دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

روری، فصل ۱ - ROARY THE RACING CAR SR 1 EP 4 Expr...

دو سال پیش ۵۲۸ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقه جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستاره شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری: فصل 2 قسمت 5

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقۀ جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستارۀ شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری: فصل 2 قسمت 4

دو سال پیش ۸۶۸ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقۀ جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستارۀ شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری: فصل ۲ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۷۵ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقۀ جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستارۀ شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری فصل ۲ قسمت 2

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقۀ جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستارۀ شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری: فصل 2 قسمت 1

دو سال پیش ۸۴۱ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقۀ جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستارۀ شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری فصل ۱ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۱۸ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقه جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستاره شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری: فصل 1 قسمت 2

دو سال پیش ۸۱۷ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقه جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستاره شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری: فصل 1 قسمت 1

دو سال پیش ۹۳۸ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقه جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستاره شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری: فصل ۲ قسمت 25

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقۀ جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستارۀ شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

روری: فصل 1 قسمت 5

دو سال پیش ۹۵۸ بازدید

«روری» یک ماشین مسابقه جوان و پرشور است. او می‌خواهد همیشه ستاره شماره یک باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی، سی‌سی و تین‌تاپ برای برنده شدن تلاش می‌کند. انسان‌های داستان، کریس مارشا و آقای کاربراتور رئیس گاراژ ماشین‌ها می‌باشند. در هر قسمت اتفاقی برای روری یا کاراکتر‌های دیگر می‌افتد... این فیلم با نام اصلی Roary the Racing Car بر اساس مجموعه‌ای به همین نام تولید شده است.

درباره کانال

انیمیشن روری، ماشین مسابقه به انگلیسی Roary the Racing Car داستان یک ماشین مسابقه‌ای جسور و پرشور است. روری او می‌خواهد همیشه ستاره شماره یک میدان باشد؛ بنابراین به کمک دوستانش مکسی (Maxi)، سی‌سی (Cici) و تین‌تاپ (Tin Top) برای برنده شدن تلاش می‌کند.


پیشنهادی

در کانال روری، ماشین مسابقه
۱۵:۵۱

روری: فصل ۲ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۷۵ بازدید
۱۴:۴۶

روری فصل ۱ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۱۸ بازدید
۱۴:۴۵

روری: فصل 1 قسمت 1

دو سال پیش ۹۳۸ بازدید
۱۷:۵۲

روری: فصل ۲ قسمت 25

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 1

دو سال پیش ۸۴۱ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 5

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید
۱۵:۵۱

روری فصل ۲ قسمت 2

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال روری، ماشین مسابقه
۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 5

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 4

دو سال پیش ۸۶۸ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل ۲ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۷۵ بازدید
۱۵:۵۱

روری فصل ۲ قسمت 2

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 1

دو سال پیش ۸۴۱ بازدید
۱۴:۴۶

روری فصل ۱ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۱۸ بازدید
۱۴:۴۶

روری: فصل 1 قسمت 2

دو سال پیش ۸۱۷ بازدید

روری، ماشین مسابقه، فصل ۲

۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 5

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 4

دو سال پیش ۸۶۸ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل ۲ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۷۵ بازدید
۱۵:۵۱

روری فصل ۲ قسمت 2

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید
مشاهده همه

روری، ماشین مسابقه، فصل ۱

۱۴:۴۶

روری فصل ۱ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۱۸ بازدید
۱۴:۴۶

روری: فصل 1 قسمت 2

دو سال پیش ۸۱۷ بازدید
۱۴:۴۵

روری: فصل 1 قسمت 1

دو سال پیش ۹۳۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال روری، ماشین مسابقه
۱۵:۵۱

روری: فصل ۲ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۷۵ بازدید
۱۴:۴۶

روری فصل ۱ قسمت 3

دو سال پیش ۱۰۱۸ بازدید
۱۴:۴۵

روری: فصل 1 قسمت 1

دو سال پیش ۹۳۸ بازدید
۱۷:۵۲

روری: فصل ۲ قسمت 25

دو سال پیش ۸۲۷ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 1

دو سال پیش ۸۴۱ بازدید
۱۵:۵۱

روری: فصل 2 قسمت 5

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید
۱۵:۵۱

روری فصل ۲ قسمت 2

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی