دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۸۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۳۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۴۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۸۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۹۹۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۹۷۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۸۸۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۷۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۶۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۷۰۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

دو سال پیش ۶۷۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۷۵۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۵۰۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۵۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۵۷۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۵۲۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دو سال پیش ۵۹۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۵۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دو سال پیش ۶۰۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۵۶۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۴۸۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۵۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۴۹۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۵۳۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

دو سال پیش ۶۱۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۸۶ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۸۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۳۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

دو سال پیش ۴۹۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

دو سال پیش ۷۱۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

دو سال پیش ۵۳۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۷۰۷ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۴۹۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

دو سال پیش ۴۸۷ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دو سال پیش ۵۵۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۴۸۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

دو سال پیش ۶۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۹۷۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دو سال پیش ۷۸۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دو سال پیش ۶۰۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

دو سال پیش ۵۳۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

دو سال پیش ۵۲۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۹۹۸ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دو سال پیش ۵۹۸ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

دو سال پیش ۵۸۹ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

دو سال پیش ۵۵۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۷۹۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

دو سال پیش ۵۵۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

دو سال پیش ۵۶۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۵۷۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۵۲۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۵۳۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

دو سال پیش ۶۱۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۵۶۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

دو سال پیش ۵۷۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

دو سال پیش ۵۹۶ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

دو سال پیش ۵۵۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

دو سال پیش ۵۴۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۷۵۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دو سال پیش ۵۲۲ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دو سال پیش ۵۶۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۵۸۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۵۰۷ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دو سال پیش ۶۶۵ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دو سال پیش ۵۲۵ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۵۳۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

دو سال پیش ۴۲۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

دو سال پیش ۵۰۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۴۳ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۵۹۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دو سال پیش ۵۱۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دو سال پیش ۴۵۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۵۸۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۷۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۵۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

دو سال پیش ۵۵۰ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

دو سال پیش ۵۸۸ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

دو سال پیش ۶۵۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۸۸۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۵۹۲ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

دو سال پیش ۵۷۹ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

دو سال پیش ۶۶۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۶۹۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دو سال پیش ۵۹۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دو سال پیش ۵۶۹ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 23

دو سال پیش ۵۱۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 4

دو سال پیش ۵۰۶ بازدید
۱۰:۱۲

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 19

دو سال پیش ۴۹۹ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 15

دو سال پیش ۴۹۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 4

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۶ قسمت 4

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 7

دو سال پیش ۴۹۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۸۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۳۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۴۳ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۸۵ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۹۹۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۹۷۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۸۸۵ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۷۹۹ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۴۸۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

دو سال پیش ۶۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۵۸۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۷۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۵۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۶۹۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دو سال پیش ۵۹۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دو سال پیش ۵۶۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۴۳ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۵۹۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دو سال پیش ۵۱۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دو سال پیش ۴۵۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۵۳۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

دو سال پیش ۴۲۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

دو سال پیش ۵۰۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 23

دو سال پیش ۵۱۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 4

دو سال پیش ۵۰۶ بازدید
۱۰:۱۲

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 19

دو سال پیش ۴۹۹ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 15

دو سال پیش ۴۹۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 4

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۶ قسمت 4

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 7

دو سال پیش ۴۹۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی