دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «ویدیوهای منتخب و کوتاه از کنفرانس تد» مربوط به کانال بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد

یک تجربه جدید برای ۳۰ روز - Matt Cutts

بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد دو سال پیش ۳۹۳ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژ...

قدرت گفتن «متچکرم» - Laura Trice

بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد دو سال پیش ۳۸۳ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژ...

وسایل کمتر، خوشحالی بیشتر - Graham Hill

بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد دو سال پیش ۳۷۵ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژ...

پدر و دختر، یک عکس در چند سال - Steven Addis

بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد دو سال پیش ۴۰۴ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژ...

چطور دنیا و یا حداقل خودتان را از دیدارهای بد نجات دهید - David Grady

بهترین ویدیوهای از کنفرانس جهانی تد دو سال پیش ۴۲۸ بازدید

TED یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. تد که نامش را از ابتدای واژ...