دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Repotting Callisia fragrans

دو سال پیش ۶۷۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea zebrina flowers - zebra plant - Calatéia ...

دو سال پیش ۴۸۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۸۰ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۴۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Beloperone guttata \\ top flower

دو سال پیش ۳۳۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

دو سال پیش ۳۲۳ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Begonia Rex

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

دو سال پیش ۳۲۰ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aucuba japonica Variegata - spotted laurel - gold ...

دو سال پیش ۲۹۹ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Astrophytum asterias burning on sun.mov

دو سال پیش ۲۳۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aspidistra elatior 'Spectacular'

دو سال پیش ۳۱۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Asparagus Densiflorus Sprengeri - Sprengeri Aspara...

دو سال پیش ۳۲۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Araucaria heterophylla

دو سال پیش ۲۸۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aphelandra squarrosa ´Dania´

دو سال پیش ۲۹۱ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

How to grow aloe vera at home - Is very easy

دو سال پیش ۲۴۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Horse faced plant - Alocasia Polly - African Mask ...

دو سال پیش ۲۹۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Hydroculture plant Aglaonema commutatum 'Maria Ch...

دو سال پیش ۳۳۴ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

آئونیوم

دو سال پیش ۳۶۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

آکالیفا هیسپیدا یا آکالیفا دُم گربه‌ای

دو سال پیش ۳۵۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

شناخت گلها

۵۱

Repotting Callisia fragrans

دو سال پیش ۶۷۷ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۸۰ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۴۶ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

کانالی برای آشنایی با انواع گلها و شناخت بیشتر ویژگیهای آنها


پیشنهادی

در کانال گلخونه
۱:۴۸

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

دو سال پیش ۳۲۳ بازدید
۱:۱۸

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

دو سال پیش ۳۲۰ بازدید
۱۹

Aspidistra elatior 'Spectacular'

دو سال پیش ۳۱۸ بازدید
۲:۳۹

Begonia Rex

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید
۳۱

Aphelandra squarrosa ´Dania´

دو سال پیش ۲۹۱ بازدید
۲۵

Araucaria heterophylla

دو سال پیش ۲۸۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گلخونه
۵۱

Repotting Callisia fragrans

دو سال پیش ۶۷۷ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۸۰ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۴۶ بازدید
۲:۱

Beloperone guttata \\ top flower

دو سال پیش ۳۳۶ بازدید
۱:۴۸

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

دو سال پیش ۳۲۳ بازدید
۲:۳۹

Begonia Rex

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید
۱:۱۸

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

دو سال پیش ۳۲۰ بازدید

شناخت گلها

۵۱

Repotting Callisia fragrans

دو سال پیش ۶۷۷ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۸۰ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۴۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گلخونه
۱:۴۸

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

دو سال پیش ۳۲۳ بازدید
۱:۱۸

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

دو سال پیش ۳۲۰ بازدید
۱۹

Aspidistra elatior 'Spectacular'

دو سال پیش ۳۱۸ بازدید
۲:۳۹

Begonia Rex

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید
۳۱

Aphelandra squarrosa ´Dania´

دو سال پیش ۲۹۱ بازدید
۲۵

Araucaria heterophylla

دو سال پیش ۲۸۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی