دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

یک سال پیش ۴۷۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 13

یک سال پیش ۴۲۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱۵ قسمت 1

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 8

یک سال پیش ۵۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

یک سال پیش ۴۰۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 2

یک سال پیش ۳۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 2

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 1 قسمت 14

یک سال پیش ۴۰۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 10

یک سال پیش ۴۷۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 15

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 10

یک سال پیش ۳۵۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 13

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 5

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱۹ 18. Reds vs Blues - UK

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 1

یک سال پیش ۴۵۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

یک سال پیش ۵۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

یک سال پیش ۴۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان؛ فصل ۱۹ قسمت 11

یک سال پیش ۴۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 5

یک سال پیش ۴۴۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 15

یک سال پیش ۴۷۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 6

یک سال پیش ۵۳۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 4

یک سال پیش ۴۶۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 2 قسمت 7

یک سال پیش ۳۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱۸ 21. Marion and the Dinosaur...

یک سال پیش ۲۳۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۳۷۶ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۷۶۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۵۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

یک سال پیش ۵۰۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

یک سال پیش ۴۵۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۵۸۱ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

یک سال پیش ۴۱۲ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

یک سال پیش ۴۴۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

یک سال پیش ۴۴۵ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۹۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

یک سال پیش ۴۵۹ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

یک سال پیش ۵۱۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۸۶۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۶۷۱ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۵۱۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

یک سال پیش ۴۴۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

یک سال پیش ۴۷۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

یک سال پیش ۳۹۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۸۷۰ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

یک سال پیش ۴۶۳ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

یک سال پیش ۴۶۳ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

یک سال پیش ۴۷۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۶۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

یک سال پیش ۴۴۶ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

یک سال پیش ۴۷۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

یک سال پیش ۴۷۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۸۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۴۸۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۶۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

یک سال پیش ۴۷۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

یک سال پیش ۴۹۶ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

یک سال پیش ۴۳۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۶۲۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۴۴۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۴۲۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۴۲۲ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

یک سال پیش ۵۵۵ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

یک سال پیش ۴۰۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۴۵۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۹۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۱۰۲۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

یک سال پیش ۳۷۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

یک سال پیش ۴۸۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۹۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

یک سال پیش ۴۷۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

یک سال پیش ۴۶۷ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

یک سال پیش ۴۶۴ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

یک سال پیش ۵۶۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۶۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۵۰۱ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

یک سال پیش ۴۶۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

یک سال پیش ۴۸۴ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

یک سال پیش ۵۵۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۵۵۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۷۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

یک سال پیش ۴۶۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

یک سال پیش ۴۸۱ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 2

یک سال پیش ۴۱۹ بازدید
۱۰:۱۲

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 19

یک سال پیش ۴۱۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 7

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 9

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۶ قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 1

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۳۷۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۵۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۱۰۲۱ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۷۶۷ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۸۷۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۸۶۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۶۸ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۶۹ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۶۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

یک سال پیش ۴۶۸ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

یک سال پیش ۴۷۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۵۵۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۷۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

یک سال پیش ۴۶۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

یک سال پیش ۴۸۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۶۲۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۴۴۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۴۵۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۴۲۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۱۰۲۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

یک سال پیش ۴۵۷ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

یک سال پیش ۳۷۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۶۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

یک سال پیش ۴۴۶ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

یک سال پیش ۴۷۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

یک سال پیش ۴۷۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 2

یک سال پیش ۴۱۹ بازدید
۱۰:۱۲

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 19

یک سال پیش ۴۱۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۸ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 7

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 9

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۶ قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 1

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی