دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

چهار ماه پیش ۱۴۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

چهار ماه پیش ۳۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

چهار ماه پیش ۳۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

چهار ماه پیش ۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

چهار ماه پیش ۴۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

چهار ماه پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

چهار ماه پیش ۳۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

چهار ماه پیش ۱۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

چهار ماه پیش ۲۸ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

چهار ماه پیش ۴۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

چهار ماه پیش ۱۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

چهار ماه پیش ۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

چهار ماه پیش ۲۵ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

چهار ماه پیش ۳۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

چهار ماه پیش ۳۸ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

چهار ماه پیش ۱۲۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

چهار ماه پیش ۲۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

چهار ماه پیش ۳۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

چهار ماه پیش ۳۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

چهار ماه پیش ۲۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

چهار ماه پیش ۲۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

چهار ماه پیش ۴۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

چهار ماه پیش ۱۸ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

چهار ماه پیش ۱۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

چهار ماه پیش ۳۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

چهار ماه پیش ۳۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

چهار ماه پیش ۲۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

چهار ماه پیش ۲۶ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۳ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۰ بازدید
۱۱:۴۱

رزبری پای Raspberry Pi: Owncloud 8 installieren

چهار ماه پیش ۱۸۱ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

چهار ماه پیش ۱۵۷ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

چهار ماه پیش ۱۳۳ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

چهار ماه پیش ۱۱۰ بازدید
مشاهده همه