دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۰۸ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۳۰۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۲۴ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۱۶ بازدید

مجموعه آموزش‌ها و ترفندهای استفاده از iOS 10 در آیفون

مجموعه آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۱۴ بازدید

مجموعه آموزش‌های استفاده از گوگل درایو

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یک سال پیش ۳۳۰ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یک سال پیش ۲۹۰ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۲۶۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

نکات کاربردی در استفاده از گوگل کروم

یک سال پیش ۲۴۳ بازدید

مجموعه آموزش‌هایی که به ترفندها و نکات آموزشی و کاربردی در استفاده از مرورگر گوگل کروم را ارایه می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۲۶۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۲۲۹ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۲۴۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۲۴۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۲۶۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۵۴ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۱۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۰۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۰۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۲۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۰۷ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۱۱ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به ش...

یک سال پیش ۱۱۳ بازدید

مجموعه آموزش نکات کلیدی که در حفظ امنیت و حریم خصوصی به شما کمک می‌کند

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۹۶ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۹۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۰۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۲۲ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۹۸ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۲۵ بازدید

مجموعه آموزش نکات کاربردی در استفاده از گوگل درایو

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۱۵ بازدید

آموزش نکات کاربردی در استفاده از یوتیوب

iOS 10

۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۲۴ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۱۶ بازدید
۱۱:۲۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۱۳ بازدید
۱:۵۲

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۲۸ بازدید
مشاهده همه

گوگل کروم

مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۱۵ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۳۱ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۶۹ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۳۴ بازدید
مشاهده همه

گوگل درایو

۱۱:۹

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۹۶ بازدید
۶:۷

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۹۵ بازدید
مشاهده همه

مک او اس

۱:۴۲

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۱۹ بازدید
۴:۱۴

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۰۰ بازدید
۳:۴۲

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۰۵ بازدید
۳:۳

آموزش استفاده از مک

یک سال پیش ۱۰۱ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۱۴۷ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۲۰۴ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۱۰۶ بازدید
مشاهده همه

اپلیکیشن‌های گوگل

۱۹:۱۴

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۰۶ بازدید
۱۴:۱۳

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۱۸ بازدید
۷:۵۵

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۱۷ بازدید
۹:۱۲

آموزش‌های گوگل اپ

یک سال پیش ۱۲۰ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۲۳ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۸۳ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۹۷ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۰۷ بازدید
مشاهده همه

گوگل داکیومنت

مشاهده همه

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۳۰ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۲۱ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۲۸ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۸۹ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

مجموعه آموزش‌های ارایه شده توسط الکساندر


پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۱:۳۸

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۲۱ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۲۱ بازدید
۶:۳

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۲۲ بازدید
۴:۵۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

یک سال پیش ۱۲۳ بازدید
۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۲۳ بازدید
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۲۴ بازدید
۳:۵۲

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۲۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال آموزش‌های الکساندر
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۲۴ بازدید
۱:۳۱

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۱۶ بازدید

لینکدین

۹:۵۸

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۳۰ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۲۱ بازدید
۰:۱۱:۰

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۲۸ بازدید
۴:۴۲

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۸۹ بازدید
مشاهده همه

جیمیل

۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۲۳ بازدید
۱۲:۵۰

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۸۳ بازدید
۹:۱۲

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۹۷ بازدید
۷:۹

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۰۷ بازدید
مشاهده همه

تقویم گوگل

۱۰:۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۱۴۷ بازدید
۸:۳۸

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۲۰۴ بازدید
۶:۳۱

آموزش استفاده از تقویم گوگل

یک سال پیش ۱۰۶ بازدید
مشاهده همه

امنیت و حریم خصوصی

مشاهده همه

یوتیوب

۲:۴

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۱۵ بازدید
۴:۷

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۳۱ بازدید
۶:۲۲

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۶۹ بازدید
۳:۳۵

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۳۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال آموزش‌های الکساندر
۱۱:۳۸

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۲۱ بازدید
۵:۴۷

آموزش استفاده از لینکدین

یک سال پیش ۱۲۱ بازدید
۶:۳

آموزش‌های گوگل درایو

یک سال پیش ۱۲۲ بازدید
۴:۵۹

آموزش استفاده از گوگل درایو

یک سال پیش ۱۲۳ بازدید
۱۳:۵

آموزش استفاده از جیمیل

یک سال پیش ۱۲۳ بازدید
۵۳

مجموعه آموزش‌های iOS 10

یک سال پیش ۱۲۴ بازدید
۳:۵۲

آموزش استفاده از یوتیوب

یک سال پیش ۱۲۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی