دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

پنج ماه پیش ۱۳۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

پنج ماه پیش ۱۲۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

پنج ماه پیش ۹۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

پنج ماه پیش ۱۴۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

پنج ماه پیش ۱۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

پنج ماه پیش ۱۶۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

پنج ماه پیش ۱۵۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

پنج ماه پیش ۱۳۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

پنج ماه پیش ۱۱۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

پنج ماه پیش ۱۴۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

پنج ماه پیش ۱۲۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

پنج ماه پیش ۱۴۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

پنج ماه پیش ۱۷۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

پنج ماه پیش ۱۲۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

پنج ماه پیش ۱۳۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

پنج ماه پیش ۱۵۹ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

پنج ماه پیش ۱۳۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

پنج ماه پیش ۱۲۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

پنج ماه پیش ۱۷۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

پنج ماه پیش ۱۳۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

پنج ماه پیش ۱۷۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

پنج ماه پیش ۱۵۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

پنج ماه پیش ۱۰۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

پنج ماه پیش ۶۶ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

پنج ماه پیش ۹۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

پنج ماه پیش ۱۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

پنج ماه پیش ۱۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

پنج ماه پیش ۱۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

پنج ماه پیش ۱۴۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

پنج ماه پیش ۶۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۷ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

پنج ماه پیش ۲۱۷ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

پنج ماه پیش ۱۵۷ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

پنج ماه پیش ۱۲۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای