دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «بهترین و کوتاه‌ترین ویدیوهای منتخب به انتخاب نشنال جئوگرافیک» مربوط به کانال ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک

بازی ذهنی | عجایب در مورد جعبه‌ها

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۵۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | ترفند حافظه

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۱۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | حراج باورها

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۶۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | بازی مسیریابی

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۶۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | Dolph Lundgren

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۵۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | مجموعه‌ی خواب

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۷۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | برانگیختن حسادت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۳۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | توهمات در خواب

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۲۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | بازی مغز با پرسپکتیو

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۷۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | در نتیجه‌ی افکار مثبت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۵۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | قدرت تفکر مثبت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۹۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | دوربین مخفی

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۲۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | «Jason Silva» درباره خواب می‌گوید

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۳۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | چه چیزی می‌بینید؟

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۳۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | خیره شدن

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۵۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | توهم کشش از دو طرف

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۳۸۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | توهم درباره‌ی صورت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۷۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | «Jason Silva» درباره درک اشتباه می‌گوید

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۲۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Jason Silva on Memory | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۳۶ بازدید

Host Jason Silva illustrates just how much our past frames our future.➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribeAbout Brain Games:Using a se...

Brain Magic - The Morality Illusion | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۱۹۷ بازدید

Illusionist Eric Leclerc has a little fun with a volunteer and some extremely cute baby chicks.➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribeAbo...

What the Pear? | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۳۱۸ بازدید

Find out how a specific audio tone sounds like it's rising ad infinitum, and how a real pear got inside a real long-neck bottle -- without a...

بازی ذهنی | سوال از جمعیت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۳۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | ترفندهای مورد توجه

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۷۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Under Pressure | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۳۹ بازدید

Whether you're throwing a baseball, or doing a cognitive task, you may be using more brainpower than you think. The question is, how will a...

بازی ذهنی | «Jason Silva» درباره اخلاق می‌گوید

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۶۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Brain Magic - The Paranormal Illusion | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۴۹ بازدید

Illusionist Eric Leclerc makes this volunteer a believer. Will he change your mind about the spirit world as well?➡ Subscribe: http://bit.ly...

بازی ذهنی | «Jason Silva» درباره پول می‌گوید

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۷۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | آتش زدن پول

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۹۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | توهم درباره‌‌ی اسکناس

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۴۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | فریب با کیک

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دو سال پیش ۲۷۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...