دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۵۲ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۲۰۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

هفت ماه پیش ۶۷ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۴۸ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

هفت ماه پیش ۱۹۷ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

هفت ماه پیش ۱۸۱ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۱۵۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

هفت ماه پیش ۱۳۹ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۱۷۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۱۳۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۱۳۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۱۵۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۱۴۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۷۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۵۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۶۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۵۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۵۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

هفت ماه پیش ۵۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۵۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۴۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۵۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۶۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۵۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۷۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

هفت ماه پیش ۶۷ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

هفت ماه پیش ۵۶ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

هفت ماه پیش ۶۹ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۷۶ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۹۷ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۷۱ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۵۳ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۴۹ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۵۷ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۵۷ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۵۶ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

هفت ماه پیش ۷۱ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

هفت ماه پیش ۵۳ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

هفت ماه پیش ۵۴ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

هفت ماه پیش ۶۹ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

هفت ماه پیش ۸۱ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

هفت ماه پیش ۴۱ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

هفت ماه پیش ۴۸ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

هفت ماه پیش ۶۲ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

هفت ماه پیش ۵۷ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

هفت ماه پیش ۸۰ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

هفت ماه پیش ۱۴۷ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۴:۵۲

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۴۸ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

هفت ماه پیش ۴۸ بازدید
۱۴:۳۴

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۴۸ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۴۹ بازدید
۲:۲۷

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۴۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

هفت ماه پیش ۶۷ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

هفت ماه پیش ۶۰ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

هفت ماه پیش ۵۴ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

هفت ماه پیش ۶۹ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

هفت ماه پیش ۷۱ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

هفت ماه پیش ۹۲ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

هفت ماه پیش ۵۳ بازدید
مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

هفت ماه پیش ۷۴ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

هفت ماه پیش ۵۷ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

هفت ماه پیش ۸۰ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

هفت ماه پیش ۱۴۷ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۶۱ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۷۶ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۹۷ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

هفت ماه پیش ۷۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۴:۵۲

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۴۸ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

هفت ماه پیش ۴۸ بازدید
۱۴:۳۴

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۴۸ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

هفت ماه پیش ۴۹ بازدید
۲:۲۷

آموزش استفاده از مک

هفت ماه پیش ۴۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی