دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۸۳ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۲۳۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

نه ماه پیش ۸۲ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

نه ماه پیش ۷۳ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۲ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

نه ماه پیش ۲۲۹ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

نه ماه پیش ۲۰۹ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۱۹۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

نه ماه پیش ۱۸۷ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۲۰۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۱۶۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۱۸۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۱۸۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۱۹۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۱۱۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۱۰۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۸۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۷۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۷۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۸۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۷۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۸۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

نه ماه پیش ۷۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۸۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۹۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۷۶ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

نه ماه پیش ۸۲ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

نه ماه پیش ۷۳ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

نه ماه پیش ۸۱ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

نه ماه پیش ۸۴ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۷۶ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۹۰ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۱۲۶ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۸۸ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۷ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۳ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

نه ماه پیش ۸۳ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

نه ماه پیش ۶۹ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

نه ماه پیش ۶۹ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

نه ماه پیش ۶۹ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

نه ماه پیش ۱۲۲ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

نه ماه پیش ۶۸ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

نه ماه پیش ۷۸ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

نه ماه پیش ۷۴ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

نه ماه پیش ۸۹ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

نه ماه پیش ۹۷ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

نه ماه پیش ۵۶ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

نه ماه پیش ۶۸ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

نه ماه پیش ۷۸ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۸۶ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۸۱ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۹۴ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۱۵۹ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۸۸ بازدید
۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۸۶ بازدید
۶:۴۶

آموزش استفاده از مک

نه ماه پیش ۸۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

نه ماه پیش ۸۲ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

نه ماه پیش ۷۳ بازدید

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۷ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

نه ماه پیش ۶۳ بازدید
مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۸۶ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۸۱ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۹۴ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۱۵۹ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۷۶ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۹۰ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۱۲۶ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۸۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

نه ماه پیش ۸۸ بازدید
۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

نه ماه پیش ۸۶ بازدید
۶:۴۶

آموزش استفاده از مک

نه ماه پیش ۸۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی