دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۵۰ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۵۷۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۸۹ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۳۰ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۵۷۲ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۵۰۵ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۴۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۳۹۹ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۴۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۹۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۳۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۶۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۳۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۸۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۹۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۶۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۰۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۴۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۴۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۶۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۳۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۲۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۷۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۲۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۵۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۵۹ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۸۹ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۳۰ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۶۹ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۲۷ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۵۹ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۶۶ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۳۳ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۹۲ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۳۴ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۲۷ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۵۸ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۳۳ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۳۶ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۶۹ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۳۲۰ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۳۱۷ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۶۴ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۱۹ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۷۹ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۶۴ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۲۷ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۷۴ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۲۵ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۱۰ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۵۵ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۴۳ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۸۲ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۷:۱۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۸ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۱۰ بازدید
۴:۵۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید
۳:۱۹

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید
۳:۷

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید
۵:۴۱

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۱۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۸۹ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۳۰ بازدید

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۶۹ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۳۲۰ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۳۱۷ بازدید
مشاهده همه

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۸۹ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۳۰ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۶۹ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۲۷ بازدید
مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۵۸ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۳۳ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۳۶ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۵۹ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۶۶ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۳۳ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۹۲ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۷:۱۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۸ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۱۰ بازدید
۴:۵۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید
۳:۱۹

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید
۳:۷

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید
۵:۴۱

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۱۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی