دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دوازده ماه پیش ۵۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دوازده ماه پیش ۴۷۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دوازده ماه پیش ۲۹۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دوازده ماه پیش ۲۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دوازده ماه پیش ۳۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دوازده ماه پیش ۳۶۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دوازده ماه پیش ۴۴۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دوازده ماه پیش ۲۹۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Windows 10 installieren

دوازده ماه پیش ۲۹۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Neuen Benutzer einrichten

دوازده ماه پیش ۱۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 2 von 4)

دوازده ماه پیش ۳۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 3 von 4)

دوازده ماه پیش ۲۸۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: MP3-Player (Teil 1 von 4)

دوازده ماه پیش ۳۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 7 installieren

دوازده ماه پیش ۱۲۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Camera

دوازده ماه پیش ۲۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 5 von 5...

دوازده ماه پیش ۲۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Auto-Reconnect

دوازده ماه پیش ۲۴۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: USB-Soundkarte

دوازده ماه پیش ۱۲۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Spy-Cam

دوازده ماه پیش ۱۳۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 3 von 5...

دوازده ماه پیش ۳۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung über Webserv...

دوازده ماه پیش ۲۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 3 von...

دوازده ماه پیش ۲۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 1 von 5...

دوازده ماه پیش ۲۹۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 4 von...

دوازده ماه پیش ۱۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دوازده ماه پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (V...

دوازده ماه پیش ۱۸۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

دوازده ماه پیش ۱۶۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 2 von...

دوازده ماه پیش ۲۰۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

دوازده ماه پیش ۱۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

دوازده ماه پیش ۲۲۲ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۲:۵۲

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دوازده ماه پیش ۵۸۳ بازدید
۱۳:۱۴

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دوازده ماه پیش ۴۷۳ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دوازده ماه پیش ۲۹۳ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دوازده ماه پیش ۲۵۰ بازدید
۱۱:۴۱

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

دوازده ماه پیش ۳۲۸ بازدید
۱۳:۲۰

رزبری پای Raspberry Pi: Bit Torrent Sync - Die eig...

دوازده ماه پیش ۳۶۴ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

دوازده ماه پیش ۴۴۱ بازدید
۱۵:۱۰

رزبری پای Raspberry Pi: Download-Server mit JDownl...

دوازده ماه پیش ۲۹۷ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۲:۵۲

رزبری پای Raspberry Pi: Strom am USB-Port verdoppe...

دوازده ماه پیش ۵۸۳ بازدید
۱۳:۱۴

رزبری پای Raspberry Pi: Tor Hidden Service install...

دوازده ماه پیش ۴۷۳ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دوازده ماه پیش ۲۹۳ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

دوازده ماه پیش ۲۵۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۱۱:۴۹

رزبری پای Raspberry Pi: Steckdosen fernsteuern

دوازده ماه پیش ۱۵۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی