دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۳۹ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۳۸۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۵۷ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یک سال پیش ۴۱۹ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یک سال پیش ۳۶۴ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۳۱۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یک سال پیش ۳۰۰ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۳۲۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۲۷۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۳۱۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۳۰۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۳۱۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۹۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۲۰۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۷۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۳۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۳۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۵۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۴۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۴۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۵۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۳۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۳۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۴۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۳۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۶۸ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۴۷ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۵۹ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۶۸ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۷۹ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۲۲۴ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۹۶ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۳۴ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۳۶ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۵۸ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۳۸ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۴۸ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۳۷ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۱۹۴ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۲۵۲ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۱۵۴ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۷۸ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۵۴ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۱۲ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۳۶ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۳۷ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۷۴ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۵۲ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۲۲۵ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۱:۳۸

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۶۶ بازدید
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۶:۳

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۱:۳۸

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۹:۴۵

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۶۰ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۵۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۵۴ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۱۲ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۳۶ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۳۷ بازدید
مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۷۴ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۵۲ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۲۲۵ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۵۸ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۳۸ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۴۸ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۳۷ بازدید
مشاهده همه

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۴۷ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۵۹ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۳۴ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۳۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۱:۳۸

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۶۶ بازدید
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۶:۳

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۱:۳۸

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۶۵ بازدید
۹:۴۵

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۶۰ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۵۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی