دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۲۹ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۵۴۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۶۸ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۲۷ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۵۴۳ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۴۷۸ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۱۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۳۷۸ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۱۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۶۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۰۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۳۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۰۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۶۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۷۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۴۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۹۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۸۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۳۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۲۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۱۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۵۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۱۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۹۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۴۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۶۸ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۵۴ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۴۳ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۳۱۱ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۷۰ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۱۷ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۵ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۴۰ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۱۶ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۱۵ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۸۱ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۵۵ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۳۰۰ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۳۰۰ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۰۳ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۶۱ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۰۹ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۶۷ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۹۷ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۳۵ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۰۰ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۲۲ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۶۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۵ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۱:۵۵

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۴:۵۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۶۸ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۴۲ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۰۳ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۶۱ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۴۵ بازدید
مشاهده همه

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۶۸ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۲ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۵۴ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۰۹ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۶۷ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۹۷ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۱۷ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۵ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۱:۵۵

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۲۰۴ بازدید
۴:۵۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی