دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

پنج ماه پیش ۵۲۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

پنج ماه پیش ۳۱۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

پنج ماه پیش ۴۰۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

پنج ماه پیش ۸۴۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

پنج ماه پیش ۶۷۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

پنج ماه پیش ۹۴۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

پنج ماه پیش ۴۲۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

پنج ماه پیش ۳۲۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: دیالوگ‌های احوا...

پنج ماه پیش ۱۱۰۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: تمرین‌های شنیدنی

پنج ماه پیش ۵۸۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 1

پنج ماه پیش ۳۷۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

پنج ماه پیش ۱۴۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

پنج ماه پیش ۹۳۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 1

پنج ماه پیش ۶۰۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 111

پنج ماه پیش ۷۸۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

پنج ماه پیش ۴۳۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 109

پنج ماه پیش ۵۱۰ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 108

پنج ماه پیش ۶۲۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

پنج ماه پیش ۷۲۲ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

پنج ماه پیش ۱۰۰۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 105

پنج ماه پیش ۶۳۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 104

پنج ماه پیش ۱۸۷ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 103

پنج ماه پیش ۹۳۳ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 102

پنج ماه پیش ۹۳۱ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

پنج ماه پیش ۸۴۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 100

پنج ماه پیش ۹۶۴ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 99

پنج ماه پیش ۳۶۹ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 98

پنج ماه پیش ۱۰۴۸ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 97

پنج ماه پیش ۳۶۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

آموزش زبان اسپانیایی دوره مقدماتی: قسمت 96

پنج ماه پیش ۶۳۵ بازدید

در این مجموعه زبان اسپانیایی را به صورت ساده و گام به گام فرا بگیرید.

درباره کانال

زبان اسپانیایی تنها در اسپانیا کاربرد ندارد، بلکه امروزه با این زبان در ۲۶ کشور دنیا به عنوان زبان اصلی و زبان دوم صحبت می‌شود. این زبان در ایران کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفته است و به‌واسطه منابع کم و محدودی که برای آموزش این زبان وجود دارد همواره دغدغه‌های زیادی را در این حوزه پدید آورده است. سعی ما بر این است تا با جمع‌آوری ویدیوهای آموزش زبان اسپانیایی بتوانیم به عنوان منبعی مطمئن جهت یادگیری این زبان خودمان را معرفی کنیم، ویدیوهایی که می‌توانند به تقویت مهارت‌های گفتاری و افزایش دایره لغات شما کمک کند و بتواند پاسخگوی نیاز شما در دنیای واقعی باشد. در اين کانال ما به شما دستورالعمل‌هاي ماهرانه‌اي را از طریق ویدیوهای آموزشی ارائه می‌دهیم و می‌بی‌نیم چطور می‌توانیم به راحت‌ترین شیوه ممکن این زبان شیرین را یاد بگیریم.


پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۱:۱۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 79

پنج ماه پیش ۳۲۸ بازدید
۱:۱۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 61

پنج ماه پیش ۴۵۳ بازدید
۱:۳۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 108

پنج ماه پیش ۶۲۹ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

پنج ماه پیش ۸۴۴ بازدید
۰:۱:۰

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 30

پنج ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۲:۴۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 35

پنج ماه پیش ۲۴۰ بازدید
۲:۲۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 90

پنج ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۲:۳۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 45

پنج ماه پیش ۳۹۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

پنج ماه پیش ۵۲۳ بازدید
۳:۱۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

پنج ماه پیش ۳۱۹ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

پنج ماه پیش ۴۰۸ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

پنج ماه پیش ۸۴۴ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 6

پنج ماه پیش ۶۷۵ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 4

پنج ماه پیش ۹۴۹ بازدید
۵۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 106

پنج ماه پیش ۴۲۳ بازدید
۲:۱۴

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 2

پنج ماه پیش ۳۲۵ بازدید

آموزش مقدماتی

۳۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 76

پنج ماه پیش ۵۲۳ بازدید
۳:۱۷

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 110

پنج ماه پیش ۳۱۹ بازدید
۱:۲۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 107

پنج ماه پیش ۴۰۸ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

پنج ماه پیش ۸۴۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش گام به گام زبان اسپانیایی
۱:۱۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 79

پنج ماه پیش ۳۲۸ بازدید
۱:۱۸

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 61

پنج ماه پیش ۴۵۳ بازدید
۱:۳۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 108

پنج ماه پیش ۶۲۹ بازدید
۱:۱۲

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 59

پنج ماه پیش ۸۴۴ بازدید
۰:۱:۰

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 30

پنج ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۲:۴۹

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 35

پنج ماه پیش ۲۴۰ بازدید
۲:۲۱

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 90

پنج ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۲:۳۳

آموزش زبان اسپانیایی: قسمت 45

پنج ماه پیش ۳۹۰ بازدید