دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

چهار ماه پیش ۶۲۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

چهار ماه پیش ۴۲۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

چهار ماه پیش ۴۴۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

چهار ماه پیش ۳۵۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

چهار ماه پیش ۳۸۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

چهار ماه پیش ۳۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

چهار ماه پیش ۳۳۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

چهار ماه پیش ۳۴۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

چهار ماه پیش ۳۰۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

چهار ماه پیش ۲۸۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

چهار ماه پیش ۲۸۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

چهار ماه پیش ۳۴۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

چهار ماه پیش ۳۱۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

چهار ماه پیش ۲۲۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

چهار ماه پیش ۲۹۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۷۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

چهار ماه پیش ۲۲۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

چهار ماه پیش ۲۷۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

چهار ماه پیش ۲۸۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

چهار ماه پیش ۲۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

چهار ماه پیش ۲۶۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

چهار ماه پیش ۲۷۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

چهار ماه پیش ۳۰۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

چهار ماه پیش ۲۸۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۶۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

چهار ماه پیش ۲۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

چهار ماه پیش ۲۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

چهار ماه پیش ۲۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

چهار ماه پیش ۶۲۴ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

چهار ماه پیش ۳۵۵ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

چهار ماه پیش ۲۸۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

چهار ماه پیش ۴۲۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

چهار ماه پیش ۲۵۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۶۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

چهار ماه پیش ۳۱۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

چهار ماه پیش ۲۸۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

چهار ماه پیش ۲۴۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

چهار ماه پیش ۲۹۴ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۵۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

چهار ماه پیش ۲۷۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۳۷ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

چهار ماه پیش ۲۶۵ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

چهار ماه پیش ۲۶۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

چهار ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

چهار ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

چهار ماه پیش ۳۰۵ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

چهار ماه پیش ۲۴۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۷۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۳۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

چهار ماه پیش ۲۶۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

چهار ماه پیش ۲۳۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

چهار ماه پیش ۳۸۸ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

چهار ماه پیش ۲۶۶ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۶۳ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

چهار ماه پیش ۲۹۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

چهار ماه پیش ۳۴۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

چهار ماه پیش ۲۵۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

چهار ماه پیش ۲۶۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

چهار ماه پیش ۲۷۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

چهار ماه پیش ۲۸۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

چهار ماه پیش ۲۶۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۶۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

چهار ماه پیش ۲۶۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

چهار ماه پیش ۲۸۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

چهار ماه پیش ۳۲۲ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

چهار ماه پیش ۲۹۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

چهار ماه پیش ۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

چهار ماه پیش ۳۰۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

چهار ماه پیش ۲۵۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

چهار ماه پیش ۲۸۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

چهار ماه پیش ۲۸۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

چهار ماه پیش ۳۴۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

چهار ماه پیش ۲۷۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

چهار ماه پیش ۲۷۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

چهار ماه پیش ۲۵۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

چهار ماه پیش ۲۲۹ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۶۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

چهار ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۲۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

چهار ماه پیش ۲۶۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

چهار ماه پیش ۲۲۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۲۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

چهار ماه پیش ۴۴۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

چهار ماه پیش ۲۲۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

چهار ماه پیش ۳۰۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

چهار ماه پیش ۲۱۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

چهار ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

چهار ماه پیش ۳۰۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

چهار ماه پیش ۲۹۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۹۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

چهار ماه پیش ۲۵۴ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

چهار ماه پیش ۲۸۷ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

چهار ماه پیش ۳۲۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

چهار ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

چهار ماه پیش ۲۷۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۸۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

چهار ماه پیش ۲۶۱ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۳۲

آهنگ‌های توماس و دوستان قسمت 12

چهار ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۳:۲۹

آهنگ‌های توماس و دوستان: قسمت 11

چهار ماه پیش ۲۹۱ بازدید
۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

چهار ماه پیش ۳۳۰ بازدید
۳:۴

آهنگ‌های توماس و دوستان: قسمت 3

چهار ماه پیش ۳۲۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

چهار ماه پیش ۳۰۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

چهار ماه پیش ۲۹۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

چهار ماه پیش ۲۹۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

چهار ماه پیش ۲۹۳ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 2

چهار ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

چهار ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 26

چهار ماه پیش ۲۷۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

چهار ماه پیش ۲۷۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 13

چهار ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 6

چهار ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 25

چهار ماه پیش ۲۷۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

چهار ماه پیش ۶۲۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

چهار ماه پیش ۴۲۳ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

چهار ماه پیش ۴۴۱ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

چهار ماه پیش ۳۵۵ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

چهار ماه پیش ۳۸۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

چهار ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

چهار ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

چهار ماه پیش ۳۴۱ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

چهار ماه پیش ۳۰۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

چهار ماه پیش ۲۹۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

چهار ماه پیش ۲۹۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

چهار ماه پیش ۲۹۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۷۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۳۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

چهار ماه پیش ۲۶۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

چهار ماه پیش ۲۳۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

چهار ماه پیش ۴۴۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

چهار ماه پیش ۲۲۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

چهار ماه پیش ۳۰۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

چهار ماه پیش ۲۱۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

چهار ماه پیش ۲۲۹ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۶۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

چهار ماه پیش ۲۲۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

چهار ماه پیش ۲۲۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

چهار ماه پیش ۴۲۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

چهار ماه پیش ۲۵۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

چهار ماه پیش ۲۶۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

چهار ماه پیش ۳۱۱ بازدید
مشاهده همه