دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

یازده ماه پیش ۱۸۲۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۹۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

یازده ماه پیش ۱۲۳۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

یازده ماه پیش ۱۶۱۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

یازده ماه پیش ۱۱۱۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

یازده ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۶۲۹ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 12

یازده ماه پیش ۱۰۴۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 20

یازده ماه پیش ۷۳۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 15

یازده ماه پیش ۱۳۸۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 22

یازده ماه پیش ۹۱۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

یازده ماه پیش ۶۵۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 21

یازده ماه پیش ۱۱۳۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۰۲۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 23

یازده ماه پیش ۱۴۲۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

یازده ماه پیش ۱۰۸۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

ورنا میرز: چطور بر پیشداوری‎های‎مان غلبه کنیم؟ جس...

یازده ماه پیش ۷۳۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 16

یازده ماه پیش ۸۸۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 19

یازده ماه پیش ۹۵۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 24

یازده ماه پیش ۱۲۳۹ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

یازده ماه پیش ۱۳۹۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

یازده ماه پیش ۱۴۵۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

یازده ماه پیش ۱۵۱۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 1

یازده ماه پیش ۵۸۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

یازده ماه پیش ۷۱۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

یازده ماه پیش ۱۲۶۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۶۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

یازده ماه پیش ۸۲۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 3

یازده ماه پیش ۱۲۹۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

یازده ماه پیش ۹۸۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم - فصل اول

۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

یازده ماه پیش ۱۸۲۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۹۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

یازده ماه پیش ۱۲۳۶ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

یازده ماه پیش ۱۶۱۲ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل دوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

یازده ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

یازده ماه پیش ۶۵۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

یازده ماه پیش ۱۳۹۷ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

یازده ماه پیش ۱۴۵۴ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل سوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۰۲۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

یازده ماه پیش ۱۰۸۸ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

یازده ماه پیش ۱۵۱۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

یازده ماه پیش ۱۲۶۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

بره کوچولو یا تیمی تایم به انگلیسی: Timmy Time نام انیمیشنی است که در سال 2009 به نمایش درآمده است. تیمی تایم نام شخصیت اصلی داستان است. داستان تیمی تایم روایت روزانه بره کوچولویی است که به مهد کودک می‌رود و به کمک سایر دوستانش سعی میکند تا تجربه‌های جدید کسب کند و با راه‌حل‌های مناسب مشکلاتشان را حل کنند. تیمی تایم که میانگین هر قسمت آن به 10 دقیقه میرسد برای اولین بار در سال 2009 در انگلستان به نمایش درآمد و همانند سایر انیمیشن‌ها که هدفشان آموزش کودکان در مواجه با مشکلات دنیای اطرافشان است پدید آمد.


پیشنهادی

در کانال تیمی تایم
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

دوازده ماه پیش ۱۰۹۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۹۱ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۶۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

یازده ماه پیش ۱۴۹۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

یازده ماه پیش ۱۳۹۷ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 15

یازده ماه پیش ۱۴۰۶ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۶۲۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

یازده ماه پیش ۱۱۱۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال تیمی تایم
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

یازده ماه پیش ۱۸۲۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۹۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

یازده ماه پیش ۱۲۳۶ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

یازده ماه پیش ۱۶۱۲ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

یازده ماه پیش ۱۱۱۱ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

یازده ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۶۲۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 12

یازده ماه پیش ۱۰۴۶ بازدید

تیمی تایم - فصل دوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

یازده ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

یازده ماه پیش ۶۵۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

یازده ماه پیش ۱۳۹۷ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

یازده ماه پیش ۱۴۵۴ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل اول

۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

یازده ماه پیش ۱۸۲۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۹۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

یازده ماه پیش ۱۲۳۶ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

یازده ماه پیش ۱۶۱۲ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل سوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۰۲۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

یازده ماه پیش ۱۰۸۸ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

یازده ماه پیش ۱۵۱۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

یازده ماه پیش ۱۲۶۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمی تایم
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

دوازده ماه پیش ۱۰۹۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۹۱ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 5

یازده ماه پیش ۱۲۶۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

یازده ماه پیش ۱۴۹۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

یازده ماه پیش ۱۳۹۷ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 15

یازده ماه پیش ۱۴۰۶ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

یازده ماه پیش ۱۶۲۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

یازده ماه پیش ۱۱۱۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی