دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

شش ماه پیش ۸۰۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

شش ماه پیش ۴۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

شش ماه پیش ۵۶۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

شش ماه پیش ۴۳۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

شش ماه پیش ۴۷۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

شش ماه پیش ۴۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۴۹۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۸۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

شش ماه پیش ۳۳۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

شش ماه پیش ۳۲۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

شش ماه پیش ۳۴۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۸۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

شش ماه پیش ۴۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

شش ماه پیش ۲۵۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۳۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۰۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

شش ماه پیش ۳۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

شش ماه پیش ۳۱۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

شش ماه پیش ۲۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۳۲۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۸۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۴۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

شش ماه پیش ۳۱۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۹۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

شش ماه پیش ۲۸۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

شش ماه پیش ۲۹۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

شش ماه پیش ۳۲۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

شش ماه پیش ۴۳۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

شش ماه پیش ۴۹۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

شش ماه پیش ۲۷۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۵۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۳۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

شش ماه پیش ۳۲۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

شش ماه پیش ۲۸۰ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۱۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۸۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

شش ماه پیش ۳۰۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

شش ماه پیش ۲۸۹ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

شش ماه پیش ۳۴۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

شش ماه پیش ۴۴۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

شش ماه پیش ۴۳۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۴۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

شش ماه پیش ۲۷۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۰۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۸۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

شش ماه پیش ۳۰۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

شش ماه پیش ۲۵۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

شش ماه پیش ۴۷۱ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۳ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

شش ماه پیش ۲۹۹ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

شش ماه پیش ۳۲۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۸۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

شش ماه پیش ۲۹۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

شش ماه پیش ۳۵۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

شش ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

شش ماه پیش ۲۹۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۹۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

شش ماه پیش ۲۹۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

شش ماه پیش ۳۱۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

شش ماه پیش ۳۵۰ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

شش ماه پیش ۳۳۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

شش ماه پیش ۲۸۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

شش ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

شش ماه پیش ۲۸۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

شش ماه پیش ۳۱۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۸۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

شش ماه پیش ۳۰۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

شش ماه پیش ۲۷۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

شش ماه پیش ۲۵۶ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

شش ماه پیش ۲۴۷ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۵۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

شش ماه پیش ۲۹۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

شش ماه پیش ۲۵۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

شش ماه پیش ۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

شش ماه پیش ۵۶۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

شش ماه پیش ۳۳۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

شش ماه پیش ۲۵۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

شش ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۳۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۲۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

شش ماه پیش ۳۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

شش ماه پیش ۲۸۸ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

شش ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

شش ماه پیش ۳۶۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۴۹۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۳۲۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

شش ماه پیش ۳۲۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

شش ماه پیش ۲۸۹ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

شش ماه پیش ۳۶۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

شش ماه پیش ۳۳۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

شش ماه پیش ۳۱۵ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۰۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۱۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 12

شش ماه پیش ۳۱۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۲۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

شش ماه پیش ۴۹۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

شش ماه پیش ۵۶۵ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

شش ماه پیش ۴۳۱ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

شش ماه پیش ۴۷۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

شش ماه پیش ۴۴۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

شش ماه پیش ۴۹۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۸۷ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

شش ماه پیش ۵۶۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

شش ماه پیش ۲۶۰ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

شش ماه پیش ۳۳۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

شش ماه پیش ۲۵۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

شش ماه پیش ۲۹۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

شش ماه پیش ۲۵۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

شش ماه پیش ۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

شش ماه پیش ۳۳۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۳۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

شش ماه پیش ۳۱۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

شش ماه پیش ۴۹۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

شش ماه پیش ۲۷۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۵۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

شش ماه پیش ۳۳۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

شش ماه پیش ۲۵۶ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

شش ماه پیش ۲۴۷ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

شش ماه پیش ۲۵۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

شش ماه پیش ۳۰۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 17

شش ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 3

شش ماه پیش ۳۱۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 12

شش ماه پیش ۳۱۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 8

شش ماه پیش ۳۲۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی