دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۱۴۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۴۹ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۳۴ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

چهار ماه پیش ۱۴۴ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

چهار ماه پیش ۱۲۷ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۱۰۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

چهار ماه پیش ۹۷ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۱۲۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۹۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۱۰۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۹۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۱۰۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۸۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۵۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۵۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۴۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۴۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۴۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۴۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۴۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

چهار ماه پیش ۴۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۴۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۴۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۵۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۴۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۷۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

چهار ماه پیش ۴۶ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۴۹ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۴۲ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۴۹ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

چهار ماه پیش ۴۶ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

چهار ماه پیش ۴۶ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

چهار ماه پیش ۵۶ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

چهار ماه پیش ۴۸ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۷:۲۱

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید
۲۳:۲

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۳۴ بازدید
۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۴۳ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۶۳ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۴۲ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۴۴ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۵۰ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۳۵

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۵۷ بازدید
۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۵۹ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۴۷ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

چهار ماه پیش ۵۰ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

چهار ماه پیش ۴۲ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

چهار ماه پیش ۵۱ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

چهار ماه پیش ۶۵ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

چهار ماه پیش ۳۴ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

چهار ماه پیش ۳۲ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

چهار ماه پیش ۴۱ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

چهار ماه پیش ۵۸ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

چهار ماه پیش ۴۳ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

چهار ماه پیش ۶۹ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

چهار ماه پیش ۱۴۵ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۳:۱۶

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱:۵۵

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۳:۴۵

آموزش‌های گوگل اپ

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۷:۲۱

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۴۹ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۲۳:۲

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

چهار ماه پیش ۳۴ بازدید

گوگل کروم

مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

چهار ماه پیش ۶۵ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

چهار ماه پیش ۳۴ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

چهار ماه پیش ۳۲ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

چهار ماه پیش ۴۱ بازدید
مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

چهار ماه پیش ۵۸ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

چهار ماه پیش ۴۳ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

چهار ماه پیش ۶۹ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

چهار ماه پیش ۱۴۵ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۳۵

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۵۷ بازدید
۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۵۹ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۴۷ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۳:۱۶

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱:۵۵

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید
۳:۴۵

آموزش‌های گوگل اپ

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید