دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

نه ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

نه ماه پیش ۶۲۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

نه ماه پیش ۷۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

نه ماه پیش ۵۴۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

نه ماه پیش ۶۴۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

نه ماه پیش ۶۱۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

نه ماه پیش ۵۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

نه ماه پیش ۴۸۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

نه ماه پیش ۴۰۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

نه ماه پیش ۳۹۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

نه ماه پیش ۴۲۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

نه ماه پیش ۴۵۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

نه ماه پیش ۵۰۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

نه ماه پیش ۳۱۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

نه ماه پیش ۳۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۱۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

نه ماه پیش ۳۶۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

نه ماه پیش ۳۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

نه ماه پیش ۳۵۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

نه ماه پیش ۳۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۴۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

نه ماه پیش ۴۰۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

نه ماه پیش ۲۹۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

نه ماه پیش ۳۲۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

نه ماه پیش ۳۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

نه ماه پیش ۳۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

نه ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

نه ماه پیش ۵۴۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

نه ماه پیش ۶۲۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

نه ماه پیش ۳۲۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

نه ماه پیش ۳۹۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

نه ماه پیش ۳۶۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

نه ماه پیش ۳۹۸ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

نه ماه پیش ۳۲۱ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

نه ماه پیش ۳۷۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۴۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

نه ماه پیش ۲۹۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

نه ماه پیش ۳۴۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

نه ماه پیش ۳۹۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

نه ماه پیش ۶۱۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

نه ماه پیش ۵۰۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

نه ماه پیش ۴۰۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۴۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

نه ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

نه ماه پیش ۲۹۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

نه ماه پیش ۶۴۰ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

نه ماه پیش ۳۵۹ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

نه ماه پیش ۳۶۴ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

نه ماه پیش ۳۷۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

نه ماه پیش ۴۸۴ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

نه ماه پیش ۳۵۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

نه ماه پیش ۳۶۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

نه ماه پیش ۴۰۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

نه ماه پیش ۳۶۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

نه ماه پیش ۳۴۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۴۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

نه ماه پیش ۳۵۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

نه ماه پیش ۳۹۱ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

نه ماه پیش ۳۷۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

نه ماه پیش ۳۳۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

نه ماه پیش ۳۹۲ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

نه ماه پیش ۳۲۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

نه ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

نه ماه پیش ۳۵۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

نه ماه پیش ۴۵۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

نه ماه پیش ۳۵۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

نه ماه پیش ۳۳۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

نه ماه پیش ۳۱۰ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

نه ماه پیش ۴۱۵ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

نه ماه پیش ۲۹۲ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

نه ماه پیش ۳۴۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

نه ماه پیش ۲۹۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

نه ماه پیش ۲۹۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

نه ماه پیش ۷۳۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

نه ماه پیش ۳۸۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

نه ماه پیش ۲۹۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

نه ماه پیش ۳۶۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

نه ماه پیش ۳۸۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

نه ماه پیش ۳۷۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

نه ماه پیش ۳۷۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

نه ماه پیش ۳۵۸ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

نه ماه پیش ۳۶۰ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

نه ماه پیش ۴۲۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

نه ماه پیش ۵۹۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

نه ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

نه ماه پیش ۳۹۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

نه ماه پیش ۳۶۱ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

نه ماه پیش ۴۱۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

نه ماه پیش ۴۰۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

نه ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

نه ماه پیش ۳۸۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

نه ماه پیش ۳۶۷ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 23

نه ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

نه ماه پیش ۳۶۱ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 15

نه ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 25

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 5

نه ماه پیش ۳۶۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

نه ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

نه ماه پیش ۶۲۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

نه ماه پیش ۷۳۵ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

نه ماه پیش ۵۴۸ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

نه ماه پیش ۶۴۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

نه ماه پیش ۶۱۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

نه ماه پیش ۵۹۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

نه ماه پیش ۴۸۴ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

نه ماه پیش ۳۶۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

نه ماه پیش ۳۴۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۴۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

نه ماه پیش ۳۵۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

نه ماه پیش ۳۴۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

نه ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

نه ماه پیش ۲۹۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

نه ماه پیش ۴۵۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

نه ماه پیش ۳۵۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

نه ماه پیش ۳۳۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

نه ماه پیش ۴۸۴ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

نه ماه پیش ۳۵۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

نه ماه پیش ۳۶۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

نه ماه پیش ۴۰۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

نه ماه پیش ۵۹۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

نه ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

نه ماه پیش ۳۹۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

نه ماه پیش ۳۶۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 23

نه ماه پیش ۳۵۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

نه ماه پیش ۳۶۱ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 15

نه ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 7

نه ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 25

نه ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 5

نه ماه پیش ۳۶۵ بازدید