دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Repotting Callisia fragrans

یک سال پیش ۶۰۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea zebrina flowers - zebra plant - Calatéia ...

یک سال پیش ۴۰۴ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea Triostar

یک سال پیش ۲۹۱ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

یک سال پیش ۲۷۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Beloperone guttata \\ top flower

یک سال پیش ۲۵۲ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

یک سال پیش ۲۵۳ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Begonia Rex

یک سال پیش ۲۲۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

یک سال پیش ۲۳۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aucuba japonica Variegata - spotted laurel - gold ...

یک سال پیش ۲۱۹ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Astrophytum asterias burning on sun.mov

یک سال پیش ۱۸۲ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aspidistra elatior 'Spectacular'

یک سال پیش ۲۴۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Asparagus Densiflorus Sprengeri - Sprengeri Aspara...

یک سال پیش ۲۵۰ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Araucaria heterophylla

یک سال پیش ۲۱۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Aphelandra squarrosa ´Dania´

یک سال پیش ۲۱۰ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

How to grow aloe vera at home - Is very easy

یک سال پیش ۱۸۵ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Horse faced plant - Alocasia Polly - African Mask ...

یک سال پیش ۲۲۷ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

Hydroculture plant Aglaonema commutatum 'Maria Ch...

یک سال پیش ۲۳۸ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

آئونیوم

یک سال پیش ۲۹۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

آکالیفا هیسپیدا یا آکالیفا دُم گربه‌ای

یک سال پیش ۲۶۶ بازدید

هر نوع گل نیاز به روشهای مراقبت خاص خودش دارد، در غیر اینصورت ندانسته گلدان زیبایی که وجودش باعث شاد شدن روحیه تان میشود به مرور زمان از بین خواهد رفت. با تماشای این ویدئوها، با گونه های مختلف گلها آشنا شوید و از این مخلوقات زیبا ب خوبی و با طراوت نگهداری کنید.

شناخت گلها

۵۱

Repotting Callisia fragrans

یک سال پیش ۶۰۸ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

یک سال پیش ۲۹۱ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

یک سال پیش ۲۷۷ بازدید
مشاهده همه

درباره کانال

کانالی برای آشنایی با انواع گلها و شناخت بیشتر ویژگیهای آنها


پیشنهادی

در کانال گلخونه
۲:۱

Beloperone guttata \\ top flower

یک سال پیش ۲۵۲ بازدید
۱۹

Aspidistra elatior 'Spectacular'

یک سال پیش ۲۴۸ بازدید
۲۰

Hydroculture plant Aglaonema commutatum 'Maria Ch...

یک سال پیش ۲۳۸ بازدید
۱:۱۸

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

یک سال پیش ۲۳۵ بازدید
۲:۳۹

Begonia Rex

یک سال پیش ۲۲۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال گلخونه
۵۱

Repotting Callisia fragrans

یک سال پیش ۶۰۸ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

یک سال پیش ۲۹۱ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

یک سال پیش ۲۷۷ بازدید
۲:۱

Beloperone guttata \\ top flower

یک سال پیش ۲۵۲ بازدید
۱:۴۸

Begonia semperflorens-cultorum - Wax Begonia

یک سال پیش ۲۵۳ بازدید
۲:۳۹

Begonia Rex

یک سال پیش ۲۲۵ بازدید
۱:۱۸

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

یک سال پیش ۲۳۵ بازدید

شناخت گلها

۵۱

Repotting Callisia fragrans

یک سال پیش ۶۰۸ بازدید
۴۳

Calathea Triostar

یک سال پیش ۲۹۱ بازدید
۴۹

Calathea Makoyana - peacock plant - cathedral wind...

یک سال پیش ۲۷۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال گلخونه
۲:۱

Beloperone guttata \\ top flower

یک سال پیش ۲۵۲ بازدید
۱۹

Aspidistra elatior 'Spectacular'

یک سال پیش ۲۴۸ بازدید
۲۰

Hydroculture plant Aglaonema commutatum 'Maria Ch...

یک سال پیش ۲۳۸ بازدید
۱:۱۸

Beaucarnea recurvata 2013(34 years old)

یک سال پیش ۲۳۵ بازدید
۲:۳۹

Begonia Rex

یک سال پیش ۲۲۵ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی