دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

چهار ماه پیش ۱۴۵۹ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

چهار ماه پیش ۱۱۰۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

چهار ماه پیش ۹۲۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

چهار ماه پیش ۱۳۲۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

چهار ماه پیش ۸۸۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

چهار ماه پیش ۸۳۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

چهار ماه پیش ۱۳۸۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 12

چهار ماه پیش ۷۹۹ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 20

چهار ماه پیش ۵۲۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 15

چهار ماه پیش ۱۲۲۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 22

چهار ماه پیش ۷۳۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

چهار ماه پیش ۴۸۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 21

چهار ماه پیش ۹۵۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

چهار ماه پیش ۸۵۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 23

چهار ماه پیش ۱۲۹۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

چهار ماه پیش ۹۵۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

ورنا میرز: چطور بر پیشداوری‎های‎مان غلبه کنیم؟ جس...

چهار ماه پیش ۶۲۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 16

چهار ماه پیش ۷۴۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 19

چهار ماه پیش ۸۲۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 24

چهار ماه پیش ۱۰۹۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

چهار ماه پیش ۱۲۳۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

چهار ماه پیش ۱۲۹۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

چهار ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 1

چهار ماه پیش ۴۲۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

چهار ماه پیش ۵۵۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

چهار ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 5

چهار ماه پیش ۱۱۰۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

چهار ماه پیش ۶۶۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 3

چهار ماه پیش ۱۱۵۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

چهار ماه پیش ۸۲۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم - فصل اول

۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

چهار ماه پیش ۱۴۵۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

چهار ماه پیش ۱۱۰۰ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

چهار ماه پیش ۹۲۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

چهار ماه پیش ۱۳۲۴ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل دوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

چهار ماه پیش ۸۳۳ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

چهار ماه پیش ۴۸۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

چهار ماه پیش ۱۲۳۸ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

چهار ماه پیش ۱۲۹۴ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل سوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

چهار ماه پیش ۸۵۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

چهار ماه پیش ۹۵۱ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

چهار ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

چهار ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

بره کوچولو یا تیمی تایم به انگلیسی: Timmy Time نام انیمیشنی است که در سال 2009 به نمایش درآمده است. تیمی تایم نام شخصیت اصلی داستان است. داستان تیمی تایم روایت روزانه بره کوچولویی است که به مهد کودک می‌رود و به کمک سایر دوستانش سعی میکند تا تجربه‌های جدید کسب کند و با راه‌حل‌های مناسب مشکلاتشان را حل کنند. تیمی تایم که میانگین هر قسمت آن به 10 دقیقه میرسد برای اولین بار در سال 2009 در انگلستان به نمایش درآمد و همانند سایر انیمیشن‌ها که هدفشان آموزش کودکان در مواجه با مشکلات دنیای اطرافشان است پدید آمد.


پیشنهادی

در کانال تیمی تایم
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 8

پنج ماه پیش ۵۸۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 13

چهار ماه پیش ۷۹۷ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

چهار ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

چهار ماه پیش ۹۲۸ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 22

چهار ماه پیش ۱۳۰۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

چهار ماه پیش ۱۴۵۹ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

چهار ماه پیش ۶۶۲ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 4

چهار ماه پیش ۸۶۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال تیمی تایم
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

چهار ماه پیش ۱۴۵۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

چهار ماه پیش ۱۱۰۰ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

چهار ماه پیش ۹۲۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

چهار ماه پیش ۱۳۲۴ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

چهار ماه پیش ۸۸۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

چهار ماه پیش ۸۳۳ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

چهار ماه پیش ۱۳۸۴ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 12

چهار ماه پیش ۷۹۹ بازدید

تیمی تایم - فصل سوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

چهار ماه پیش ۸۵۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

چهار ماه پیش ۹۵۱ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

چهار ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

چهار ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل دوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

چهار ماه پیش ۸۳۳ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

چهار ماه پیش ۴۸۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

چهار ماه پیش ۱۲۳۸ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

چهار ماه پیش ۱۲۹۴ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل اول

۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

چهار ماه پیش ۱۴۵۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

چهار ماه پیش ۱۱۰۰ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

چهار ماه پیش ۹۲۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

چهار ماه پیش ۱۳۲۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمی تایم
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 8

پنج ماه پیش ۵۸۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 13

چهار ماه پیش ۷۹۷ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

چهار ماه پیش ۱۳۲۵ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

چهار ماه پیش ۹۲۸ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 22

چهار ماه پیش ۱۳۰۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

چهار ماه پیش ۱۴۵۹ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

چهار ماه پیش ۶۶۲ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 4

چهار ماه پیش ۸۶۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی