دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «سنگر اجتماعی» مربوط به کانال محمدرضا زائری

سنگر اجتماعی آموزش مفاهیم جنگ نرم جلسه پنجم

محمدرضا زائری دو سال پیش ۱۸۸۰ بازدید

سنگر اجتماعی دوره آموزشی سربازان جنگ نرم است که پای ثابت جلسات آن حجت الاسلام محمدرضا زائری است و در دیگر بخش‌های آن فرماندهان جنگ نرم به آم...

سنگر اجتماعی آموزش مفاهیم جنگ نرم جلسه اول

محمدرضا زائری دو سال پیش ۱۹۳۶ بازدید

سنگر اجتماعی دوره آموزشی سربازان جنگ نرم است که پای ثابت جلسات آن حجت الاسلام محمدرضا زائری است و در دیگر بخش‌های آن فرماندهان جنگ نرم به آم...

سنگر اجتماعی آموزش مفاهیم جنگ نرم جلسه سوم

محمدرضا زائری دو سال پیش ۱۲۴۰ بازدید

سنگر اجتماعی دوره آموزشی سربازان جنگ نرم است که پای ثابت جلسات آن حجت الاسلام محمدرضا زائری است و در دیگر بخش‌های آن فرماندهان جنگ نرم به آم...