دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

سه هفته پیش ۲۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

سه هفته پیش ۲۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

سه هفته پیش ۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

سه هفته پیش ۲۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

سه هفته پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

سه هفته پیش ۵۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

سه هفته پیش ۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

سه هفته پیش ۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

سه هفته پیش ۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

سه هفته پیش ۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

سه هفته پیش ۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

سه هفته پیش ۶۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

سه هفته پیش ۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

سه هفته پیش ۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

سه هفته پیش ۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

سه هفته پیش ۸۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

سه هفته پیش ۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

سه هفته پیش ۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

سه هفته پیش ۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

سه هفته پیش ۵۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

سه هفته پیش ۵۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

سه هفته پیش ۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

سه هفته پیش ۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

سه هفته پیش ۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

سه هفته پیش ۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

سه هفته پیش ۲۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

سه هفته پیش ۳۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

سه هفته پیش ۶۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

سه هفته پیش ۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

سه هفته پیش ۵۶ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

سه هفته پیش ۲۱ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

سه هفته پیش ۲۱ بازدید
مشاهده همه