دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

نه ماه پیش ۵۸۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

نه ماه پیش ۴۳۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

نه ماه پیش ۴۷۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

نه ماه پیش ۹۱۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

نه ماه پیش ۷۴۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

نه ماه پیش ۱۰۴۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

نه ماه پیش ۴۹۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

نه ماه پیش ۴۰۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: دیالوگ‌های احوا...

نه ماه پیش ۱۱۸۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: تمرین‌های شنیدنی

نه ماه پیش ۶۴۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 1

نه ماه پیش ۵۳۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

نه ماه پیش ۲۱۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

نه ماه پیش ۱۰۰۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

نه ماه پیش ۷۰۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 111

نه ماه پیش ۸۵۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

نه ماه پیش ۵۱۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 109

نه ماه پیش ۵۶۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 108

نه ماه پیش ۷۲۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

نه ماه پیش ۸۰۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

نه ماه پیش ۱۰۵۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 105

نه ماه پیش ۷۲۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 104

نه ماه پیش ۲۵۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 103

نه ماه پیش ۹۸۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 102

نه ماه پیش ۱۱۰۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

نه ماه پیش ۹۱۶ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

نه ماه پیش ۱۰۲۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 99

نه ماه پیش ۴۲۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

نه ماه پیش ۱۱۱۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 97

نه ماه پیش ۴۲۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 96

نه ماه پیش ۷۰۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

درباره کانال

زبان اسپانیایی تنها در اسپانیا کاربرد ندارد، بلکه امروزه با این زبان در ۲۶ کشور دنیا به عنوان زبان اصلی و زبان دوم صحبت می‌شود. این زبان در ایران کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته است و به‌واسطه منابع کم و محدودی که برای آموزش این زبان وجود دارد همواره دغدغه‌های زیادی را در این حوزه پدید آورده است. سعی ما بر این است تا با جمع‌آوری ویدیوهای آموزش زبان اسپانیایی بتوانیم به عنوان منبعی مطمئن جهت یادگیری این زبان خودمان را معرفی کنیم، ویدیوهایی که می‌توانند به تقویت مهارت‌های گفتاری و افزایش دایره لغات شما کمک کند و بتواند پاسخگوی نیاز شما در دنیای واقعی باشد. در اين کانال ما به شما دستورالعمل‌هاي ماهرانه‌اي را از طریق ویدیوهای آموزشی ارائه می‌دهیم و می‌بی‌نیم چطور می‌توانیم به راحت‌ترین شیوه ممکن این زبان شیرین را یاد بگیریم.


پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۱:۳۶

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

نه ماه پیش ۱۰۰۳ بازدید
۱:۱۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 47

نه ماه پیش ۸۰۴ بازدید
۲:۵۰

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 65

نه ماه پیش ۶۴۷ بازدید
۲:۵۶

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 10

نه ماه پیش ۶۰۸ بازدید
۱:۱۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 27

نه ماه پیش ۴۸۸ بازدید
۳:۵۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 66

نه ماه پیش ۱۱۳۱ بازدید
۴:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 7

نه ماه پیش ۷۶۳ بازدید
۲:۴۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 29

نه ماه پیش ۷۵۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

نه ماه پیش ۵۸۹ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

نه ماه پیش ۹۱۷ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

نه ماه پیش ۷۴۶ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

نه ماه پیش ۱۰۴۱ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

نه ماه پیش ۴۹۱ بازدید
۲:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

نه ماه پیش ۴۰۳ بازدید

آموزش مقدماتی

۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

نه ماه پیش ۵۸۹ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

نه ماه پیش ۹۱۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۱:۳۶

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

نه ماه پیش ۱۰۰۳ بازدید
۱:۱۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 47

نه ماه پیش ۸۰۴ بازدید
۲:۵۰

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 65

نه ماه پیش ۶۴۷ بازدید
۲:۵۶

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 10

نه ماه پیش ۶۰۸ بازدید
۱:۱۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 27

نه ماه پیش ۴۸۸ بازدید
۳:۵۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 66

نه ماه پیش ۱۱۳۱ بازدید
۴:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 7

نه ماه پیش ۷۶۳ بازدید
۲:۴۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 29

نه ماه پیش ۷۵۱ بازدید