دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ توماس و کامیون‌ها

یک سال پیش ۳۹۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 6

یک سال پیش ۳۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 20

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 19

یک سال پیش ۳۶۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 6

یک سال پیش ۳۱۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 17

یک سال پیش ۳۶۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 9

یک سال پیش ۴۵۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 13

یک سال پیش ۴۱۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 3

یک سال پیش ۳۳۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 2

یک سال پیش ۴۰۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 8

یک سال پیش ۳۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 12

یک سال پیش ۳۵۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 16

یک سال پیش ۳۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 19

یک سال پیش ۳۵۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 23

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 19

یک سال پیش ۳۸۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 11

یک سال پیش ۳۷۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 5

یک سال پیش ۳۴۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 15

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 10

یک سال پیش ۳۴۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 11

یک سال پیش ۳۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 24

یک سال پیش ۶۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 17

یک سال پیش ۳۵۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 10

یک سال پیش ۴۰۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 14

یک سال پیش ۳۵۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۲۹۲ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۶۹۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۰۶ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

یک سال پیش ۳۸۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

یک سال پیش ۴۶۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

یک سال پیش ۴۱۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

یک سال پیش ۵۱۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

یک سال پیش ۳۷۸ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

یک سال پیش ۴۱۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

یک سال پیش ۴۰۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

یک سال پیش ۴۱۸ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

یک سال پیش ۴۶۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۷۹۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

یک سال پیش ۶۰۵ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

یک سال پیش ۴۶۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

یک سال پیش ۴۱۶ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

یک سال پیش ۴۲۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

یک سال پیش ۳۵۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۷۹۸ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

یک سال پیش ۴۲۷ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۰۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

یک سال پیش ۴۰۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

یک سال پیش ۴۵۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۳۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۳۹۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۲۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

یک سال پیش ۴۱۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

یک سال پیش ۴۴۹ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

یک سال پیش ۴۳۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

یک سال پیش ۴۴۷ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

یک سال پیش ۳۸۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

یک سال پیش ۴۱۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

یک سال پیش ۴۰۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

یک سال پیش ۵۶۷ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

یک سال پیش ۴۰۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

یک سال پیش ۴۱۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۳۸۳ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

یک سال پیش ۴۷۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

یک سال پیش ۳۶۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

یک سال پیش ۳۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

یک سال پیش ۳۳۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۵۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۳۲ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

یک سال پیش ۳۷۴ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

یک سال پیش ۳۴۵ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

یک سال پیش ۴۱۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۴۱ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

یک سال پیش ۴۸۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۱۷ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۴۵۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

یک سال پیش ۵۰۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

یک سال پیش ۵۰۵ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

یک سال پیش ۴۴۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

یک سال پیش ۴۴۳ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

یک سال پیش ۴۳۵ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 14

یک سال پیش ۳۶۷ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 1

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 6

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 25

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۵۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 5

یک سال پیش ۳۴۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۲۹۲ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

یک سال پیش ۷۰۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

یک سال پیش ۹۳۲ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۶۹۸ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

یک سال پیش ۷۹۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

یک سال پیش ۷۹۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

یک سال پیش ۷۱۷ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

یک سال پیش ۶۰۲ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

یک سال پیش ۱۲۹۲ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

یک سال پیش ۶۹۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

یک سال پیش ۴۳۳ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۵ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

یک سال پیش ۴۸۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

یک سال پیش ۳۸۳ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

یک سال پیش ۴۷۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

یک سال پیش ۳۶۰ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

یک سال پیش ۳۶۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

یک سال پیش ۳۳۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۵۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

یک سال پیش ۴۳۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

یک سال پیش ۳۹۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

یک سال پیش ۴۲۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

یک سال پیش ۴۱۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 14

یک سال پیش ۳۶۷ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 1

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 6

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 25

یک سال پیش ۳۵۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

یک سال پیش ۳۵۳ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 5

یک سال پیش ۳۴۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی