دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Repotting Callisia fragrans

دو سال پیش ۶۴۲ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea zebrina flowers - zebra plant - Calatéia ...

دو سال پیش ۴۴۹ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۴۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Beloperone guttata \\ top flower

دو سال پیش ۳۰۳ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Begonia Rex

دو سال پیش ۲۶۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

دو سال پیش ۲۷۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aucuba japonica Variegata - spotted laurel - gold ...

دو سال پیش ۲۵۴ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Astrophytum asterias burning on sun.mov

دو سال پیش ۲۰۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aspidistra elatior 'Spectacular'

دو سال پیش ۲۸۱ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Asparagus Densiflorus Sprengeri - Sprengeri Aspara...

دو سال پیش ۲۸۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Araucaria heterophylla

دو سال پیش ۲۵۳ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aphelandra squarrosa ´Dania´

دو سال پیش ۲۵۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

How to grow aloe vera at home - Is very easy

دو سال پیش ۲۱۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Horse faced plant - Alocasia Polly - African Mask ...

دو سال پیش ۲۶۳ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Hydroculture plant Aglaonema commutatum 'Maria Ch...

دو سال پیش ۲۸۳ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

آئونیوم

دو سال پیش ۳۳۰ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

آکالیفا هیسپیدا یا آکالیفا دُم گربه‌ای

دو سال پیش ۳۱۲ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

شناخت گلها

۵۱

Repotting Callisia fragrans

دو سال پیش ۶۴۲ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۴۵ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

کانالی برای آشنایی با انواع گلها و شناخت بیشتر ویژگیهای آنها


پیشنهادی

در کانال گلخونه
۴۳

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۴۵ بازدید
۱:۳۴

آئونیوم

دو سال پیش ۳۳۰ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید
۲:۱

Beloperone guttata \\ top flower

دو سال پیش ۳۰۳ بازدید
۱:۴۸

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گلخونه
۵۱

Repotting Callisia fragrans

دو سال پیش ۶۴۲ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۴۵ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید
۲:۱

Beloperone guttata \\ top flower

دو سال پیش ۳۰۳ بازدید
۱:۴۸

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید
۲:۳۹

Begonia Rex

دو سال پیش ۲۶۸ بازدید
۱:۱۸

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

دو سال پیش ۲۷۶ بازدید

شناخت گلها

۵۱

Repotting Callisia fragrans

دو سال پیش ۶۴۲ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۴۵ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گلخونه
۴۳

Calathea Triostar

دو سال پیش ۳۴۵ بازدید
۱:۳۴

آئونیوم

دو سال پیش ۳۳۰ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

دو سال پیش ۳۰۹ بازدید
۲:۱

Beloperone guttata \\ top flower

دو سال پیش ۳۰۳ بازدید
۱:۴۸

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید