دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۹۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۳۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۴۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۸۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۱۰۰۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۹۸۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۸۸۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۸۰۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۷۰۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۷۱۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

دو سال پیش ۶۷۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۷۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دو سال پیش ۷۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۵۰۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۵۹۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۵۴۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۵۸۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۵۲۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دو سال پیش ۶۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دو سال پیش ۶۱۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۵۶۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۴۸۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۴۹۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۵۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

دو سال پیش ۶۱۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۹۳ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۸۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۳۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

دو سال پیش ۴۹۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

دو سال پیش ۷۲۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۷۱۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۴۹۴ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

دو سال پیش ۴۸۹ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دو سال پیش ۵۶۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۵۴۴ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۴۸۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

دو سال پیش ۶۰۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۹۸۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دو سال پیش ۷۸۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دو سال پیش ۶۱۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

دو سال پیش ۵۳۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

دو سال پیش ۵۲۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

دو سال پیش ۴۷۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۱۰۰۵ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دو سال پیش ۶۰۰ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

دو سال پیش ۵۹۶ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

دو سال پیش ۵۵۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۸۰۵ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

دو سال پیش ۵۵۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

دو سال پیش ۵۷۳ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

دو سال پیش ۵۶۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۵۸۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۵۲۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

دو سال پیش ۶۱۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۵۶۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

دو سال پیش ۵۷۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

دو سال پیش ۵۱۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

دو سال پیش ۶۰۴ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

دو سال پیش ۴۹۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

دو سال پیش ۵۵۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

دو سال پیش ۵۴۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۷۶۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دو سال پیش ۵۲۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دو سال پیش ۵۷۲ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۵۰۷ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دو سال پیش ۶۷۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دو سال پیش ۵۲۸ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دو سال پیش ۴۷۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۵۳۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

دو سال پیش ۴۲۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

دو سال پیش ۵۰۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۴۳ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۵۹۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دو سال پیش ۵۱۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دو سال پیش ۴۶۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۵۸۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۷۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۵۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

دو سال پیش ۵۵۰ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

دو سال پیش ۵۹۱ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

دو سال پیش ۶۵۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۸۸۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

دو سال پیش ۵۸۱ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

دو سال پیش ۶۶۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۷۰۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دو سال پیش ۶۰۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دو سال پیش ۵۷۳ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 26

دو سال پیش ۴۷۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 22

دو سال پیش ۴۷۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 13

دو سال پیش ۴۷۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 3

دو سال پیش ۴۷۵ بازدید
۱۰:۱۲

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 22

دو سال پیش ۴۷۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

دو سال پیش ۴۷۵ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 12

دو سال پیش ۴۷۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 10

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۹۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۳۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۴۳ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۸۸ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۱۰۰۵ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۹۸۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۸۸۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۸۰۵ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۵۸۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۷۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۵۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۹۳ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۸۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۵۳۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

دو سال پیش ۴۲۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

دو سال پیش ۵۰۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۳۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

دو سال پیش ۴۹۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

دو سال پیش ۷۲۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۵۰۷ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دو سال پیش ۶۷۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دو سال پیش ۵۲۸ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دو سال پیش ۴۷۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 26

دو سال پیش ۴۷۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 22

دو سال پیش ۴۷۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 13

دو سال پیش ۴۷۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 3

دو سال پیش ۴۷۵ بازدید
۱۰:۱۲

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 22

دو سال پیش ۴۷۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

دو سال پیش ۴۷۵ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 12

دو سال پیش ۴۷۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 10

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی