دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۲۴۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۶۸۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۰۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۶۶۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۷۶۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۷۵۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۶۸۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۵۷۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۴۸۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۴۸۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

یک سال پیش ۴۸۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۵۴۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۵۷۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۲۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۳۵۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

یک سال پیش ۳۹۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۳۷۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

یک سال پیش ۴۰۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

یک سال پیش ۳۸۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۴۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۴۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

یک سال پیش ۳۶۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۳۸۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

یک سال پیش ۴۳۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۲۴۰ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۶۶۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۶۸۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

یک سال پیش ۳۶۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۴۸۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

یک سال پیش ۳۶۱ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

یک سال پیش ۳۹۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

یک سال پیش ۳۹۴ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۴۵ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

یک سال پیش ۴۴۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۷۵۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۵۷۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۴۴۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

یک سال پیش ۳۷۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

یک سال پیش ۳۸۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

یک سال پیش ۴۱۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

یک سال پیش ۳۴۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۷۶۴ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

یک سال پیش ۴۰۷ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۵۷۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

یک سال پیش ۳۸۵ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

یک سال پیش ۴۰۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

یک سال پیش ۴۳۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۳۷۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

یک سال پیش ۳۷۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

یک سال پیش ۴۲۲ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

یک سال پیش ۳۷۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

یک سال پیش ۳۹۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

یک سال پیش ۳۹۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۵۴۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۳۷۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

یک سال پیش ۳۳۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

یک سال پیش ۳۴۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۳۸۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

یک سال پیش ۳۲۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۳۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۰۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۳۵۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

یک سال پیش ۴۱۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

یک سال پیش ۳۳۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

یک سال پیش ۳۹۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۲۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

یک سال پیش ۴۰۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

یک سال پیش ۳۹۷ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۶۸۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

یک سال پیش ۴۲۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

یک سال پیش ۴۱۲ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

یک سال پیش ۴۸۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۴۸۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۲۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

یک سال پیش ۴۳۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

یک سال پیش ۴۰۹ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 24

یک سال پیش ۳۸۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 3

یک سال پیش ۳۸۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۳۸۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 10

یک سال پیش ۳۸۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 2

یک سال پیش ۳۷۹ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 16

یک سال پیش ۳۷۹ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 2

یک سال پیش ۳۷۸ بازدید
۱۰:۱۲

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 28

یک سال پیش ۳۷۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۲۴۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۶۸۳ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۰۴ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۶۶۱ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۷۶۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۷۵۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۶۸۵ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۵۷۰ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۳۷۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۷۵۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۵۷۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۴۴۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

یک سال پیش ۳۷۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

یک سال پیش ۴۱۳ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

یک سال پیش ۳۹۷ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۶۸۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

یک سال پیش ۴۲۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

یک سال پیش ۴۱۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۵۴۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۳۷۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 24

یک سال پیش ۳۸۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 3

یک سال پیش ۳۸۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۳۸۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 10

یک سال پیش ۳۸۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 2

یک سال پیش ۳۷۹ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 16

یک سال پیش ۳۷۹ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 2

یک سال پیش ۳۷۸ بازدید
۱۰:۱۲

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 28

یک سال پیش ۳۷۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی