دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۶۶ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۴۵۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۰ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۷۴ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۸۶ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۴۵۴ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۴۱۱ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۵۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

دو سال پیش ۳۲۹ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۴۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۰۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۴۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۴۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۳۵۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۲۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۳۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۲۰۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۵۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۵۰ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۷۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۷۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۶۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

دو سال پیش ۱۹۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۶۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۹۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۶۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۲۰۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۱۹۶ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۰ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۷۴ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۹۲ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۷۶ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۱۹۶ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۰۲ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۴۷ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

دو سال پیش ۲۲۴ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۲ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۹ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۱۷ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۷۳ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

دو سال پیش ۲۴۱ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۱۷۹ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۱۷۲ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۲۲۵ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

دو سال پیش ۱۹۰ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۷۶ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۳۸ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۶۲ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۶۱ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۹۳ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۶۸ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۶۸ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۴۰ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۷:۲۳

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید
۲:۱۵

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید
۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۷۴ بازدید
۴:۵۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید
۳:۱۹

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۲۱۰ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۷۴ بازدید

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۷۶ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۳۸ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۶۲ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

دو سال پیش ۱۶۱ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۹۲ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۹ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۵۳ بازدید
مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۹۳ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۶۸ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۱۶۸ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

دو سال پیش ۲۴۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۷:۲۳

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید
۲:۱۵

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید
۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

دو سال پیش ۱۷۳ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

دو سال پیش ۱۷۴ بازدید
۴:۵۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید
۳:۱۹

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی