دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ توماس و کامیون‌ها

دو سال پیش ۵۲۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۶۶۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 6

دو سال پیش ۴۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 20

دو سال پیش ۵۷۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 19

دو سال پیش ۴۸۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 6

دو سال پیش ۴۳۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 17

دو سال پیش ۴۸۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 9

دو سال پیش ۵۷۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 13

دو سال پیش ۵۳۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۶۰۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

دو سال پیش ۶۵۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 3

دو سال پیش ۴۵۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 2

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 8

دو سال پیش ۵۰۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 12

دو سال پیش ۴۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 16

دو سال پیش ۵۳۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 19

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 23

دو سال پیش ۵۸۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 19

دو سال پیش ۵۵۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 4

دو سال پیش ۵۷۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 11

دو سال پیش ۵۰۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 5

دو سال پیش ۴۹۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 15

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 10

دو سال پیش ۵۰۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 11

دو سال پیش ۵۱۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 24

دو سال پیش ۸۳۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 17

دو سال پیش ۶۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 10

دو سال پیش ۶۶۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 14

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۶۷۲ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۹۷۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۹۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

دو سال پیش ۵۴۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

دو سال پیش ۷۸۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

دو سال پیش ۵۸۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۷۹۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۵۵۲ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

دو سال پیش ۵۴۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دو سال پیش ۶۲۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۶۰۴ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۵۳۷ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

دو سال پیش ۵۹۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

دو سال پیش ۶۴۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۱۰۶۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دو سال پیش ۸۵۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دو سال پیش ۶۵۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

دو سال پیش ۵۸۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دو سال پیش ۶۳۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دو سال پیش ۶۰۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

دو سال پیش ۵۶۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

دو سال پیش ۵۱۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۱۰۹۴ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دو سال پیش ۶۴۴ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

دو سال پیش ۶۷۵ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

دو سال پیش ۶۰۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۸۷۳ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

دو سال پیش ۶۱۳ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

دو سال پیش ۶۲۰ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

دو سال پیش ۶۳۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۶۳۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۵۸۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۵۸۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

دو سال پیش ۷۰۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۶۱۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

دو سال پیش ۵۹۱ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

دو سال پیش ۶۱۴ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

دو سال پیش ۵۵۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

دو سال پیش ۶۶۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

دو سال پیش ۵۳۵ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

دو سال پیش ۶۱۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

دو سال پیش ۶۰۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۸۲۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دو سال پیش ۵۶۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دو سال پیش ۶۳۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۶۶۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۵۵۴ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دو سال پیش ۷۶۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دو سال پیش ۵۱۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۵۷۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

دو سال پیش ۵۵۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۲۲۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۶۶۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دو سال پیش ۵۶۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دو سال پیش ۵۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۶۵۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۶۲۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۶۰۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۶۰۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

دو سال پیش ۵۹۹ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

دو سال پیش ۶۵۷ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

دو سال پیش ۷۱۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۹۵۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۶۳۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

دو سال پیش ۵۷۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

دو سال پیش ۶۵۷ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

دو سال پیش ۷۶۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۷۸۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۶۰۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دو سال پیش ۶۴۶ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دو سال پیش ۶۱۷ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 3

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 3

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 12

دو سال پیش ۵۴۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 2

دو سال پیش ۵۴۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 18

دو سال پیش ۵۴۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 24

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 14

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۶۷۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۹۷ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۲۲۴ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۹۷۴ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۱۰۹۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۱۰۶۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۹۵۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۸۷۳ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۵۵۴ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دو سال پیش ۷۶۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دو سال پیش ۵۱۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۸۲۶ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دو سال پیش ۵۶۰ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دو سال پیش ۶۳۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۶۶۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۲۲۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۶۶۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دو سال پیش ۵۶۱ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دو سال پیش ۵۲۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۷۹۳ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۵۵۲ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

دو سال پیش ۵۴۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دو سال پیش ۶۲۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۶۵۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۶۲۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۶۰۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۶۰۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 3

دو سال پیش ۵۳۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 3

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 12

دو سال پیش ۵۴۰ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 2

دو سال پیش ۵۴۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 18

دو سال پیش ۵۴۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 24

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 14

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید