دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Making teeth bright and white with a Hue/Saturatio...

سه سال پیش ۴۸۷ بازدید

Make teeth bright and white using a Hue/Saturation adjustment layer in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Making-teeth-bright-white-HueSaturation-adjustment-layer/97619/103842-4.html?utm_campaign=oeRWVmY-57c&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Removing blemishes with the spot healing brush and...

سه سال پیش ۵۰۱ بازدید

Julieanne Kost shows you how to remove blemishes with the spot healing brush and the patch tool in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Removing-blemishes-Spot-Healing-Brush-Patch-tool/97619/103839-4.html?utm_campaign=xtlQIuL6ZIQ&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to Customize keyboard shortcuts in Photoshop C...

سه سال پیش ۴۱۷ بازدید

Learn how to customize your keyboard shortcuts in Photoshop to boost productivity. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Customizing-keyboard-shortcuts/97619/103783-4.html?utm_campaign=wd7dxf78avI&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to Create panoramas with Photomerge and Auto-B...

سه سال پیش ۴۲۶ بازدید

Create panoramas with Photomerge and Auto-Blend in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Creating-panoramas-Photomerge-Auto-Blend/97619/103848-4.html?utm_campaign=Zkf-oNK3zbk&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Drawing straight lines with the pen tool | Adobe I...

سه سال پیش ۴۸۲ بازدید

Draw straight line segments using the pen tool in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Working-Shape-Builder-tool/122469/138812-4.html?utm_campaign=CH8l7UwqlXI&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Keyboard shortcuts for switching Tools | Photoshop...

سه سال پیش ۳۸۳ بازدید

In this video, you'll learn keyboard shortcuts for switching tools in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Switching-tools-using-keyboard/97619/103782-4.html?utm_campaign=SNwiMf7oVMU&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Scaling, skewing, and rotating with free transform...

سه سال پیش ۳۲۲ بازدید

Learn how to scale, skew, and rotate your image in Photoshop using the Free Transform tool. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Scaling-skewing-rotating-Free-Transform/97619/103804-4.html?utm_campaign=5jmjozXJ-wo&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Distorting and transforming objects | Adobe Illust...

سه سال پیش ۴۷۰ بازدید

Find out how to distort and transform objects in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Distorting-transforming-objects/122469/138778-4.html?utm_campaign=2IHIJlgKxJI&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Creating files for print | Adobe Illustrator CC | ...

سه سال پیش ۴۷۷ بازدید

Find out how to set up your document for print in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Creating-files-print/122469/138759-4.html?utm_campaign=_17sMJp2tzY&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to Make nondestructive transformations with Sm...

سه سال پیش ۳۹۸ بازدید

Learn how to make nondestructive transformations with Smart Objects in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Making-nondestructive-transformations-Smart-Objects/97619/103805-4.html?utm_campaign=dqWf5chu49c&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Understanding resize vs resample | Photoshop CS6 |...

سه سال پیش ۳۸۶ بازدید

Learn the difference between resizing and resampling an image in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Understanding-Resize-vs-Resample/97619/103793-4.html?utm_campaign=kMS0bATIWVk&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Creating and using custom views | Adobe Illustrato...

سه سال پیش ۵۴۰ بازدید

Learn how to create and use custom views in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Creating-using-custom-views/122469/138765-4.html?utm_campaign=wUaCkNG_NJ8&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Understanding vector graphics | Adobe Illustrator ...

سه سال پیش ۵۰۰ بازدید

Learn what a vector graphic is and how it can help you develop a more versatile graphic in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Understanding-vector-graphics/122469/138752-4.html?utm_campaign=W1fy9Vzwnbk&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Working with the Shape Builder Tool | Adobe Illust...

سه سال پیش ۳۶۶ بازدید

Learn how to work with the Shape Builder Tool in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Working-Shape-Builder-tool/122469/138812-4.html?utm_campaign=xEAEusiDX4o&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Creating files for the web | Adobe Illustrator CC ...

سه سال پیش ۴۴۴ بازدید

Learn how to create web graphics in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Creating-files-web/122469/138760-4.html?utm_campaign=yIxN4Pu1xcQ&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to make a cast shadow more realistic in Photos...

سه سال پیش ۳۳۵ بازدید

Learn how to make a cast shadow more realistic in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Making-cast-shadow-more-realistic-Multiply/97619/103866-4.html?utm_campaign=mPzhqkfhtV8&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to cycle through the blend modes in Photoshop ...

سه سال پیش ۴۵۳ بازدید

This tutorial shows you how to cycle through blend modes in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Cycling-through-blending-modes/97619/103863-4.html?utm_campaign=B70q4jk9ROQ&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Exploring the basics of layers | Photoshop CS6 | l...

سه سال پیش ۴۶۲ بازدید

Learn how to work with layers in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Exploring-layer-basics/97619/103809-4.html?utm_campaign=4eiAqs4ScV8&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Preserving important elements with Content-Aware S...

سه سال پیش ۳۵۱ بازدید

In this video, we discuss preserving important elements with Content-Aware Scale in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Preserving-important-elements-Content-Aware-Scale/97619/103807-4.html?utm_campaign=bmLlt4SGNDs&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Using Illustrator files in InDesign and Photoshop ...

سه سال پیش ۴۲۵ بازدید

Learn how to take your Illustrator artwork and place it into other creative apps like Photoshop and InDesign. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Using-Illustrator-files-Photoshop-InDesign/122469/138875-4.html?utm_campaign=FF9-l07KmDY&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to Convert a selection into a layer mask in Ph...

سه سال پیش ۴۷۰ بازدید

Learn the fundamentals of masking and using layer masks in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Converting-selection-layer-mask/97619/103816-4.html?utm_campaign=3F4XUS45MUk&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Drawing simple curves with the pen tool | Adobe Il...

سه سال پیش ۴۴۵ بازدید

Draw simple curves using the pen tool in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Drawing-simple-curves/122469/138819-4.html?utm_campaign=JyQPb2vhkWE&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Selecting objects by attribute | Adobe Illustrator...

سه سال پیش ۴۴۳ بازدید

Find out how to select objects by attribute in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Selecting-objects-attribute/122469/138773-4.html?utm_campaign=m-HVxf8ixtA&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

آموزش فتوشاپ لیندا قسمت13

سه سال پیش ۴۵۷ بازدید

Learn about using Selective Modification in Photoshop. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Making-selective-modifications/124096/140628-4.html?utm_campaign=w0FlLz7oXz0&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

ساز و رزولوشن عکس‌ها

سه سال پیش ۴۷۱ بازدید

In this video, we show you the difference between image size resolution. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Image-size-resolution/124096/140566-4.html?utm_campaign=81r2j2hf2jY&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

دستورات سایز عکس

سه سال پیش ۴۳۲ بازدید

This video introduces you to the Image Size command, which allows you to change the image size and resolution of an entire image. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Image-Size-command/124096/140567-4.html?utm_campaign=AogohxXqc78&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

پیکسل

سه سال پیش ۴۵۹ بازدید

Learn how upsampling has improved recently in Photoshop. You'll also see how it compares to capturing high resolution data with your scanner or digital camera in the first place. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Upsampling-vs-real-pixels/124096/140569-4.html?utm_campaign=-9IJaCTiUcU&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Unsampling advice | Photoshop CC | lynda.com

سه سال پیش ۵۰۱ بازدید

When you have no other option but to upsample an image, preserve details along with a little bit of noise reduction is the way to go. We'll show you how. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Upsampling-advice/124096/140575-4.html?utm_campaign=rPvPv0Z46ww&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Indentifying a Color Cast | Photoshop CC | lynda.c...

سه سال پیش ۱۱۴۷ بازدید

Find out how to identify a color cast in Photoshop. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Identifying-color-cast/124096/140617-4.html?utm_campaign=w3fha-iB8Fw&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Downsampling advice | Photoshop CC | lynda.com

سه سال پیش ۴۴۴ بازدید

This video provides you with some insights for which Interpolation settings to apply when downsampling an image inside Photoshop. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Downsampling-advice/124096/140574-4.html?utm_campaign=2S810cJQWEs&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

درباره کانال

فیلم‌های آموزشی لیندا


پیشنهادی

در کانال لیندا
۶:۵۶

ساز و رزولوشن عکس‌ها

سه سال پیش ۴۷۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال لیندا
۵:۹

How to Create panoramas with Photomerge and Auto-B...

سه سال پیش ۴۲۶ بازدید
۳:۹

Keyboard shortcuts for switching Tools | Photoshop...

سه سال پیش ۳۸۳ بازدید
۶:۸

Scaling, skewing, and rotating with free transform...

سه سال پیش ۳۲۲ بازدید

آموزش فتوشاپ CS6

۵:۹

How to Create panoramas with Photomerge and Auto-B...

سه سال پیش ۴۲۶ بازدید
مشاهده همه

فتوشاپ CC

۱:۳۲

آموزش فتوشاپ لیندا قسمت13

سه سال پیش ۴۵۷ بازدید
۶:۵۶

ساز و رزولوشن عکس‌ها

سه سال پیش ۴۷۱ بازدید
۶:۳۱

دستورات سایز عکس

سه سال پیش ۴۳۲ بازدید
۸:۲۰

پیکسل

سه سال پیش ۴۵۹ بازدید
مشاهده همه

آموزش ایلستریتور

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال لیندا
۶:۵۶

ساز و رزولوشن عکس‌ها

سه سال پیش ۴۷۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی