دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «بهترین و کوتاه‌ترین ویدیوهای منتخب به انتخاب نشنال جئوگرافیک» مربوط به کانال ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک

بازی ذهنی | عجایب در مورد جعبه‌ها

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۱۱۲ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | ترفند حافظه

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | حراج باورها

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۱۱۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | بازی مسیریابی

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | Dolph Lundgren

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | مجموعه‌ی خواب

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | برانگیختن حسادت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | توهمات در خواب

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۷۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | بازی مغز با پرسپکتیو

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۱۰۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | در نتیجه‌ی افکار مثبت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | قدرت تفکر مثبت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۹۵ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | دوربین مخفی

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | «Jason Silva» درباره خواب می‌گوید

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۶۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | چه چیزی می‌بینید؟

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۴ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | خیره شدن

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۷۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | توهم کشش از دو طرف

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۰ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | توهم درباره‌ی صورت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۷۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | «Jason Silva» درباره درک اشتباه می‌گوید

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Jason Silva on Memory | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۶۸ بازدید

Host Jason Silva illustrates just how much our past frames our future.➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribeAbout Brain Games:Using a se...

Brain Magic - The Morality Illusion | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۶۶ بازدید

Illusionist Eric Leclerc has a little fun with a volunteer and some extremely cute baby chicks.➡ Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribeAbo...

What the Pear? | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۶۸ بازدید

Find out how a specific audio tone sounds like it's rising ad infinitum, and how a real pear got inside a real long-neck bottle -- without a...

بازی ذهنی | سوال از جمعیت

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۱ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | ترفندهای مورد توجه

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Under Pressure | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۶۴ بازدید

Whether you're throwing a baseball, or doing a cognitive task, you may be using more brainpower than you think. The question is, how will a...

بازی ذهنی | «Jason Silva» درباره اخلاق می‌گوید

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۷۷ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

Brain Magic - The Paranormal Illusion | Brain Games

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۶۳ بازدید

Illusionist Eric Leclerc makes this volunteer a believer. Will he change your mind about the spirit world as well?➡ Subscribe: http://bit.ly...

بازی ذهنی | «Jason Silva» درباره پول می‌گوید

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۱۰۳ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | آتش زدن پول

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۸۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | توهم درباره‌‌ی اسکناس

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۶۸ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...

بازی ذهنی | فریب با کیک

ویدیوهای کوتاه از نشنال جئوگرافیک دوازده ماه پیش ۷۶ بازدید

نشنال جئوگرافی، نام سازمانی غیردولتی است که در سال ۱۸۸۸ میلادی در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. هم‌اکنون انجمن جغرافیای ملی از بزرگ‌ترین ساز...