دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

سه سال پیش ۹۵۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

سه سال پیش ۷۳۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

سه سال پیش ۸۱۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

سه سال پیش ۱۲۸۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

سه سال پیش ۱۱۰۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

سه سال پیش ۱۳۹۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

سه سال پیش ۹۰۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

سه سال پیش ۷۵۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: دیالوگ‌های احوا...

سه سال پیش ۱۶۱۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: تمرین‌های شنیدنی

سه سال پیش ۱۰۱۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 1

سه سال پیش ۱۱۸۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

سه سال پیش ۵۱۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

سه سال پیش ۱۳۳۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

سه سال پیش ۱۱۵۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 111

سه سال پیش ۱۲۶۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

سه سال پیش ۸۲۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 109

سه سال پیش ۹۳۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 108

سه سال پیش ۱۰۹۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

سه سال پیش ۱۲۴۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

سه سال پیش ۱۲۷۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 105

سه سال پیش ۱۱۳۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 104

سه سال پیش ۶۳۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 103

سه سال پیش ۱۲۸۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 102

سه سال پیش ۱۴۴۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

سه سال پیش ۱۲۶۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

سه سال پیش ۱۳۴۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 99

سه سال پیش ۸۰۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

سه سال پیش ۱۴۹۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 97

سه سال پیش ۷۱۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 96

سه سال پیش ۹۸۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

درباره کانال

زبان اسپانیایی تنها در اسپانیا کاربرد ندارد، بلکه امروزه با این زبان در ۲۶ کشور دنیا به عنوان زبان اصلی و زبان دوم صحبت می‌شود. این زبان در ایران کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته است و به‌واسطه منابع کم و محدودی که برای آموزش این زبان وجود دارد همواره دغدغه‌های زیادی را در این حوزه پدید آورده است. سعی ما بر این است تا با جمع‌آوری ویدیوهای آموزش زبان اسپانیایی بتوانیم به عنوان منبعی مطمئن جهت یادگیری این زبان خودمان را معرفی کنیم، ویدیوهایی که می‌توانند به تقویت مهارت‌های گفتاری و افزایش دایره لغات شما کمک کند و بتواند پاسخگوی نیاز شما در دنیای واقعی باشد. در اين کانال ما به شما دستورالعمل‌هاي ماهرانه‌اي را از طریق ویدیوهای آموزشی ارائه می‌دهیم و می‌بی‌نیم چطور می‌توانیم به راحت‌ترین شیوه ممکن این زبان شیرین را یاد بگیریم.


پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۱:۲۵

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 54

سه سال پیش ۱۱۲۷ بازدید
۲:۵۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

سه سال پیش ۱۰۶۴ بازدید
۵:۲۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 80

سه سال پیش ۱۳۸۰ بازدید
۲:۲۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 68

سه سال پیش ۱۲۱۹ بازدید
۲:۲۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 91

سه سال پیش ۷۹۹ بازدید
۱:۴۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 28

سه سال پیش ۱۲۸۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

سه سال پیش ۹۵۶ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

سه سال پیش ۱۲۸۱ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

سه سال پیش ۱۱۰۹ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

سه سال پیش ۱۳۹۲ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

سه سال پیش ۹۰۴ بازدید
۲:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

سه سال پیش ۷۵۱ بازدید

آموزش مقدماتی

۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

سه سال پیش ۹۵۶ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

سه سال پیش ۱۲۸۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۱:۲۵

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 54

سه سال پیش ۱۱۲۷ بازدید
۲:۵۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

سه سال پیش ۱۰۶۴ بازدید
۵:۲۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 80

سه سال پیش ۱۳۸۰ بازدید
۲:۲۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 68

سه سال پیش ۱۲۱۹ بازدید
۲:۲۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 91

سه سال پیش ۷۹۹ بازدید
۱:۴۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 28

سه سال پیش ۱۲۸۹ بازدید