دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

هشت ماه پیش ۱۹۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

هشت ماه پیش ۹۶ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

هشت ماه پیش ۱۱۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

هشت ماه پیش ۱۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

هشت ماه پیش ۱۰۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

هشت ماه پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

هشت ماه پیش ۸۵ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

هشت ماه پیش ۱۰۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

هشت ماه پیش ۸۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

هشت ماه پیش ۱۰۲ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

هشت ماه پیش ۸۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

هشت ماه پیش ۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

هشت ماه پیش ۵۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

هشت ماه پیش ۶۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

هشت ماه پیش ۱۰۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

هشت ماه پیش ۸۴ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

هشت ماه پیش ۳۵۶ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

هشت ماه پیش ۵۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

هشت ماه پیش ۱۲۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

هشت ماه پیش ۱۰۲ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

هشت ماه پیش ۹۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

هشت ماه پیش ۶۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

هشت ماه پیش ۶۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

هشت ماه پیش ۷۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

هشت ماه پیش ۶۰ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

هشت ماه پیش ۴۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

هشت ماه پیش ۱۵۷ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

هشت ماه پیش ۷۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

هشت ماه پیش ۶۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

هشت ماه پیش ۵۳ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
۱۲:۲

رزبری پای Raspberry Pi: SSH Zugang absichern

هشت ماه پیش ۳۶۲ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

هشت ماه پیش ۲۳۴ بازدید
۱۱:۹

رزبری پای Raspberry Pi: Kali 2.0 installieren

هشت ماه پیش ۲۰۰ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۳:۸

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop (Ubuntu)

هشت ماه پیش ۱۷۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی