دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دوازده ماه پیش ۱۲۱۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دوازده ماه پیش ۶۶۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۸۵۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دوازده ماه پیش ۶۳۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۷۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دوازده ماه پیش ۷۳۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دوازده ماه پیش ۶۶۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دوازده ماه پیش ۵۵۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دوازده ماه پیش ۴۶۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دوازده ماه پیش ۴۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

دوازده ماه پیش ۴۷۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۵۱۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دوازده ماه پیش ۵۵۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دوازده ماه پیش ۳۵۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دوازده ماه پیش ۴۱۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دوازده ماه پیش ۳۹۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دوازده ماه پیش ۳۴۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دوازده ماه پیش ۳۸۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دوازده ماه پیش ۳۹۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دوازده ماه پیش ۳۷۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دوازده ماه پیش ۳۹۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دوازده ماه پیش ۴۲۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۷۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دوازده ماه پیش ۴۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دوازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دوازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۸۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۵۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دوازده ماه پیش ۳۷۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

دوازده ماه پیش ۴۲۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دوازده ماه پیش ۱۲۱۱ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دوازده ماه پیش ۶۳۲ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

دوازده ماه پیش ۴۷۴ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

دوازده ماه پیش ۴۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دوازده ماه پیش ۶۶۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

دوازده ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

دوازده ماه پیش ۴۲۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

دوازده ماه پیش ۳۹۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دوازده ماه پیش ۴۶۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۵۱ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

دوازده ماه پیش ۳۹۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۷۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دوازده ماه پیش ۳۸۳ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دوازده ماه پیش ۳۳۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

دوازده ماه پیش ۳۸۴ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

دوازده ماه پیش ۴۳۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دوازده ماه پیش ۷۳۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دوازده ماه پیش ۵۵۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دوازده ماه پیش ۴۳۵ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

دوازده ماه پیش ۳۵۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دوازده ماه پیش ۳۹۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۷۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

دوازده ماه پیش ۴۰۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

دوازده ماه پیش ۳۳۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۷۳۷ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دوازده ماه پیش ۳۹۱ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

دوازده ماه پیش ۴۰۱ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

دوازده ماه پیش ۴۰۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دوازده ماه پیش ۵۵۸ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

دوازده ماه پیش ۳۷۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۹۴ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

دوازده ماه پیش ۴۳۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دوازده ماه پیش ۳۹۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دوازده ماه پیش ۳۷۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۸۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

دوازده ماه پیش ۳۸۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دوازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

دوازده ماه پیش ۴۲۸ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

دوازده ماه پیش ۴۰۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

دوازده ماه پیش ۴۱۴ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

دوازده ماه پیش ۳۵۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

دوازده ماه پیش ۳۸۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

دوازده ماه پیش ۳۸۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۵۱۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۸۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دوازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دوازده ماه پیش ۳۶۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دوازده ماه پیش ۳۵۲ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دوازده ماه پیش ۴۴۴ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دوازده ماه پیش ۳۲۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۳۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دوازده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

دوازده ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۲۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۸۵۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دوازده ماه پیش ۳۴۰ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دوازده ماه پیش ۴۱۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دوازده ماه پیش ۳۲۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دوازده ماه پیش ۳۸۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دوازده ماه پیش ۴۱۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دوازده ماه پیش ۴۰۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دوازده ماه پیش ۳۹۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

دوازده ماه پیش ۳۹۸ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

دوازده ماه پیش ۳۹۰ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان، فصل ۱۹ 18. Reds vs Blues - UK

دوازده ماه پیش ۳۱۲ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

دوازده ماه پیش ۴۵۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دوازده ماه پیش ۶۶۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دوازده ماه پیش ۴۲۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

دوازده ماه پیش ۴۱۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

دوازده ماه پیش ۴۰۰ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۳۲

آهنگ‌های توماس و دوستان قسمت 12

دوازده ماه پیش ۶۶۴ بازدید
۳:۲۹

آهنگ‌های توماس و دوستان: قسمت 11

دوازده ماه پیش ۳۸۲ بازدید
۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

دوازده ماه پیش ۴۶۹ بازدید
۳:۴

آهنگ‌های توماس و دوستان: قسمت 3

دوازده ماه پیش ۴۶۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دوازده ماه پیش ۴۶۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دوازده ماه پیش ۴۱۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دوازده ماه پیش ۴۱۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دوازده ماه پیش ۳۹۸ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۴۷

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۷۸ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۷۸ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 18

دوازده ماه پیش ۳۷۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

دوازده ماه پیش ۳۷۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 18

دوازده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 3

دوازده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 25

دوازده ماه پیش ۳۷۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دوازده ماه پیش ۱۲۱۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دوازده ماه پیش ۶۶۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۸۵۶ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دوازده ماه پیش ۶۳۲ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۷۳۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دوازده ماه پیش ۷۳۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دوازده ماه پیش ۶۶۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دوازده ماه پیش ۵۵۸ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۸۵۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دوازده ماه پیش ۳۴۰ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دوازده ماه پیش ۴۱۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دوازده ماه پیش ۳۲۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

دوازده ماه پیش ۳۹۸ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

دوازده ماه پیش ۳۹۰ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان، فصل ۱۹ 18. Reds vs Blues - UK

دوازده ماه پیش ۳۱۲ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

دوازده ماه پیش ۴۵۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دوازده ماه پیش ۱۲۱۱ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دوازده ماه پیش ۶۳۲ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

دوازده ماه پیش ۴۷۴ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

دوازده ماه پیش ۴۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۵۱۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۸۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دوازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دوازده ماه پیش ۳۶۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دوازده ماه پیش ۳۸۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

دوازده ماه پیش ۴۲۸ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

دوازده ماه پیش ۴۰۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۶۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۴۷

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 2

دوازده ماه پیش ۳۷۸ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دوازده ماه پیش ۳۷۸ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 18

دوازده ماه پیش ۳۷۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

دوازده ماه پیش ۳۷۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 18

دوازده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 3

دوازده ماه پیش ۳۷۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 25

دوازده ماه پیش ۳۷۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی