دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۳۷ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۱۵۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۳۴ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

پنج ماه پیش ۱۴۵ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

پنج ماه پیش ۱۴۰ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۱۱۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

پنج ماه پیش ۱۰۰ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۱۳۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۱۰۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۱۰۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۱۰۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۱۰۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۷۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۵۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۵۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۴۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۴۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

پنج ماه پیش ۳۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۳۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۵۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۳۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۶۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۴۴ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۵۰ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۴۴ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۵۷ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۵۷ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۴۷ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۳۵ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

پنج ماه پیش ۴۵ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

پنج ماه پیش ۴۱ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

پنج ماه پیش ۵۴ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

پنج ماه پیش ۵۳ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

پنج ماه پیش ۳۵ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

پنج ماه پیش ۳۴ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

پنج ماه پیش ۳۷ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

پنج ماه پیش ۵۵ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۵۸ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۳۰ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۳۰ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

پنج ماه پیش ۵۲ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

پنج ماه پیش ۴۹ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

پنج ماه پیش ۶۶ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

پنج ماه پیش ۱۲۹ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۴:۵۰

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید
۲:۴۸

آموزش استفاده از گوگل درایو

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید
۲:۴۷

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید
۲:۷

آموزش‌های گوگل اپ

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

پنج ماه پیش ۵۲ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

پنج ماه پیش ۴۹ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

پنج ماه پیش ۶۶ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

پنج ماه پیش ۱۲۹ بازدید
مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۴۴ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۵۷ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۵۷ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۴۷ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۳۵ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

پنج ماه پیش ۴۰ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۵۸ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۳۰ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۳۰ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

پنج ماه پیش ۴۳ بازدید
۴:۵۰

آموزش استفاده از یوتیوب

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید
۲:۴۸

آموزش استفاده از گوگل درایو

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید
۲:۴۷

آموزش استفاده از جیمیل

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید
۲:۷

آموزش‌های گوگل اپ

پنج ماه پیش ۴۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی