دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Making teeth bright and white with a Hue/Saturatio...

پنج ماه پیش ۱۰۰ بازدید

Make teeth bright and white using a Hue/Saturation adjustment layer in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Making-teeth-bright-white-HueSaturation-adjustment-layer/97619/103842-4.html?utm_campaign=oeRWVmY-57c&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Removing blemishes with the spot healing brush and...

پنج ماه پیش ۸۵ بازدید

Julieanne Kost shows you how to remove blemishes with the spot healing brush and the patch tool in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Removing-blemishes-Spot-Healing-Brush-Patch-tool/97619/103839-4.html?utm_campaign=xtlQIuL6ZIQ&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to Customize keyboard shortcuts in Photoshop C...

پنج ماه پیش ۱۰۹ بازدید

Learn how to customize your keyboard shortcuts in Photoshop to boost productivity. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Customizing-keyboard-shortcuts/97619/103783-4.html?utm_campaign=wd7dxf78avI&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to Create panoramas with Photomerge and Auto-B...

پنج ماه پیش ۱۳۴ بازدید

Create panoramas with Photomerge and Auto-Blend in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Creating-panoramas-Photomerge-Auto-Blend/97619/103848-4.html?utm_campaign=Zkf-oNK3zbk&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Drawing straight lines with the pen tool | Adobe I...

پنج ماه پیش ۱۰۲ بازدید

Draw straight line segments using the pen tool in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Working-Shape-Builder-tool/122469/138812-4.html?utm_campaign=CH8l7UwqlXI&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Keyboard shortcuts for switching Tools | Photoshop...

پنج ماه پیش ۶۱ بازدید

In this video, you'll learn keyboard shortcuts for switching tools in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Switching-tools-using-keyboard/97619/103782-4.html?utm_campaign=SNwiMf7oVMU&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Scaling, skewing, and rotating with free transform...

پنج ماه پیش ۶۶ بازدید

Learn how to scale, skew, and rotate your image in Photoshop using the Free Transform tool. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Scaling-skewing-rotating-Free-Transform/97619/103804-4.html?utm_campaign=5jmjozXJ-wo&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Distorting and transforming objects | Adobe Illust...

پنج ماه پیش ۸۳ بازدید

Find out how to distort and transform objects in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Distorting-transforming-objects/122469/138778-4.html?utm_campaign=2IHIJlgKxJI&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Creating files for print | Adobe Illustrator CC | ...

پنج ماه پیش ۸۸ بازدید

Find out how to set up your document for print in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Creating-files-print/122469/138759-4.html?utm_campaign=_17sMJp2tzY&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to Make nondestructive transformations with Sm...

پنج ماه پیش ۶۸ بازدید

Learn how to make nondestructive transformations with Smart Objects in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Making-nondestructive-transformations-Smart-Objects/97619/103805-4.html?utm_campaign=dqWf5chu49c&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Understanding resize vs resample | Photoshop CS6 |...

پنج ماه پیش ۶۹ بازدید

Learn the difference between resizing and resampling an image in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Understanding-Resize-vs-Resample/97619/103793-4.html?utm_campaign=kMS0bATIWVk&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Creating and using custom views | Adobe Illustrato...

پنج ماه پیش ۸۸ بازدید

Learn how to create and use custom views in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Creating-using-custom-views/122469/138765-4.html?utm_campaign=wUaCkNG_NJ8&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Understanding vector graphics | Adobe Illustrator ...

پنج ماه پیش ۸۶ بازدید

Learn what a vector graphic is and how it can help you develop a more versatile graphic in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Understanding-vector-graphics/122469/138752-4.html?utm_campaign=W1fy9Vzwnbk&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Working with the Shape Builder Tool | Adobe Illust...

پنج ماه پیش ۶۰ بازدید

Learn how to work with the Shape Builder Tool in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Working-Shape-Builder-tool/122469/138812-4.html?utm_campaign=xEAEusiDX4o&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Creating files for the web | Adobe Illustrator CC ...

پنج ماه پیش ۸۷ بازدید

Learn how to create web graphics in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Creating-files-web/122469/138760-4.html?utm_campaign=yIxN4Pu1xcQ&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to make a cast shadow more realistic in Photos...

پنج ماه پیش ۷۶ بازدید

Learn how to make a cast shadow more realistic in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Making-cast-shadow-more-realistic-Multiply/97619/103866-4.html?utm_campaign=mPzhqkfhtV8&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to cycle through the blend modes in Photoshop ...

پنج ماه پیش ۸۲ بازدید

This tutorial shows you how to cycle through blend modes in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Cycling-through-blending-modes/97619/103863-4.html?utm_campaign=B70q4jk9ROQ&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Exploring the basics of layers | Photoshop CS6 | l...

پنج ماه پیش ۹۵ بازدید

Learn how to work with layers in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Exploring-layer-basics/97619/103809-4.html?utm_campaign=4eiAqs4ScV8&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Preserving important elements with Content-Aware S...

پنج ماه پیش ۸۲ بازدید

In this video, we discuss preserving important elements with Content-Aware Scale in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Preserving-important-elements-Content-Aware-Scale/97619/103807-4.html?utm_campaign=bmLlt4SGNDs&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Using Illustrator files in InDesign and Photoshop ...

پنج ماه پیش ۸۷ بازدید

Learn how to take your Illustrator artwork and place it into other creative apps like Photoshop and InDesign. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Using-Illustrator-files-Photoshop-InDesign/122469/138875-4.html?utm_campaign=FF9-l07KmDY&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

How to Convert a selection into a layer mask in Ph...

پنج ماه پیش ۸۸ بازدید

Learn the fundamentals of masking and using layer masks in Photoshop. Watch more Photoshop CS6 Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Converting-selection-layer-mask/97619/103816-4.html?utm_campaign=3F4XUS45MUk&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Photoshop CS6 Essential Training course presented by lynda.com author Julieanne Kost. The complete course explores the Photoshop features and creative options and shows efficient ways to perform common editing tasks using Photoshop, Camera Raw, and Bridge. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Drawing simple curves with the pen tool | Adobe Il...

پنج ماه پیش ۸۱ بازدید

Draw simple curves using the pen tool in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Drawing-simple-curves/122469/138819-4.html?utm_campaign=JyQPb2vhkWE&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Selecting objects by attribute | Adobe Illustrator...

پنج ماه پیش ۷۹ بازدید

Find out how to select objects by attribute in Illustrator. Watch more Illustrator CC Essential Training tutorials at http://www.lynda.com/Illustrator-tutorials/Selecting-objects-attribute/122469/138773-4.html?utm_campaign=m-HVxf8ixtA&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Illustrator CC Essential Training (2013) course presented by lynda.com author Justin Seeley. In the complete course, you will find out how to build well-crafted print publications, interactive documents, digital magazines, and ebooks with InDesign CC. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

آموزش فتوشاپ لیندا قسمت13

پنج ماه پیش ۸۹ بازدید

Learn about using Selective Modification in Photoshop. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Making-selective-modifications/124096/140628-4.html?utm_campaign=w0FlLz7oXz0&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

ساز و رزولوشن عکس‌ها

پنج ماه پیش ۱۰۵ بازدید

In this video, we show you the difference between image size resolution. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Image-size-resolution/124096/140566-4.html?utm_campaign=81r2j2hf2jY&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

دستورات سایز عکس

پنج ماه پیش ۱۰۰ بازدید

This video introduces you to the Image Size command, which allows you to change the image size and resolution of an entire image. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Image-Size-command/124096/140567-4.html?utm_campaign=AogohxXqc78&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

پیکسل

پنج ماه پیش ۷۷ بازدید

Learn how upsampling has improved recently in Photoshop. You'll also see how it compares to capturing high resolution data with your scanner or digital camera in the first place. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Upsampling-vs-real-pixels/124096/140569-4.html?utm_campaign=-9IJaCTiUcU&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Unsampling advice | Photoshop CC | lynda.com

پنج ماه پیش ۸۶ بازدید

When you have no other option but to upsample an image, preserve details along with a little bit of noise reduction is the way to go. We'll show you how. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Upsampling-advice/124096/140575-4.html?utm_campaign=rPvPv0Z46ww&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Indentifying a Color Cast | Photoshop CC | lynda.c...

پنج ماه پیش ۹۰۰ بازدید

Find out how to identify a color cast in Photoshop. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Identifying-color-cast/124096/140617-4.html?utm_campaign=w3fha-iB8Fw&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

Downsampling advice | Photoshop CC | lynda.com

پنج ماه پیش ۷۶ بازدید

This video provides you with some insights for which Interpolation settings to apply when downsampling an image inside Photoshop. Watch more Photoshop tutorials at http://www.lynda.com/Photoshop-tutorials/Downsampling-advice/124096/140574-4.html?utm_campaign=2S810cJQWEs&utm_medium=social&utm_source=youtube-earned This tutorial is from the Adobe Photoshop CC course presented by lynda.com author Deke McClelland. In the complete course, Deke takes you on a personalized tour of the basic tools and techniques that lie behind great images and graphic design, while keeping you up to speed with the newest features offered with Creative Cloud. Connect with lynda.com: Facebook: http://bit.ly/fbldc Twitter: http://bit.ly/ldctw Google Plus: http://bit.ly/gplusldc LinkedIn: http://bit.ly/linkldc

درباره کانال

فیلم‌های آموزشی لیندا


پیشنهادی

در کانال لیندا
۵:۶

Creating Rays of Light | Photoshop CC | lynda.com

پنج ماه پیش ۸۷ بازدید
۱:۳۲

آموزش فتوشاپ لیندا قسمت13

پنج ماه پیش ۸۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال لیندا
۳:۴۲

Making teeth bright and white with a Hue/Saturatio...

پنج ماه پیش ۱۰۰ بازدید
۵:۳۴

How to Customize keyboard shortcuts in Photoshop C...

پنج ماه پیش ۱۰۹ بازدید
۵:۹

How to Create panoramas with Photomerge and Auto-B...

پنج ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۴:۵۵

Drawing straight lines with the pen tool | Adobe I...

پنج ماه پیش ۱۰۲ بازدید
۳:۹

Keyboard shortcuts for switching Tools | Photoshop...

پنج ماه پیش ۶۱ بازدید
۶:۸

Scaling, skewing, and rotating with free transform...

پنج ماه پیش ۶۶ بازدید

فتوشاپ CC

۱:۳۲

آموزش فتوشاپ لیندا قسمت13

پنج ماه پیش ۸۹ بازدید
۶:۵۶

ساز و رزولوشن عکس‌ها

پنج ماه پیش ۱۰۵ بازدید
۶:۳۱

دستورات سایز عکس

پنج ماه پیش ۱۰۰ بازدید
۸:۲۰

پیکسل

پنج ماه پیش ۷۷ بازدید
مشاهده همه

آموزش فتوشاپ CS6

۳:۴۲

Making teeth bright and white with a Hue/Saturatio...

پنج ماه پیش ۱۰۰ بازدید
۵:۳۴

How to Customize keyboard shortcuts in Photoshop C...

پنج ماه پیش ۱۰۹ بازدید
۵:۹

How to Create panoramas with Photomerge and Auto-B...

پنج ماه پیش ۱۳۴ بازدید
مشاهده همه

آموزش ایلستریتور

۴:۵۵

Drawing straight lines with the pen tool | Adobe I...

پنج ماه پیش ۱۰۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال لیندا
۵:۶

Creating Rays of Light | Photoshop CC | lynda.com

پنج ماه پیش ۸۷ بازدید
۱:۳۲

آموزش فتوشاپ لیندا قسمت13

پنج ماه پیش ۸۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی