دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۵۱۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۷ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۹۵ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۸ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۵۲۳ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۴۴۵ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۸۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۳۵۷ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۸۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۳۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۹۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۰۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۸۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۴۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۵۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۲۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۱۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۱۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۹۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۳۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۹۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۸۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۸۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۲۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۸۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۲۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۷ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۹۵ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۳۰ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۹۵ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۱۹ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۹۰ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۴۹ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۹۷ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۸۶ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۱۹ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۹ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۰ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۳۹ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۸۳ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۸۸ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۲۶ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۱۸۹ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۴۳ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۱۶ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۹۴ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۸۸ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۸۴ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۵۲ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۲۴:۶

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۹ بازدید
۲:۷

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۰۳ بازدید
۴:۱۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۸:۷

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۰۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۷ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۹۵ بازدید

گوگل کروم

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۸۴ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۵۲ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۱۹ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۹ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۰ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۹۴ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۸۸ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۲۴:۶

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۱۹۸ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۹ بازدید
۲:۷

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۰۳ بازدید
۴:۱۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۸:۷

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۰۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی