دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۹۶ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۲۷۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۹۴ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۹۴ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یازده ماه پیش ۲۷۲ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یازده ماه پیش ۲۵۴ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۲۲۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یازده ماه پیش ۲۱۳ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۲۳۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۲۰۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۲۱۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۲۱۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۲۳۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۱۲۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۱۲۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۹۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۸۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۹۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۹۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۸۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۹۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یازده ماه پیش ۸۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۷۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۷۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۷۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۹۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۷۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۱۰۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۸۵ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۹۴ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۹۶ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۱۰۵ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۸۵ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۱۰۴ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۱۴۰ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۱۰۴ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۷:۲۱

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۹۶ بازدید
۲۳:۲

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۹۴ بازدید
۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۷۶ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۷۶ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

یازده ماه پیش ۹۵ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

یازده ماه پیش ۸۰ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

یازده ماه پیش ۸۱ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

یازده ماه پیش ۸۴ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۳۵

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یازده ماه پیش ۱۳۴ بازدید
۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یازده ماه پیش ۱۲۲ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یازده ماه پیش ۱۷۴ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یازده ماه پیش ۸۶ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

یازده ماه پیش ۸۲ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

یازده ماه پیش ۸۲ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

یازده ماه پیش ۱۰۰ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

یازده ماه پیش ۱۰۵ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

یازده ماه پیش ۶۶ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

یازده ماه پیش ۷۶ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

یازده ماه پیش ۸۶ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

۳:۴۶

آموزش استفاده از گوگل داکیومنت

یازده ماه پیش ۱۲۴ بازدید
۱۴:۳

آموزش استفاده از گوگل داکیومنت

یازده ماه پیش ۸۱ بازدید
۵:۳۱

آموزش استفاده از گوگل داکیومنت

یازده ماه پیش ۸۳ بازدید
۴:۲۲

آموزش استفاده از گوگل داکیومنت

یازده ماه پیش ۸۹ بازدید
مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

یازده ماه پیش ۹۷ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

یازده ماه پیش ۱۰۳ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

یازده ماه پیش ۱۰۶ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

یازده ماه پیش ۱۷۲ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۶:۳

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۸۹ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید
۸:۳۴

آموزش استفاده از گوگل درایو

یازده ماه پیش ۸۷ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یازده ماه پیش ۸۶ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

یازده ماه پیش ۸۶ بازدید
۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۸۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۷:۲۱

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۹۶ بازدید
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۹۴ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید
۲۳:۲

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۹۴ بازدید

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

یازده ماه پیش ۹۷ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

یازده ماه پیش ۱۰۳ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

یازده ماه پیش ۱۰۶ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

یازده ماه پیش ۱۷۲ بازدید
مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۸۵ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۱۰۴ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۱۴۰ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۱۰۴ بازدید
مشاهده همه

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۹۴ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۹۶ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۱۰۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۶:۳

آموزش‌های گوگل درایو

یازده ماه پیش ۸۹ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

یازده ماه پیش ۸۸ بازدید
۸:۳۴

آموزش استفاده از گوگل درایو

یازده ماه پیش ۸۷ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یازده ماه پیش ۸۶ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

یازده ماه پیش ۸۶ بازدید
۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

یازده ماه پیش ۸۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی