دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

شش ماه پیش ۸۰۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

شش ماه پیش ۵۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

شش ماه پیش ۵۶۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

شش ماه پیش ۴۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

شش ماه پیش ۴۷۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

شش ماه پیش ۴۵۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۴۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۹۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

شش ماه پیش ۳۴۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

شش ماه پیش ۳۲۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

شش ماه پیش ۳۴۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۸۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

شش ماه پیش ۴۳۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

شش ماه پیش ۲۶۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۳۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۱۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

شش ماه پیش ۳۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

شش ماه پیش ۳۱۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

شش ماه پیش ۲۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۳۳۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۸۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۴۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

شش ماه پیش ۳۲۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

شش ماه پیش ۲۸۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

شش ماه پیش ۲۹۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

شش ماه پیش ۳۲۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

شش ماه پیش ۴۳۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

شش ماه پیش ۵۰۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

شش ماه پیش ۲۷۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۳۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

شش ماه پیش ۳۲۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

شش ماه پیش ۲۸۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۱۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۸۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

شش ماه پیش ۳۰۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

شش ماه پیش ۲۹۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

شش ماه پیش ۳۴۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

شش ماه پیش ۴۵۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

شش ماه پیش ۴۳۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

شش ماه پیش ۲۷۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۱۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۸۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

شش ماه پیش ۳۰۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

شش ماه پیش ۲۵۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

شش ماه پیش ۴۷۱ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۶ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۰۱ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

شش ماه پیش ۳۲۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۹۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

شش ماه پیش ۲۹۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

شش ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

شش ماه پیش ۳۵۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

شش ماه پیش ۳۱۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

شش ماه پیش ۲۹۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۹۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

شش ماه پیش ۲۹۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

شش ماه پیش ۳۲۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

شش ماه پیش ۳۵۳ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

شش ماه پیش ۳۳۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

شش ماه پیش ۲۸۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

شش ماه پیش ۳۳۵ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

شش ماه پیش ۲۸۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۸۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

شش ماه پیش ۳۰۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

شش ماه پیش ۲۸۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

شش ماه پیش ۲۶۱ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۵۷ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

شش ماه پیش ۲۴۸ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۵۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

شش ماه پیش ۲۹۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

شش ماه پیش ۲۵۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

شش ماه پیش ۲۵۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

شش ماه پیش ۵۶۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

شش ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

شش ماه پیش ۲۵۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۳۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۲۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

شش ماه پیش ۳۲۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

شش ماه پیش ۲۸۹ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

شش ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

شش ماه پیش ۳۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۴۹۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۳۳۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

شش ماه پیش ۳۲۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

شش ماه پیش ۲۸۹ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

شش ماه پیش ۳۶۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

شش ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

شش ماه پیش ۳۱۷ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل ۱۲ قسمت 1

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 16

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۱۰:۴۶

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 16

شش ماه پیش ۳۱۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 18

شش ماه پیش ۳۱۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

شش ماه پیش ۵۰۰ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

شش ماه پیش ۵۶۹ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

شش ماه پیش ۴۳۵ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

شش ماه پیش ۴۷۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

شش ماه پیش ۴۵۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۴۹۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۹۰ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

شش ماه پیش ۲۹۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

شش ماه پیش ۲۵۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

شش ماه پیش ۲۵۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

شش ماه پیش ۳۲۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

شش ماه پیش ۲۸۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۱۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۸۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۸۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

شش ماه پیش ۳۰۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

شش ماه پیش ۲۸۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۱۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۸۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

شش ماه پیش ۳۰۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

شش ماه پیش ۲۵۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

شش ماه پیش ۴۷۱ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۶ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۰۱ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

شش ماه پیش ۳۲۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل ۱۲ قسمت 1

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 16

شش ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۱۰:۴۶

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 16

شش ماه پیش ۳۱۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 18

شش ماه پیش ۳۱۵ بازدید