دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۶۷ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۵۹۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۳۰۶ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۶۴ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۶۰۵ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۵۳۲ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۶۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۴۱۵ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۶۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۱۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۶۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۹۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۵۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۰۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۱۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۹۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۱۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۱۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۶۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۷۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۵۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۸۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۶۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۲۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۹۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۴۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۷۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۷۲ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۳۰۶ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۳ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۷۲ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۷۹ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۵۳ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۰۶ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۶۰ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۷۵ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۵۰ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۶۱ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۰۸ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۸۵ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۳۳۸ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۳۳۴ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۳۲ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۹۶ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۸۳ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۸۷ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۲۱ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۷۵ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۲۵ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۳۰۷ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۶:۳

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۹۳ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۹۶ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید
۶:۲۴

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۳۰۳ بازدید
۳:۴۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۰۵ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۰۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۳۰۶ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۳۰۶ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۴۳ بازدید
مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۷۲ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۷۹ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۵۳ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۰۶ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۸۷ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۲۱ بازدید
مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۷۵ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۵۰ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۶۱ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۰۸ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۶:۳

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۹۳ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۹۶ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۹۷ بازدید
۶:۲۴

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۳۰۳ بازدید
۳:۴۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۰۵ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۰۶ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی