دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Using a ...

یک سال پیش ۲۱۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Internet Controlled Car Ho...

یک سال پیش ۲۰۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Airplay Speak...

یک سال پیش ۲۶۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi TOR/VPN Route...

یک سال پیش ۲۲۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Internet-Radio (Teil 1 von...

یک سال پیش ۲۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Pi übertakten

یک سال پیش ۲۳۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Alarm-Anlage (Teil 2 von 5...

یک سال پیش ۲۴۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

یک سال پیش ۲۱۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to e...

یک سال پیش ۲۰۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Swapping...

یک سال پیش ۲۱۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Changing...

یک سال پیش ۲۱۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۲۱۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۲۸۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Preping ...

یک سال پیش ۲۰۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Introduc...

یک سال پیش ۲۳۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: eMail Server installieren

یک سال پیش ۴۶۳ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Pirate Ra...

یک سال پیش ۲۰۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Booting ...

یک سال پیش ۱۸۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Mounting...

یک سال پیش ۲۴۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - What is ...

یک سال پیش ۲۳۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

یک سال پیش ۲۶۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Loading ...

یک سال پیش ۲۶۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Welcome to Raspberry Pi...

یک سال پیش ۱۸۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Put the Internet on Your R...

یک سال پیش ۱۵۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Very bas...

یک سال پیش ۱۷۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Sperren einrichten

یک سال پیش ۱۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: WLAN Router installieren

یک سال پیش ۱۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: DNS Server installieren

یک سال پیش ۱۷۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: VPN-Server installieren

یک سال پیش ۲۰۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to c...

یک سال پیش ۱۵۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۱۰ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۱۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی