دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

هشت ماه پیش ۱۶۶۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۱۲۰۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

هشت ماه پیش ۱۱۰۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

هشت ماه پیش ۱۵۱۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

هشت ماه پیش ۱۰۲۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

هشت ماه پیش ۹۹۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

هشت ماه پیش ۱۵۳۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 12

هشت ماه پیش ۹۲۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 20

هشت ماه پیش ۶۳۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 15

هشت ماه پیش ۱۳۱۷ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 22

هشت ماه پیش ۸۴۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

هشت ماه پیش ۵۷۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 21

هشت ماه پیش ۱۰۶۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

هشت ماه پیش ۹۴۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 23

هشت ماه پیش ۱۳۶۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

هشت ماه پیش ۱۰۳۱ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

ورنا میرز: چطور بر پیشداوری‎های‎مان غلبه کنیم؟ جس...

هشت ماه پیش ۶۷۸ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 16

هشت ماه پیش ۸۲۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی‌تایم: فصل 1 قسمت 19

هشت ماه پیش ۸۹۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 24

هشت ماه پیش ۱۱۶۹ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

هشت ماه پیش ۱۳۳۵ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

هشت ماه پیش ۱۳۷۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

هشت ماه پیش ۱۴۲۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 1

هشت ماه پیش ۵۰۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

هشت ماه پیش ۶۴۶ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

هشت ماه پیش ۱۱۹۰ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 5

هشت ماه پیش ۱۲۰۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 11

هشت ماه پیش ۷۵۴ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 3

هشت ماه پیش ۱۲۳۲ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

هشت ماه پیش ۹۱۳ بازدید

تیمی تایم (Timmy Time) مجموعه انیمیشن ویژه خردسالان است که توسط استودیوی انیمیشن آردمان تهیه و تولید شده است. این مجموعه بر اساس شخصیت «تیمی» از مجموعه شاون د شیپ (Shaun The Sheep) و برای مخاطبین خردسال تهیه شده و همچون مجموعه شاون د شیپ بدون دیالوگ است.

تیمی تایم - فصل اول

۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

هشت ماه پیش ۱۶۶۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۱۲۰۶ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

هشت ماه پیش ۱۱۰۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

هشت ماه پیش ۱۵۱۲ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل دوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

هشت ماه پیش ۹۹۰ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

هشت ماه پیش ۵۷۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

هشت ماه پیش ۱۳۳۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

هشت ماه پیش ۱۳۷۶ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل سوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

هشت ماه پیش ۹۴۲ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

هشت ماه پیش ۱۰۳۱ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

هشت ماه پیش ۱۴۲۴ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

هشت ماه پیش ۱۱۹۰ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

بره کوچولو یا تیمی تایم به انگلیسی: Timmy Time نام انیمیشنی است که در سال 2009 به نمایش درآمده است. تیمی تایم نام شخصیت اصلی داستان است. داستان تیمی تایم روایت روزانه بره کوچولویی است که به مهد کودک می‌رود و به کمک سایر دوستانش سعی میکند تا تجربه‌های جدید کسب کند و با راه‌حل‌های مناسب مشکلاتشان را حل کنند. تیمی تایم که میانگین هر قسمت آن به 10 دقیقه میرسد برای اولین بار در سال 2009 در انگلستان به نمایش درآمد و همانند سایر انیمیشن‌ها که هدفشان آموزش کودکان در مواجه با مشکلات دنیای اطرافشان است پدید آمد.


پیشنهادی

در کانال تیمی تایم
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 13

هشت ماه پیش ۸۶۸ بازدید
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 8

نه ماه پیش ۶۵۹ بازدید
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 10

هشت ماه پیش ۵۸۶ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

هشت ماه پیش ۵۷۳ بازدید
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 7

هشت ماه پیش ۵۶۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 17

نه ماه پیش ۵۶۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 17

هشت ماه پیش ۹۴۵ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 22

هشت ماه پیش ۸۴۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال تیمی تایم
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

هشت ماه پیش ۱۶۶۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۱۲۰۶ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

هشت ماه پیش ۱۱۰۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

هشت ماه پیش ۱۵۱۲ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 11

هشت ماه پیش ۱۰۲۰ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

هشت ماه پیش ۹۹۰ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 2

هشت ماه پیش ۱۵۳۰ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 12

هشت ماه پیش ۹۲۸ بازدید

تیمی تایم - فصل سوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 2

هشت ماه پیش ۹۴۲ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 10

هشت ماه پیش ۱۰۳۱ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

هشت ماه پیش ۱۴۲۴ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 12

هشت ماه پیش ۱۱۹۰ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل اول

۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 25

هشت ماه پیش ۱۶۶۸ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 5

هشت ماه پیش ۱۲۰۶ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 14

هشت ماه پیش ۱۱۰۷ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 17

هشت ماه پیش ۱۵۱۲ بازدید
مشاهده همه

تیمی تایم - فصل دوم

۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 7

هشت ماه پیش ۹۹۰ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

هشت ماه پیش ۵۷۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 16

هشت ماه پیش ۱۳۳۵ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 21

هشت ماه پیش ۱۳۷۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال تیمی تایم
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 13

هشت ماه پیش ۸۶۸ بازدید
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 8

نه ماه پیش ۶۵۹ بازدید
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 10

هشت ماه پیش ۵۸۶ بازدید
۱۰:۷

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 20

هشت ماه پیش ۵۷۳ بازدید
۱۰:۱

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 7

هشت ماه پیش ۵۶۶ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 17

نه ماه پیش ۵۶۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 2 قسمت 17

هشت ماه پیش ۹۴۵ بازدید
۰:۱۰:۰

تیمی تایم: فصل 1 قسمت 22

هشت ماه پیش ۸۴۱ بازدید