دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

پنج ماه پیش ۱۴۹۹ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

پنج ماه پیش ۱۱۱۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

پنج ماه پیش ۹۵۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

پنج ماه پیش ۱۳۶۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

پنج ماه پیش ۹۰۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

پنج ماه پیش ۸۶۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

پنج ماه پیش ۱۴۱۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 12

پنج ماه پیش ۸۱۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 20

پنج ماه پیش ۵۴۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 15

پنج ماه پیش ۱۲۴۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 22

پنج ماه پیش ۷۴۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

پنج ماه پیش ۵۰۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 21

پنج ماه پیش ۹۸۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

پنج ماه پیش ۸۸۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 23

پنج ماه پیش ۱۳۰۹ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

پنج ماه پیش ۹۶۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

ورنا میرز: چطور بر پیشداوری‎های‎مان غلبه کنیم؟ جس...

پنج ماه پیش ۶۳۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 16

پنج ماه پیش ۷۶۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 19

پنج ماه پیش ۸۳۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 24

پنج ماه پیش ۱۱۰۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

پنج ماه پیش ۱۲۵۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

پنج ماه پیش ۱۳۰۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

پنج ماه پیش ۱۳۴۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 1

پنج ماه پیش ۴۴۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

پنج ماه پیش ۵۷۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

پنج ماه پیش ۱۱۳۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 5

پنج ماه پیش ۱۱۱۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

پنج ماه پیش ۶۷۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 3

پنج ماه پیش ۱۱۶۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

پنج ماه پیش ۸۳۹ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم - فصل اول

۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

پنج ماه پیش ۱۴۹۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

پنج ماه پیش ۱۱۱۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

پنج ماه پیش ۹۵۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

پنج ماه پیش ۱۳۶۱ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل دوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

پنج ماه پیش ۸۶۸ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

پنج ماه پیش ۵۰۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

پنج ماه پیش ۱۲۵۲ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

پنج ماه پیش ۱۳۰۵ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل سوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

پنج ماه پیش ۸۸۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

پنج ماه پیش ۹۶۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

پنج ماه پیش ۱۳۴۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

پنج ماه پیش ۱۱۳۱ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

بره کوچولو یا تیمی تایم به انگلیسی: Timmy Time نام انیمیشنی است که در سال 2009 به نمایش درآمده است. تیمی تایم نام شخصیت اصلی داستان است. داستان تیمی تایم روایت روزانه بره کوچولویی است که به مهد کودک می‌رود و به کمک سایر دوستانش سعی میکند تا تجربه‌های جدید کسب کند و با راه‌حل‌های مناسب مشکلاتشان را حل کنند. تیمی تایم که میانگین هر قسمت آن به 10 دقیقه میرسد برای اولین بار در سال 2009 در انگلستان به نمایش درآمد و همانند سایر انیمیشن‌ها که هدفشان آموزش کودکان در مواجه با مشکلات دنیای اطرافشان است پدید آمد.


پیشنهادی

در کانال تیمی تایم
۰:۱۰:۰

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 13

پنج ماه پیش ۵۵۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 24

پنج ماه پیش ۱۳۲۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 5

پنج ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 18

پنج ماه پیش ۹۴۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 4

پنج ماه پیش ۸۸۸ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 19

پنج ماه پیش ۸۸۴ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

پنج ماه پیش ۶۷۲ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

پنج ماه پیش ۱۴۹۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال تیمی تایم
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

پنج ماه پیش ۱۴۹۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

پنج ماه پیش ۱۱۱۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

پنج ماه پیش ۹۵۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

پنج ماه پیش ۱۳۶۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

پنج ماه پیش ۹۰۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

پنج ماه پیش ۸۶۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

پنج ماه پیش ۱۴۱۰ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 12

پنج ماه پیش ۸۱۷ بازدید

تیمی تایم - فصل اول

۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

پنج ماه پیش ۱۴۹۹ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

پنج ماه پیش ۱۱۱۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

پنج ماه پیش ۹۵۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

پنج ماه پیش ۱۳۶۱ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل دوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

پنج ماه پیش ۸۶۸ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

پنج ماه پیش ۵۰۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

پنج ماه پیش ۱۲۵۲ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

پنج ماه پیش ۱۳۰۵ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل سوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

پنج ماه پیش ۸۸۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

پنج ماه پیش ۹۶۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

پنج ماه پیش ۱۳۴۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

پنج ماه پیش ۱۱۳۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمی تایم
۰:۱۰:۰

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 13

پنج ماه پیش ۵۵۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 24

پنج ماه پیش ۱۳۲۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 5

پنج ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 18

پنج ماه پیش ۹۴۱ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 4

پنج ماه پیش ۸۸۸ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 19

پنج ماه پیش ۸۸۴ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

پنج ماه پیش ۶۷۲ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

پنج ماه پیش ۱۴۹۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی