دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

پنج ماه پیش ۷۰۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

پنج ماه پیش ۴۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

پنج ماه پیش ۴۸۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

پنج ماه پیش ۳۹۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

پنج ماه پیش ۴۱۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

پنج ماه پیش ۴۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

پنج ماه پیش ۳۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

پنج ماه پیش ۳۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

پنج ماه پیش ۳۲۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

پنج ماه پیش ۳۰۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

پنج ماه پیش ۳۱۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

پنج ماه پیش ۳۵۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

پنج ماه پیش ۳۲۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

پنج ماه پیش ۲۳۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

پنج ماه پیش ۳۱۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۹۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۴۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۸۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

پنج ماه پیش ۲۹۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

پنج ماه پیش ۲۷۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

پنج ماه پیش ۲۸۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

پنج ماه پیش ۲۹۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۵۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

پنج ماه پیش ۳۲۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

پنج ماه پیش ۳۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۸۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

پنج ماه پیش ۲۶۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

پنج ماه پیش ۲۷۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

پنج ماه پیش ۳۰۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

پنج ماه پیش ۷۰۲ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

پنج ماه پیش ۳۹۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

پنج ماه پیش ۴۴۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

پنج ماه پیش ۲۶۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۸۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

پنج ماه پیش ۳۲۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

پنج ماه پیش ۳۰۸ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

پنج ماه پیش ۲۶۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

پنج ماه پیش ۳۰۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۸۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۴۹ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

پنج ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

پنج ماه پیش ۲۸۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

پنج ماه پیش ۴۰۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

پنج ماه پیش ۳۲۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

پنج ماه پیش ۳۲۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۵۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۹۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۵۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

پنج ماه پیش ۲۸۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

پنج ماه پیش ۲۴۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

پنج ماه پیش ۴۱۳ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

پنج ماه پیش ۲۸۳ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۷۶ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

پنج ماه پیش ۳۰۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

پنج ماه پیش ۳۶۳ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

پنج ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

پنج ماه پیش ۲۸۴ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

پنج ماه پیش ۲۹۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

پنج ماه پیش ۲۹۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

پنج ماه پیش ۲۷۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۸۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

پنج ماه پیش ۲۷۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

پنج ماه پیش ۳۰۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

پنج ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

پنج ماه پیش ۳۱۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

پنج ماه پیش ۲۶۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

پنج ماه پیش ۳۱۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

پنج ماه پیش ۲۶۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

پنج ماه پیش ۲۹۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

پنج ماه پیش ۲۹۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

پنج ماه پیش ۳۵۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

پنج ماه پیش ۲۸۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

پنج ماه پیش ۲۹۱ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

پنج ماه پیش ۲۶۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

پنج ماه پیش ۲۳۸ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۸۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

پنج ماه پیش ۲۳۲ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۳۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

پنج ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

پنج ماه پیش ۲۳۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۳۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

پنج ماه پیش ۴۸۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۴۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

پنج ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

پنج ماه پیش ۲۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

پنج ماه پیش ۲۸۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

پنج ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

پنج ماه پیش ۳۰۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

پنج ماه پیش ۳۰۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

پنج ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

پنج ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

پنج ماه پیش ۳۴۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

پنج ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

پنج ماه پیش ۲۹۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

پنج ماه پیش ۳۰۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

پنج ماه پیش ۲۷۸ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

پنج ماه پیش ۳۴۴ بازدید
۳:۴

آهنگ‌های توماس و دوستان: قسمت 3

پنج ماه پیش ۳۴۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

پنج ماه پیش ۳۲۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

پنج ماه پیش ۳۱۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

پنج ماه پیش ۳۱۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

پنج ماه پیش ۳۰۱ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 6

پنج ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

پنج ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 13

پنج ماه پیش ۲۶۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۶۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 10

پنج ماه پیش ۲۶۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

پنج ماه پیش ۷۰۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

پنج ماه پیش ۴۴۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

پنج ماه پیش ۴۸۸ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

پنج ماه پیش ۳۹۰ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

پنج ماه پیش ۴۱۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

پنج ماه پیش ۴۰۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

پنج ماه پیش ۳۶۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

پنج ماه پیش ۳۶۳ بازدید

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

پنج ماه پیش ۳۴۴ بازدید
۳:۴

آهنگ‌های توماس و دوستان: قسمت 3

پنج ماه پیش ۳۴۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

پنج ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

پنج ماه پیش ۲۳۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

پنج ماه پیش ۲۳۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

پنج ماه پیش ۳۰۰ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

پنج ماه پیش ۳۳۳ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

پنج ماه پیش ۳۱۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

پنج ماه پیش ۲۶۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

پنج ماه پیش ۴۸۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۴۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

پنج ماه پیش ۳۱۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

پنج ماه پیش ۲۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۸۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۴۹ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

پنج ماه پیش ۲۷۵ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

پنج ماه پیش ۲۸۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 6

پنج ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 20

پنج ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

پنج ماه پیش ۲۷۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 13

پنج ماه پیش ۲۶۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 7

پنج ماه پیش ۲۶۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 10

پنج ماه پیش ۲۶۷ بازدید