دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

هفت ماه پیش ۸۷۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

هفت ماه پیش ۵۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

هفت ماه پیش ۶۳۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

هفت ماه پیش ۴۷۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

هفت ماه پیش ۵۳۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

هفت ماه پیش ۵۱۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هفت ماه پیش ۵۱۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

هفت ماه پیش ۴۲۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

هفت ماه پیش ۳۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

هفت ماه پیش ۳۵۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

هفت ماه پیش ۳۷۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

هفت ماه پیش ۴۱۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

هفت ماه پیش ۴۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

هفت ماه پیش ۲۷۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

هفت ماه پیش ۳۵۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۳۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

هفت ماه پیش ۲۷۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

هفت ماه پیش ۳۲۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

هفت ماه پیش ۳۳۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

هفت ماه پیش ۳۱۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

هفت ماه پیش ۳۳۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هفت ماه پیش ۳۵۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

هفت ماه پیش ۳۰۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

هفت ماه پیش ۳۶۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

هفت ماه پیش ۳۳۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

هفت ماه پیش ۲۷۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

هفت ماه پیش ۳۱۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

هفت ماه پیش ۲۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

هفت ماه پیش ۳۲۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

هفت ماه پیش ۳۴۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

هفت ماه پیش ۸۷۶ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

هفت ماه پیش ۴۷۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

هفت ماه پیش ۵۳۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

هفت ماه پیش ۲۹۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۷۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

هفت ماه پیش ۳۴۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

هفت ماه پیش ۳۵۴ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

هفت ماه پیش ۲۹۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

هفت ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

هفت ماه پیش ۳۲۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

هفت ماه پیش ۳۲۲ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

هفت ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

هفت ماه پیش ۳۰۹ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

هفت ماه پیش ۳۷۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

هفت ماه پیش ۵۱۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

هفت ماه پیش ۴۶۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

هفت ماه پیش ۳۶۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

هفت ماه پیش ۲۹۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

هفت ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

هفت ماه پیش ۳۲۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

هفت ماه پیش ۲۷۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

هفت ماه پیش ۵۳۶ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

هفت ماه پیش ۳۳۱ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۲۹ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

هفت ماه پیش ۳۴۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

هفت ماه پیش ۴۲۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

هفت ماه پیش ۳۰۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

هفت ماه پیش ۳۳۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

هفت ماه پیش ۳۷۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

هفت ماه پیش ۳۳۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

هفت ماه پیش ۳۱۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

هفت ماه پیش ۳۱۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

هفت ماه پیش ۳۱۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

هفت ماه پیش ۳۳۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

هفت ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

هفت ماه پیش ۳۴۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

هفت ماه پیش ۳۰۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

هفت ماه پیش ۳۵۹ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

هفت ماه پیش ۲۹۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

هفت ماه پیش ۳۲۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

هفت ماه پیش ۳۱۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

هفت ماه پیش ۴۱۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

هفت ماه پیش ۳۲۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

هفت ماه پیش ۳۲۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

هفت ماه پیش ۲۹۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

هفت ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۷۷ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

هفت ماه پیش ۲۵۹ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

هفت ماه پیش ۲۶۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

هفت ماه پیش ۳۲۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

هفت ماه پیش ۲۶۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

هفت ماه پیش ۲۷۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

هفت ماه پیش ۶۳۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

هفت ماه پیش ۲۷۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

هفت ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

هفت ماه پیش ۲۶۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

هفت ماه پیش ۳۲۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

هفت ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

هفت ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۴۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

هفت ماه پیش ۳۰۸ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

هفت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۸۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هفت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هفت ماه پیش ۳۵۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

هفت ماه پیش ۳۴۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

هفت ماه پیش ۳۰۶ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

هفت ماه پیش ۳۷۸ بازدید
۳:۴

آهنگ‌های توماس و دوستان: قسمت 3

هفت ماه پیش ۳۸۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

هفت ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

هفت ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

هفت ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

هفت ماه پیش ۳۳۱ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قطار توماس

هفت ماه پیش ۱۰۲۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

هفت ماه پیش ۶۳۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 11

هفت ماه پیش ۵۹۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 6

هفت ماه پیش ۴۷۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

هفت ماه پیش ۴۶۰ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 16

هفت ماه پیش ۴۵۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

هفت ماه پیش ۸۷۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

هفت ماه پیش ۵۳۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

هفت ماه پیش ۶۳۱ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

هفت ماه پیش ۴۷۸ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

هفت ماه پیش ۵۳۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

هفت ماه پیش ۵۱۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

هفت ماه پیش ۵۱۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

هفت ماه پیش ۴۲۰ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

هفت ماه پیش ۳۲۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

هفت ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

هفت ماه پیش ۳۴۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۴۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

هفت ماه پیش ۸۷۶ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

هفت ماه پیش ۴۷۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

هفت ماه پیش ۳۳۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

هفت ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

هفت ماه پیش ۳۴۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

هفت ماه پیش ۳۰۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

هفت ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

هفت ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

هفت ماه پیش ۳۲۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

هفت ماه پیش ۲۷۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

هفت ماه پیش ۴۲۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

هفت ماه پیش ۳۰۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

هفت ماه پیش ۳۳۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

هفت ماه پیش ۳۷۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قطار توماس

هفت ماه پیش ۱۰۲۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

هفت ماه پیش ۶۳۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 11

هفت ماه پیش ۵۹۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 6

هفت ماه پیش ۴۷۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

هفت ماه پیش ۴۶۰ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 16

هفت ماه پیش ۴۵۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی