دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

هشت ماه پیش ۹۵۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

هشت ماه پیش ۵۶۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

هشت ماه پیش ۶۶۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

هشت ماه پیش ۵۰۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

هشت ماه پیش ۵۸۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

هشت ماه پیش ۵۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هشت ماه پیش ۵۵۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

هشت ماه پیش ۴۴۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

هشت ماه پیش ۳۷۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

هشت ماه پیش ۳۶۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

هشت ماه پیش ۳۹۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

هشت ماه پیش ۴۳۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

هشت ماه پیش ۴۷۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

هشت ماه پیش ۲۹۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

هشت ماه پیش ۳۶۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

هشت ماه پیش ۳۴۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

هشت ماه پیش ۲۹۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

هشت ماه پیش ۳۳۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

هشت ماه پیش ۳۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

هشت ماه پیش ۳۲۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

هشت ماه پیش ۳۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هشت ماه پیش ۳۶۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

هشت ماه پیش ۳۱۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۸۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

هشت ماه پیش ۳۴۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

هشت ماه پیش ۲۸۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

هشت ماه پیش ۳۲۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

هشت ماه پیش ۳۰۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

هشت ماه پیش ۳۶۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

هشت ماه پیش ۹۵۰ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

هشت ماه پیش ۵۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

هشت ماه پیش ۵۶۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

هشت ماه پیش ۳۰۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

هشت ماه پیش ۳۸۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

هشت ماه پیش ۳۵۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

هشت ماه پیش ۳۶۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

هشت ماه پیش ۳۰۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

هشت ماه پیش ۳۳۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

هشت ماه پیش ۳۳۹ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

هشت ماه پیش ۲۸۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۲۴ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

هشت ماه پیش ۳۸۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

هشت ماه پیش ۵۶۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

هشت ماه پیش ۴۷۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۸۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

هشت ماه پیش ۳۰۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

هشت ماه پیش ۳۴۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

هشت ماه پیش ۳۱۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

هشت ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

هشت ماه پیش ۲۸۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

هشت ماه پیش ۵۸۴ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

هشت ماه پیش ۳۴۶ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

هشت ماه پیش ۳۴۴ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

هشت ماه پیش ۳۶۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

هشت ماه پیش ۴۴۸ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

هشت ماه پیش ۳۳۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

هشت ماه پیش ۳۴۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

هشت ماه پیش ۳۸۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

هشت ماه پیش ۳۴۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

هشت ماه پیش ۳۲۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

هشت ماه پیش ۳۲۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

هشت ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

هشت ماه پیش ۳۸۱ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

هشت ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

هشت ماه پیش ۳۱۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

هشت ماه پیش ۳۷۶ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

هشت ماه پیش ۳۰۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

هشت ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

هشت ماه پیش ۴۳۲ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

هشت ماه پیش ۳۳۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

هشت ماه پیش ۳۵۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۱۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

هشت ماه پیش ۲۹۰ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

هشت ماه پیش ۳۹۸ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

هشت ماه پیش ۲۷۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

هشت ماه پیش ۲۹۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

هشت ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

هشت ماه پیش ۲۸۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

هشت ماه پیش ۶۶۷ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

هشت ماه پیش ۲۹۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

هشت ماه پیش ۳۶۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

هشت ماه پیش ۲۷۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

هشت ماه پیش ۳۴۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

هشت ماه پیش ۳۶۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

هشت ماه پیش ۳۵۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

هشت ماه پیش ۳۶۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

هشت ماه پیش ۳۲۵ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

هشت ماه پیش ۳۴۳ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

هشت ماه پیش ۴۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هشت ماه پیش ۵۵۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هشت ماه پیش ۳۶۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

هشت ماه پیش ۳۷۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۴۸ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

هشت ماه پیش ۳۹۰ بازدید
۳:۴

آهنگ‌های توماس و دوستان: قسمت 3

هشت ماه پیش ۳۹۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

هشت ماه پیش ۳۷۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

هشت ماه پیش ۳۶۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

هشت ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

هشت ماه پیش ۳۴۱ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 16

هشت ماه پیش ۳۳۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 10

نه ماه پیش ۳۳۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 18

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 18

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 24

هشت ماه پیش ۳۳۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

هشت ماه پیش ۹۵۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

هشت ماه پیش ۵۶۷ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

هشت ماه پیش ۶۶۷ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

هشت ماه پیش ۵۰۶ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

هشت ماه پیش ۵۸۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

هشت ماه پیش ۵۶۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هشت ماه پیش ۵۵۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

هشت ماه پیش ۴۴۸ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

هشت ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

هشت ماه پیش ۲۸۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

هشت ماه پیش ۹۵۰ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

هشت ماه پیش ۵۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

هشت ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

هشت ماه پیش ۳۸۱ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

هشت ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

هشت ماه پیش ۳۱۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

هشت ماه پیش ۲۹۰ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

هشت ماه پیش ۳۹۸ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

هشت ماه پیش ۲۷۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

هشت ماه پیش ۲۹۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

هشت ماه پیش ۵۶۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

هشت ماه پیش ۴۷۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۸۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

هشت ماه پیش ۳۰۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 16

هشت ماه پیش ۳۳۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 10

نه ماه پیش ۳۳۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

هشت ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 18

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 18

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 24

هشت ماه پیش ۳۳۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی