دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

یک سال پیش ۲۵۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

یک سال پیش ۱۴۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

یک سال پیش ۱۵۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

یک سال پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

یک سال پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

یک سال پیش ۱۹۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

یک سال پیش ۱۱۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

یک سال پیش ۱۵۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

یک سال پیش ۱۱۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

یک سال پیش ۱۴۴ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

یک سال پیش ۱۱۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

یک سال پیش ۸۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

یک سال پیش ۹۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

یک سال پیش ۸۵ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

یک سال پیش ۲۱۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

یک سال پیش ۱۴۲ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

یک سال پیش ۵۰۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۸۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

یک سال پیش ۱۸۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

یک سال پیش ۱۴۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

یک سال پیش ۱۱۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

یک سال پیش ۱۰۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

یک سال پیش ۹۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

یک سال پیش ۱۱۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

یک سال پیش ۸۸ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

یک سال پیش ۹۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

یک سال پیش ۲۴۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

یک سال پیش ۱۰۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

یک سال پیش ۸۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

یک سال پیش ۹۶ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۰۵ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۰۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی