دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دوازده ماه پیش ۵۸۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دوازده ماه پیش ۴۷۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دوازده ماه پیش ۲۹۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دوازده ماه پیش ۲۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دوازده ماه پیش ۳۳۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دوازده ماه پیش ۳۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دوازده ماه پیش ۴۴۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دوازده ماه پیش ۲۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

دوازده ماه پیش ۳۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دوازده ماه پیش ۱۹۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

دوازده ماه پیش ۳۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

دوازده ماه پیش ۲۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

دوازده ماه پیش ۳۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

دوازده ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

دوازده ماه پیش ۲۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

دوازده ماه پیش ۲۱۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دوازده ماه پیش ۲۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

دوازده ماه پیش ۱۳۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دوازده ماه پیش ۱۳۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

دوازده ماه پیش ۳۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

دوازده ماه پیش ۲۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

دوازده ماه پیش ۲۱۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

دوازده ماه پیش ۲۹۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

دوازده ماه پیش ۱۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دوازده ماه پیش ۱۵۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

دوازده ماه پیش ۱۸۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

دوازده ماه پیش ۱۶۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

دوازده ماه پیش ۲۰۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

دوازده ماه پیش ۱۹۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

دوازده ماه پیش ۲۲۲ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۲:۵۲

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دوازده ماه پیش ۵۸۴ بازدید
۱۳:۱۴

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دوازده ماه پیش ۴۷۴ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دوازده ماه پیش ۲۹۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دوازده ماه پیش ۲۵۴ بازدید
۱۱:۴۱

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دوازده ماه پیش ۳۳۱ بازدید
۱۳:۲۰

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دوازده ماه پیش ۳۶۷ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دوازده ماه پیش ۴۴۳ بازدید
۱۵:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دوازده ماه پیش ۲۹۹ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۲:۵۲

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دوازده ماه پیش ۵۸۴ بازدید
۱۳:۱۴

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دوازده ماه پیش ۴۷۴ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دوازده ماه پیش ۲۹۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دوازده ماه پیش ۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۸:۲۵

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دوازده ماه پیش ۱۹۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی