دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

ده ماه پیش ۱۱۷۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

ده ماه پیش ۶۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

ده ماه پیش ۸۱۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

ده ماه پیش ۵۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

ده ماه پیش ۶۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

ده ماه پیش ۶۶۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

ده ماه پیش ۶۲۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

ده ماه پیش ۵۲۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

ده ماه پیش ۴۲۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

ده ماه پیش ۴۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

ده ماه پیش ۴۸۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

ده ماه پیش ۵۲۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

ده ماه پیش ۳۲۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

ده ماه پیش ۳۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

ده ماه پیش ۳۷۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

ده ماه پیش ۳۲۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

ده ماه پیش ۳۷۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

ده ماه پیش ۳۸۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

ده ماه پیش ۳۵۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

ده ماه پیش ۳۷۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

ده ماه پیش ۴۰۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

ده ماه پیش ۳۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

ده ماه پیش ۴۱۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

ده ماه پیش ۳۷۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

ده ماه پیش ۳۱۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

ده ماه پیش ۳۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

ده ماه پیش ۳۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

ده ماه پیش ۳۵۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

ده ماه پیش ۴۰۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

ده ماه پیش ۱۱۷۲ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

ده ماه پیش ۵۹۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

ده ماه پیش ۶۶۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

ده ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

ده ماه پیش ۴۰۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

ده ماه پیش ۳۸۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

ده ماه پیش ۴۲۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

ده ماه پیش ۳۳۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

ده ماه پیش ۳۹۱ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

ده ماه پیش ۳۶۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

ده ماه پیش ۳۷۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

ده ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

ده ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

ده ماه پیش ۴۰۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

ده ماه پیش ۶۶۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

ده ماه پیش ۵۲۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

ده ماه پیش ۴۱۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

ده ماه پیش ۳۴۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

ده ماه پیش ۳۷۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

ده ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

ده ماه پیش ۳۷۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

ده ماه پیش ۳۱۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

ده ماه پیش ۶۸۹ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

ده ماه پیش ۳۷۵ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

ده ماه پیش ۳۷۹ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

ده ماه پیش ۳۹۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

ده ماه پیش ۵۲۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

ده ماه پیش ۳۶۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

ده ماه پیش ۳۶۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

ده ماه پیش ۴۱۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

ده ماه پیش ۳۸۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

ده ماه پیش ۳۵۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

ده ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

ده ماه پیش ۳۶۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

ده ماه پیش ۳۷۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

ده ماه پیش ۴۰۸ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

ده ماه پیش ۳۹۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

ده ماه پیش ۳۵۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

ده ماه پیش ۴۰۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

ده ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

ده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

ده ماه پیش ۳۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

ده ماه پیش ۴۸۱ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

ده ماه پیش ۳۶۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

ده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

ده ماه پیش ۳۴۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

ده ماه پیش ۳۲۳ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

ده ماه پیش ۴۳۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

ده ماه پیش ۳۰۶ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

ده ماه پیش ۳۲۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

ده ماه پیش ۳۵۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

ده ماه پیش ۳۰۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

ده ماه پیش ۳۰۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

ده ماه پیش ۸۱۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

ده ماه پیش ۳۲۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

ده ماه پیش ۳۹۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

ده ماه پیش ۳۰۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

ده ماه پیش ۳۷۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

ده ماه پیش ۴۰۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

ده ماه پیش ۳۹۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

ده ماه پیش ۳۸۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

ده ماه پیش ۳۶۹ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

ده ماه پیش ۳۷۴ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

ده ماه پیش ۴۳۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

ده ماه پیش ۶۲۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

ده ماه پیش ۴۰۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

ده ماه پیش ۴۰۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

ده ماه پیش ۳۷۵ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

ده ماه پیش ۴۴۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

ده ماه پیش ۳۹۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

ده ماه پیش ۳۹۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

ده ماه پیش ۳۷۸ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

ده ماه پیش ۴۰۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 9

ده ماه پیش ۴۰۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 11

ده ماه پیش ۴۱۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 10

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 17

ده ماه پیش ۴۴۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

ده ماه پیش ۱۱۷۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

ده ماه پیش ۶۶۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

ده ماه پیش ۸۱۸ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

ده ماه پیش ۵۹۵ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

ده ماه پیش ۶۸۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

ده ماه پیش ۶۶۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

ده ماه پیش ۶۲۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

ده ماه پیش ۵۲۰ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

ده ماه پیش ۴۰۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

ده ماه پیش ۳۳۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

ده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

ده ماه پیش ۳۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

ده ماه پیش ۳۵۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

ده ماه پیش ۳۰۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

ده ماه پیش ۳۰۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

ده ماه پیش ۵۲۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

ده ماه پیش ۳۶۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

ده ماه پیش ۳۶۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

ده ماه پیش ۴۱۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

ده ماه پیش ۳۹۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

ده ماه پیش ۳۹۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

ده ماه پیش ۳۷۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

ده ماه پیش ۶۶۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

ده ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

ده ماه پیش ۴۰۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

ده ماه پیش ۳۸۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

ده ماه پیش ۴۰۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 9

ده ماه پیش ۴۰۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 11

ده ماه پیش ۴۱۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 10

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 17

ده ماه پیش ۴۴۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی