دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

یک سال پیش ۶۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

یک سال پیش ۴۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

یک سال پیش ۲۸۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

یک سال پیش ۳۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

یک سال پیش ۴۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

یک سال پیش ۴۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

یک سال پیش ۳۲۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

یک سال پیش ۳۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

یک سال پیش ۲۲۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

یک سال پیش ۳۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

یک سال پیش ۳۱۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

یک سال پیش ۳۶۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

یک سال پیش ۱۶۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

یک سال پیش ۲۳۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

یک سال پیش ۲۳۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یک سال پیش ۲۶۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

یک سال پیش ۱۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

یک سال پیش ۱۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

یک سال پیش ۳۱۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

یک سال پیش ۲۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

یک سال پیش ۲۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

یک سال پیش ۳۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

یک سال پیش ۱۸۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

یک سال پیش ۱۸۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

یک سال پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یک سال پیش ۱۸۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

یک سال پیش ۲۳۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

یک سال پیش ۲۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

یک سال پیش ۲۴۸ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۴۰ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۴۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

یک سال پیش ۲۸۰ بازدید
۳:۴

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

یک سال پیش ۲۷۰ بازدید
۲:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

یک سال پیش ۲۶۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی