دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «سنگر اجتماعی» مربوط به کانال محمدرضا زائری

سنگر اجتماعی آموزش مفاهیم جنگ نرم جلسه پنجم

محمدرضا زائری ده ماه پیش ۱۵۰۷ بازدید

سنگر اجتماعی دوره آموزشی سربازان جنگ نرم است که پای ثابت جلسات آن حجت الاسلام محمدرضا زائری است و در دیگر بخش‌های آن فرماندهان جنگ نرم به آم...

سنگر اجتماعی آموزش مفاهیم جنگ نرم جلسه اول

محمدرضا زائری ده ماه پیش ۱۴۹۲ بازدید

سنگر اجتماعی دوره آموزشی سربازان جنگ نرم است که پای ثابت جلسات آن حجت الاسلام محمدرضا زائری است و در دیگر بخش‌های آن فرماندهان جنگ نرم به آم...

سنگر اجتماعی آموزش مفاهیم جنگ نرم جلسه سوم

محمدرضا زائری ده ماه پیش ۹۴۸ بازدید

سنگر اجتماعی دوره آموزشی سربازان جنگ نرم است که پای ثابت جلسات آن حجت الاسلام محمدرضا زائری است و در دیگر بخش‌های آن فرماندهان جنگ نرم به آم...