دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۳۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۴۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۷۴۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۸۵۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۸۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۴۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۴۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۵۳۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۵۶۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱ پرواز کیپر

یک سال پیش ۵۳۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۶۱۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۶۵۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۴۰۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

یک سال پیش ۴۶۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

یک سال پیش ۴۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۴۸۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۴۹۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۸۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۴۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

یک سال پیش ۳۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان:فصل 1 توماس و گوردون

یک سال پیش ۵۱۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۳۴۹ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۷۴۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۴۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

یک سال پیش ۴۹۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۵۶۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

یک سال پیش ۳۹۹ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

یک سال پیش ۴۳۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۸۲ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

یک سال پیش ۵۰۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۸۴۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۶۵۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۴۹۷ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

یک سال پیش ۴۶۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

یک سال پیش ۴۴۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

یک سال پیش ۳۸۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۸۵۴ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

یک سال پیش ۴۴۹ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

یک سال پیش ۴۵۳ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۴۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

یک سال پیش ۴۳۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

یک سال پیش ۴۶۴ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۴۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۴۵۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

یک سال پیش ۴۶۱ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

یک سال پیش ۴۵۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

یک سال پیش ۴۱۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

یک سال پیش ۴۸۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

یک سال پیش ۴۲۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۶۱۲ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۴۴۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۴۰۸ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

یک سال پیش ۵۳۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

یک سال پیش ۳۹۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

یک سال پیش ۳۴۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۸۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۸۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

یک سال پیش ۳۶۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

یک سال پیش ۴۵۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۷۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۵۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

یک سال پیش ۵۳۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۴۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۴۸۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

یک سال پیش ۴۷۳ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

یک سال پیش ۵۳۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۵۳۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

یک سال پیش ۴۶۷ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 21

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۴۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 18

یک سال پیش ۶۹۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 18

یک سال پیش ۶۳۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۵۶۵ بازدید
۸:۴۴

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 19

یک سال پیش ۵۴۹ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 8

یک سال پیش ۵۴۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۳۴۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۴۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۸۹ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۷۴۵ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۸۵۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۸۴۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۴۸ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۴۷ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

یک سال پیش ۴۵۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۷۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۵۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۵۳۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

یک سال پیش ۴۶۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۴۰۸ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

یک سال پیش ۵۳۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

یک سال پیش ۳۹۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۶۱۲ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۴۳۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۴۴۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

یک سال پیش ۴۶۱ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

یک سال پیش ۴۵۹ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

یک سال پیش ۴۱۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 21

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۴۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 18

یک سال پیش ۶۹۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 18

یک سال پیش ۶۳۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۵۶۵ بازدید
۸:۴۴

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 19

یک سال پیش ۵۴۹ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 8

یک سال پیش ۵۴۸ بازدید