دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گل مصنوعی

ده ماه پیش ۱۹۹ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

ده ماه پیش ۱۳۷ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

ده ماه پیش ۱۳۴ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل برای روز عشاق

ده ماه پیش ۹۹ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل عروسی

ده ماه پیش ۱۷۱ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل‌های کاغذی

ده ماه پیش ۱۸۹ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید. همراه با آموزش ساخت انواع گل‌های کاغذی و مصنوعی.

گل‌های مصنوعی

ده ماه پیش ۲۰۰ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید. همراه با آموزش ساخت انواع گل‌های کاغذی و مصنوعی.

تزیین گل رز

ده ماه پیش ۳۱۱ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

ساخت رانر میز با گل

ده ماه پیش ۲۱۰ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

مبانی تئوری رنگ‌ها

ده ماه پیش ۱۶۵ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

DIY for Girls I Beautiful Kanzashi Satin Ribbon Fl...

ده ماه پیش ۸۸ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

دسته گل عروس با گل‌های بهاری

ده ماه پیش ۱۵۹ بازدید

در این ویدیو‌ها شما ایده‌های خلاقانه و زیبا برای ساختن یک دسته، سبد و یا تاج گل را مشاهده می‌کنید. سبد گل خودتان را خودتان بیارایید.

گل آرایی

۲:۳۱

گل مصنوعی

ده ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

ده ماه پیش ۱۳۷ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

ده ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

ده ماه پیش ۹۹ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال


پیشنهادی

در کانال گل آرایی
۲:۳۱

گل مصنوعی

ده ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

ده ماه پیش ۱۸۹ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

ده ماه پیش ۱۷۱ بازدید
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

ده ماه پیش ۱۶۵ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

ده ماه پیش ۱۳۷ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

ده ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

ده ماه پیش ۹۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گل آرایی
۲:۳۱

گل مصنوعی

ده ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

ده ماه پیش ۱۳۷ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

ده ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

ده ماه پیش ۹۹ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

ده ماه پیش ۱۷۱ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

ده ماه پیش ۱۸۹ بازدید
۸:۲۶

گل‌های مصنوعی

ده ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۵:۱۹

تزیین گل رز

ده ماه پیش ۳۱۱ بازدید

گل آرایی

۲:۳۱

گل مصنوعی

ده ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

ده ماه پیش ۱۳۷ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

ده ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

ده ماه پیش ۹۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گل آرایی
۲:۳۱

گل مصنوعی

ده ماه پیش ۱۹۹ بازدید
۵:۴۲

گل‌های کاغذی

ده ماه پیش ۱۸۹ بازدید
۵:۴۱

گل عروسی

ده ماه پیش ۱۷۱ بازدید
۴:۵۲

مبانی تئوری رنگ‌ها

ده ماه پیش ۱۶۵ بازدید
۱۴:۲۰

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۱

ده ماه پیش ۱۳۷ بازدید
۶:۴۹

تزیین گل همیشه بهار، قسمت ۲

ده ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۷:۳۹

گل برای روز عشاق

ده ماه پیش ۹۹ بازدید