دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

ده ماه پیش ۲۲۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

ده ماه پیش ۱۲۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

ده ماه پیش ۱۳۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

ده ماه پیش ۱۲۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

ده ماه پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

ده ماه پیش ۲۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

ده ماه پیش ۱۰۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

ده ماه پیش ۱۳۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

ده ماه پیش ۱۱۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

ده ماه پیش ۱۲۶ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

ده ماه پیش ۱۱۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

ده ماه پیش ۷۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

ده ماه پیش ۷۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

ده ماه پیش ۸۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

ده ماه پیش ۱۹۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

ده ماه پیش ۱۳۷ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

ده ماه پیش ۴۷۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

ده ماه پیش ۷۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

ده ماه پیش ۱۶۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

ده ماه پیش ۱۳۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

ده ماه پیش ۱۱۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

ده ماه پیش ۸۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

ده ماه پیش ۹۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

ده ماه پیش ۱۰۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

ده ماه پیش ۷۷ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

ده ماه پیش ۷۶ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

ده ماه پیش ۲۳۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

ده ماه پیش ۹۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

ده ماه پیش ۸۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

ده ماه پیش ۱۰۱ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

ده ماه پیش ۲۸۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای

پیشنهادهای اتفاقی