دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

توماس و دوستان: فصل ۱ توماس و کامیون‌ها

دو سال پیش ۴۷۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۵۳۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 6

دو سال پیش ۴۴۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 20

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 19

دو سال پیش ۴۵۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 6

دو سال پیش ۳۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 17

دو سال پیش ۴۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 9

دو سال پیش ۵۳۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 13

دو سال پیش ۴۹۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 3

دو سال پیش ۴۰۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 2

دو سال پیش ۴۸۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 8

دو سال پیش ۴۲۹ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 12

دو سال پیش ۴۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 16

دو سال پیش ۴۵۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 19

دو سال پیش ۴۶۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 23

دو سال پیش ۵۲۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 19

دو سال پیش ۴۷۷ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 4

دو سال پیش ۵۱۶ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 11

دو سال پیش ۴۵۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 5

دو سال پیش ۴۲۸ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 15

دو سال پیش ۵۰۰ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 10

دو سال پیش ۴۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 11

دو سال پیش ۴۷۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 24

دو سال پیش ۷۷۴ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 17

دو سال پیش ۶۰۱ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 10

دو سال پیش ۵۳۵ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 14

دو سال پیش ۴۶۳ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 17

دو سال پیش ۴۹۲ بازدید

توماس و دوستان یک مجموعه تلویزیونی ویژه کودکان است. این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در انگلستان در تلویزیون پخش شده است. این مجموعه ماجراهای گروهی از لوکوموتیوها و ماشین‌های جاده‌ای را دنبال می‌کند که در جزیره فرضی «سودور» زندگی می‌کنند.

توماس و دوستان، فصل ۱

۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۵۳ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۶۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۷

۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۰۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 3

دو سال پیش ۴۸۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 20

دو سال پیش ۶۷۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 14

دو سال پیش ۵۱۴ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۸

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 21

دو سال پیش ۶۶۶ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 2

دو سال پیش ۴۸۰ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 17

دو سال پیش ۴۷۹ بازدید
۱۰:۳

توماس و دوستان: فصل 8 قسمت 8

دو سال پیش ۵۲۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۹

۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 7

دو سال پیش ۵۲۴ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 20

دو سال پیش ۴۶۷ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 17

دو سال پیش ۵۲۰ بازدید
۱۰:۲

توماس و دوستان: فصل 9 قسمت 9

دو سال پیش ۵۹۲ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۰

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۹۵۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 18

دو سال پیش ۷۶۰ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 17

دو سال پیش ۵۸۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 7

دو سال پیش ۵۱۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۶

۵:۳۶

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 20

دو سال پیش ۵۴۸ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 8

دو سال پیش ۵۵۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 16

دو سال پیش ۵۱۵ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 6 قسمت 13

دو سال پیش ۴۵۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۲

۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۹۷۴ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 5

دو سال پیش ۵۷۷ بازدید
۹:۵۸

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 20

دو سال پیش ۵۶۷ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 6

دو سال پیش ۵۴۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۳

۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۷۶۶ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 16

دو سال پیش ۵۳۳ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 2

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 11

دو سال پیش ۵۴۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۴

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 15

دو سال پیش ۵۴۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 6

دو سال پیش ۵۰۸ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 8

دو سال پیش ۵۲۲ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 4

دو سال پیش ۵۷۳ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

دو سال پیش ۵۳۳ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

دو سال پیش ۵۵۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

دو سال پیش ۵۷۴ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

دو سال پیش ۴۸۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

دو سال پیش ۵۳۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

دو سال پیش ۵۱۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۵

۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 8

دو سال پیش ۷۴۱ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۵ قسمت 2

دو سال پیش ۵۰۵ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 5

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل 5 قسمت 17

دو سال پیش ۵۳۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۴۹۳ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دو سال پیش ۶۳۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دو سال پیش ۴۵۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۴

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 1

دو سال پیش ۵۱۹ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 16

دو سال پیش ۴۰۴ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۴ قسمت 8

دو سال پیش ۴۶۶ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۸

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۱۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 7

دو سال پیش ۵۵۹ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 1

دو سال پیش ۵۰۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 18

دو سال پیش ۴۴۰ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۵۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۹

۸:۴۵

توماس و دوستان: فصل 19 قسمت 14

دو سال پیش ۵۳۲ بازدید
۸:۴۷

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 4

دو سال پیش ۵۴۳ بازدید
۸:۴۳

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 20

دو سال پیش ۶۳۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۲

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۸۵۱ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۵۷۸ بازدید
۵:۳۲

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 8

دو سال پیش ۵۳۰ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 17

دو سال پیش ۵۶۵ بازدید
مشاهده همه

آهنگ‌های توماس و دوستان

۳:۱۸

آهنگ‌های توماس و دوستان

دو سال پیش ۶۴۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۶۷۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دو سال پیش ۵۷۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دو سال پیش ۵۵۱ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

توماس و دوستان به انگلیسی Thomas and Friends از دیگر انیمیشن‌هایی است که به عنوان انیمیشن آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. انیمیشن توماس و دوستان از دو کاراکتر اصلی به‌ نام‌های توماس (Thomas) و پرسی (Percy) تشکیل شده است. انیمیشن توماس و دوستان تولید کشور بریتانیا است که پخش آن در سال 1984 (1364 هجری شمسی) صورت گرفته است. این انیمیشن زیبا یکی از پرطرفدارترین انیمیشن‌های موجود با در نظر گرفتن موضوع آموزش است. داستان این کارتون در مورد روابط توماس (Thomas) با سایر دوستانش است که همگی در جزیره‌ای به‌ نام سودر زندگی می‌کنند. توماس در نقش قطار آبی رنگ داستان است و تلاش می‌کند به کمک دوستانش مشکلات و اتفاق‌های جریزه را حل کنند.


پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 1

دو سال پیش ۴۷۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 17

دو سال پیش ۴۷۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 13

دو سال پیش ۴۷۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 9

دو سال پیش ۴۷۱ بازدید
۸:۴۴

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 10

دو سال پیش ۴۶۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 2

دو سال پیش ۴۶۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 4

دو سال پیش ۴۶۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 16

دو سال پیش ۴۵۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ زغال سنگ

دو سال پیش ۱۵۵۳ بازدید
۵:۳۵

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 13

دو سال پیش ۹۰۵ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۱۶ بازدید
۵:۳۳

توماس و دوستان: فصل ۱ قسمت 1

دو سال پیش ۸۶۳ بازدید
۹:۵۷

توماس و دوستان: فصل 12 قسمت 8

دو سال پیش ۹۷۴ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 10 قسمت 19

دو سال پیش ۹۵۲ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۲ قسمت 19

دو سال پیش ۸۵۱ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 14

دو سال پیش ۷۶۶ بازدید

توماس و دوستان، فصل ۱۱

۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 24

دو سال پیش ۶۷۸ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 14

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 3

دو سال پیش ۵۷۲ بازدید
۱۰:۱۱

توماس و دوستان: فصل 11 قسمت 12

دو سال پیش ۵۵۱ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۷

۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 11

دو سال پیش ۴۹۳ بازدید
۱۰:۵۲

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 20

دو سال پیش ۶۳۱ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 9

دو سال پیش ۵۱۳ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 17 قسمت 8

دو سال پیش ۴۵۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۳

۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 5

دو سال پیش ۵۶۳ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۵۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 3

دو سال پیش ۵۳۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 20

دو سال پیش ۵۴۹ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۶

۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 1

دو سال پیش ۵۷۴ بازدید
۱۰:۵۰

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 19

دو سال پیش ۴۸۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 10

دو سال پیش ۵۳۷ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 16 قسمت 12

دو سال پیش ۵۱۷ بازدید
مشاهده همه

توماس و دوستان، فصل ۱۵

۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 13

دو سال پیش ۵۳۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 9

دو سال پیش ۵۳۳ بازدید
۱۰:۵۱

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 4

دو سال پیش ۵۵۶ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 15 قسمت 2

دو سال پیش ۴۹۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال توماس و دوستان
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل ۳ قسمت 1

دو سال پیش ۴۷۷ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 3 قسمت 17

دو سال پیش ۴۷۶ بازدید
۸:۴۶

توماس و دوستان: فصل 18 قسمت 13

دو سال پیش ۴۷۲ بازدید
۱۰:۵۴

توماس و دوستان: فصل 13 قسمت 9

دو سال پیش ۴۷۱ بازدید
۸:۴۴

توماس و دوستان: فصل ۱۹ قسمت 10

دو سال پیش ۴۶۹ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 4 قسمت 2

دو سال پیش ۴۶۵ بازدید
۵:۳۴

توماس و دوستان: فصل 7 قسمت 4

دو سال پیش ۴۶۱ بازدید
۱۰:۴۹

توماس و دوستان: فصل 14 قسمت 16

دو سال پیش ۴۵۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی