دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «اختراع چرخ» مربوط به کانال خلاقیت و بازیافت

کیلومترشمار داوینچی اندازه‌گیری مسافت

خلاقیت و بازیافت دوازده ماه پیش ۱۲۶۳ بازدید

مکانیک و چرخ

ماشین آلات لئوناردو داوینچی

خلاقیت و بازیافت دوازده ماه پیش ۱۶۵۵ بازدید

مکانیک و چرخ

مکانیک و چرخ: ماشین مرمر

خلاقیت و بازیافت دوازده ماه پیش ۱۱۱۸ بازدید

مکانیک و چرخ

وسایل ساخت و ساز در دوره رنسانس

خلاقیت و بازیافت دوازده ماه پیش ۳۶۳ بازدید

مکانیک و چرخ

منجنیق‌ها چطور کار می‌کنند؟

خلاقیت و بازیافت دوازده ماه پیش ۶۷۵ بازدید

مکانیک و چرخ