissue. They hope that one day this method can be used to better filter blood to damaged tissue in human hearts. ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta Click here to read more about the study. http://news.nationalgeographic.com/2017/03/human-heart-spinach-leaf-medicine-science/ Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Heart Tissue | National Geographic https://youtu.be/x4KS6NyFo3Y National Geographic https://www.youtube.com/natgeo

آیا شما هرروز با این وسایل کثیف تماس دارید؟

دو سال پیش ۳۳۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

دو سال پیش ۲۲۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

تکنولوژی منحصر یه فرد چیست؟

دو سال پیش ۲۴۹ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

مشاهده‌ی دنیای مدرن

دو سال پیش ۲۳۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

مشاهده فوران دود و گدازه از کوه Etna

دو سال پیش ۱۹۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

آیا می‌دانید کیبوردهای QWERTY چطور بوجود آمدند؟

دو سال پیش ۲۱۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

آینده‌ی درمان

دو سال پیش ۱۴۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

مشاهده‌ی زمین با تلسکوپ از سمت خورشید

دو سال پیش ۲۲۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

The Ghillie Suit

دو سال پیش ۱۹۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

ماموریتی برای نجات شیرها

دو سال پیش ۲۰۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

چرا زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند؟

دو سال پیش ۲۶۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

These Kaleidoscopic Masterpieces Are Invisible to ...

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید

Struck by the beauty and symmetry of diatoms, modern-day microscopist Klaus Kemp recently revived the Victorian art of diatom arrangement. In this short film by Matthew Killip, peer into the peculiar art form and witness a modern-day diatom master at work. ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe ➡ Get More Short Film Showcase: http://bit.ly/Shortfilmshowcase About Short Film Showcase: The Short Film Showcase spotlights exceptional short videos created by filmmakers from around the web and selected by National Geographic editors. We look for work that affirms National Geographic's belief in the power of science, exploration, and storytelling to change the world. The filmmakers created the content presented, and the opinions expressed are their own, not those of National Geographic Partners. Know of a great short film that should be part of our Showcase? Email SFS@ngs.org to submit a video for consideration. See more from National Geographic's Short Film Showcase at http://documentary.com Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. With between 20,000 and 2 million species, diatoms are one of the largest and most important ecological groups of organisms. Through photosynthesis, it’s been estimated that these single-cell algae produce up to one-quarter of the Earth’s oxygen. In addition to their important role within the ecosystem, diatoms also possess uniquely beautiful cell structures. During the Victorian era, this beauty inspired artists to position the jewel-like cells into dazzling arrangements under the lens of the microscope. This unusual art form was almost lost with time, but was recently revived by modern-day microscopist Klaus Kemp. Struck by the beauty and symmetry of diatoms, Kemp worked obsessively for 8 years to perfect his own technique. In this short film by Matthew Killip, peer into the peculiar art of diatom arrangement and witness a modern-day diatom master at work. Klaus Kemp - http://www.diatoms.co.uk/ Matthew Killip:http://www.matthewkillip.com/ These Kaleidoscopic Masterpieces Are Invisible to the Naked Eye | Short Film Showcase https://youtu.be/qxkbSk--EUY National Geographic https://www.youtube.com/natgeo

چرا ما بیما‌ری‌های حرکتی را تجربه می‌کنیم؟

دو سال پیش ۱۸۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

Déjà Vu

دو سال پیش ۲۰۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

Aftermath of a Chimpanzee Murder Caught in Rare Vi...

دو سال پیش ۱۴۹ بازدید

It was a grisly sight: a murdered chimpanzee, his body beaten, bloodied—and partially cannibalized—by the community he used to lead. Rare video captures the deadly end to a tale of chimpanzee social politics. Researchers had been observing a group of chimpanzees in Senegal since 2005. They identified one chimp, Foudouko, as the alpha leader. Two years later he fell from power, overthrown by a group of younger males. He lived on the outskirts of the group for years before attempting to return in mid-2013. He was killed by his former followers, a rare instance in which a chimp was killed within its own community. ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta Read "In Rare Killing, Chimpanzees Cannibalize Former Leader" from National Geographic News. http://news.nationalgeographic.com/2017/01/chimpanzees-murder-cannibalism-senegal/ Aftermath of a Chimpanzee Murder Caught in Rare Video | National Geographic https://youtu.be/kNCX44Tf1Ns National Geographic https://www.youtube.com/natgeo

How Do Rectangular Pupils Help Goats Survive? | Na...

دو سال پیش ۲۰۵ بازدید

Goats' rectangular pupils provide them with panoramic vision, which is key to their survival. ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta Watch next: "Amazing Footage: Goats Climbing on a Near-Vertical Dam" https://www.youtube.com/watch?v=f0jMzdbEui0 How Do Rectangular Pupils Help Goats Survive? | National Geographic https://youtu.be/lD2EgaqX_OM National Geographic https://www.youtube.com/natgeo

First Mammal Extinction by Climate Change | Nation...

دو سال پیش ۲۰۹ بازدید

The Bramble Cay melomys, also called the mosaic-tailed rat, is likely the first mammal to go extinct because of human-induced climate change. ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta Read more in "First Mammal Species Goes Extinct Due to Climate Change" from National Geographic News: http://news.nationalgeographic.com/2016/06/first-mammal-extinct-climate-change-bramble-cay-melomys/ First Mammal Extinction by Climate Change | National Geographic https://youtu.be/j5-Q3eu4myk National Geographic https://www.youtube.com/natgeo

فوتون‌ها را حس کنید

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

ریشه‌ی اژدها

دو سال پیش ۱۶۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

محافظت از اقیانوس‌ها، محافظت از خود ماست

دو سال پیش ۲۴۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

6 Weird Facts About Your Body | National Geographi...

دو سال پیش ۱۹۱ بازدید

About 10,000 human cells can fit on the head of a pin—that and five other facts about the human body. ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta 6 Weird Facts About Your Body | National Geographic https://youtu.be/Crv0FtIruYk National Geographic https://www.youtube.com/natgeo

علوم مشاهده‌ی بیگانگان

دو سال پیش ۲۳۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

Microscopic Time-Lapse: See the Crazy Chemistry of...

دو سال پیش ۱۵۰ بازدید

When describing chemistry, beauty doesn't usually come to mind. However, the scientists at Beauty of Science have made it their mission to change that through their incredible visuals of the world beneath the microscope. In this video from their "Envisioning Chemistry" series, feast your eyes upon the spectacular crystal forests formed by the metal displacement reactions of silver and lead. ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe ➡ Get More Short Film Showcase: http://bit.ly/Shortfilmshowcase About Short Film Showcase: The Short Film Showcase spotlights exceptional short videos created by filmmakers from around the web and selected by National Geographic editors. We look for work that affirms National Geographic's belief in the power of science, exploration, and storytelling to change the world. The filmmakers created the content presented, and the opinions expressed are their own, not those of National Geographic Partners. Know of a great short film that should be part of our Showcase? Email SFS@ngs.org to submit a video for consideration. See more from National Geographic's Short Film Showcase at http://documentary.com Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. Credit: Yan Liang/Beauty of Science http://beautyofscience.com/ Microscopic Time-Lapse: See the Crazy Chemistry of Reacting Metal | Short Film Showcase https://youtu.be/RSrLwG25euc National Geographic https://www.youtube.com/natgeo

جهان روی زمین اقیانوس‌ها

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

ارتش آینده

دو سال پیش ۱۴۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

زندگی در قطب جنوب

دو سال پیش ۲۶۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی مردم‌نهاد در جهان است که هدفش را بر معرفی و حفاظت از آثار طبیعی، باستان‌شناسی، زیست‌شناسی و علوم جغرافیایی بنا کرده است.

Welcome to the Body Farm | Explorer

دو سال پیش ۲۶۹ بازدید

Francesca Fiorentini goes to the Texas State University Forensic Anthropology Research Facility to see how donated bodies help solve crimes. ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe ➡ Watch all clips of Explorer here: http://bit.ly/WatchExplorer ➡ Get More Explorer: http://bit.ly/MoreExplorer ➡ EXPLORER AIRS MONDAYS 10/9c. ➡ Subscribe to News Broke: http://bit.ly/NEWSBROKE About Explorer: Explorer, the longest-running documentary series in cable television history, honored with nearly 60 Emmys and hundreds of other awards, continues as a series of major specials on the National Geographic Channel. In the course of more than two thousand films, Explorer has taken viewers to more than 120 countries, opening a window on hidden parts of the world, unlocking mysteries both ancient and modern, and investigating stories of science, nature, and culture. Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta About National Geographic National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. Welcome to the Body Farm | Explorer https://youtu.be/8wDJINtov6U National Geographic https://www.youtube.com/natgeo

Treating Parkinson’s Disease: Brain Surgery and th...

دو سال پیش ۱۵۹ بازدید

At the University of Florida, Parkinson’s disease patient Russell Price undergoes surgery to implant a deep brain stimulation (DBS) lead that will deliver electrical impulses to motion-controlling parts of his brain, treatment which has been shown to provide substantial relief from symptoms in appropriately selected patients. Additional improvement in some patients may also derive from the mere expectation that the procedure will help—the so-called placebo effect. “It’s not a magical thing,” says neurologist Michael Okun. “It’s another part of the brain that is producing a beneficial effect not directly related to the action of our treatment.” ➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe About National Geographic: National Geographic is the world's premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what's possible. Get More National Geographic: Official Site: http://bit.ly/NatGeoOfficialSite Facebook: http://bit.ly/FBNatGeo Twitter: http://bit.ly/NatGeoTwitter Instagram: http://bit.ly/NatGeoInsta Read more about the placebo effect in the December 2016 National Geographic Magazine story "Unlocking the Hidden Power of You". http://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/12/healing-science-belief-placebo/ VIDEO: Max Aguilera-Hellweg EDITOR: Edythe McNamee PRODUCER: Kurt Mutchler Treating Parkinson’s Disease: Brain Surgery and the Placebo Effect | National Geographic https://youtu.be/d47oP9uWzrs National Geographic https://www.youtube.com/natgeo


پیشنهادی

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۲:۳۱

“Eureka Effect”

دو سال پیش ۱۵۹ بازدید
۲:۷

سناریوی نجات با فناوری برتر

دو سال پیش ۱۵۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۱:۲

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Hea...

دو سال پیش ۲۷۰ بازدید
۵۹

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

دو سال پیش ۲۲۸ بازدید
۲:۵۶

تکنولوژی منحصر یه فرد چیست؟

دو سال پیش ۲۴۹ بازدید
۲:۱۶

مشاهده‌ی دنیای مدرن

دو سال پیش ۲۳۴ بازدید

آینده علم و تکنولوژی

۱:۲

Transforming a Spinach Leaf Into Beating Human Hea...

دو سال پیش ۲۷۰ بازدید
۵۹

شکر شما را بیش فعال می‌کند؟

دو سال پیش ۲۲۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آینده علم و تکنولوژی
۲:۳۱

“Eureka Effect”

دو سال پیش ۱۵۹ بازدید
۲:۷

سناریوی نجات با فناوری برتر

دو سال پیش ۱۵۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی