دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۳۱۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۲۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۵۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۷۱۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۸۲۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۸۱۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۳۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۲۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۵۱۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۵۴۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

یک سال پیش ۵۲۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۵۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۶۲۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۳۹۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۴۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۳۹۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

یک سال پیش ۴۲۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۴۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۴۶۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۴۸۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۳۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۷۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

یک سال پیش ۳۸۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۴۲۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

یک سال پیش ۴۸۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۳۱۹ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۷۱۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۲۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

یک سال پیش ۳۹۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۵۴۱ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

یک سال پیش ۳۸۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

یک سال پیش ۴۲۱ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

یک سال پیش ۴۲۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

یک سال پیش ۴۲۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۷۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

یک سال پیش ۴۸۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۸۱۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۶۲۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۴۸۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

یک سال پیش ۴۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

یک سال پیش ۳۷۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۸۲۷ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

یک سال پیش ۴۴۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۲۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

یک سال پیش ۴۱۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

یک سال پیش ۴۵۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۴۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۳۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

یک سال پیش ۴۵۶ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

یک سال پیش ۴۴۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

یک سال پیش ۳۹۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۵۹۲ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۴۱۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۴۰۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۳۹۶ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

یک سال پیش ۴۸۷ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

یک سال پیش ۳۹۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

یک سال پیش ۳۸۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۴۲۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

یک سال پیش ۳۳۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۶۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۵۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۳۹۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

یک سال پیش ۴۴۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

یک سال پیش ۳۵۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

یک سال پیش ۴۴۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

یک سال پیش ۴۴۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

یک سال پیش ۴۴۱ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

یک سال پیش ۴۳۰ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

یک سال پیش ۵۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۳۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۴۶۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

یک سال پیش ۵۲۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۵۱۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۴۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 11

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 1

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 15

یک سال پیش ۴۲۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۳۱۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۲۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۵۵ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۷۱۷ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۸۲۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۸۱۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۳۴ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۲۷ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۳۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

یک سال پیش ۴۵۶ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

یک سال پیش ۴۴۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

یک سال پیش ۳۹۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۵۹۲ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۴۱۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۴۰۱ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

یک سال پیش ۵۲۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۴۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 11

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 1

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 15

یک سال پیش ۴۲۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی