دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۷۲۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۱۰۵۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۳۰۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۱۰۵۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۱۱۵۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۱۱۴۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۱۰۲۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۹۴۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۸۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۸۵۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۸۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دو سال پیش ۹۱۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۶۰۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۶۴۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دو سال پیش ۶۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۷۲۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۶۵۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۶۸۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۶۳۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دو سال پیش ۶۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۶۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دو سال پیش ۶۳۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دو سال پیش ۷۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۶۴۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۶۲۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۶۰۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۶۰۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

دو سال پیش ۶۹۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۷۲۷ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۱۰۵۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۱۰۵۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

دو سال پیش ۵۸۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

دو سال پیش ۸۳۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

دو سال پیش ۶۳۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۸۵۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۶۰۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

دو سال پیش ۵۸۷ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دو سال پیش ۶۸۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۶۵۷ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

دو سال پیش ۶۳۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

دو سال پیش ۶۷۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۱۱۴۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دو سال پیش ۹۱۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دو سال پیش ۷۰۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

دو سال پیش ۶۳۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دو سال پیش ۶۸۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دو سال پیش ۶۳۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

دو سال پیش ۶۰۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

دو سال پیش ۵۵۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۱۱۵۱ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دو سال پیش ۶۸۹ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

دو سال پیش ۷۳۰ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

دو سال پیش ۶۴۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۹۴۳ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

دو سال پیش ۶۶۵ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

دو سال پیش ۶۷۴ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

دو سال پیش ۶۹۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۶۸۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۶۳۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۶۲۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

دو سال پیش ۷۶۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۶۴۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

دو سال پیش ۶۴۶ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

دو سال پیش ۶۶۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

دو سال پیش ۵۸۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

دو سال پیش ۷۱۵ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

دو سال پیش ۵۷۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

دو سال پیش ۶۶۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

دو سال پیش ۶۵۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۸۹۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دو سال پیش ۵۹۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دو سال پیش ۶۸۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۷۱۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۶۰۴ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دو سال پیش ۸۲۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دو سال پیش ۵۹۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دو سال پیش ۵۵۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۶۰۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

دو سال پیش ۶۱۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۳۰۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۷۲۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دو سال پیش ۶۰۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دو سال پیش ۵۹۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۷۲۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۶۷۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۶۵۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۶۴۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

دو سال پیش ۶۵۵ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

دو سال پیش ۷۱۱ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

دو سال پیش ۷۵۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۱۰۲۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۶۹۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

دو سال پیش ۶۲۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

دو سال پیش ۷۰۴ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

دو سال پیش ۸۲۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۸۴۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۶۴۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دو سال پیش ۶۶۲ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 6

دو سال پیش ۷۲۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۷۲۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۸۴۹ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 24

دو سال پیش ۸۸۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۸۹۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۷۲۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۱۰۵۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۳۰۹ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۱۰۵۷ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۱۱۵۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۱۱۴۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۱۰۲۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۹۴۳ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۷۲۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۶۷۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۶۵۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۶۴۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۸۴۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۶۴۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دو سال پیش ۶۹۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دو سال پیش ۶۶۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۸۹۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دو سال پیش ۵۹۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دو سال پیش ۶۸۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۷۱۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۶۸۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۶۳۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۶۲۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

دو سال پیش ۷۶۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

دو سال پیش ۶۵۵ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

دو سال پیش ۷۱۱ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

دو سال پیش ۷۵۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 6

دو سال پیش ۷۲۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۷۲۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۸۴۹ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 24

دو سال پیش ۸۸۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۸۹۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی