دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

یک سال پیش ۲۷۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

یک سال پیش ۱۷۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

یک سال پیش ۱۷۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

یک سال پیش ۱۶۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

یک سال پیش ۱۸۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

یک سال پیش ۲۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

یک سال پیش ۱۳۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

یک سال پیش ۲۰۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

یک سال پیش ۱۴۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

یک سال پیش ۱۷۲ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

یک سال پیش ۱۳۶ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

یک سال پیش ۱۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

یک سال پیش ۱۲۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

یک سال پیش ۹۷ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

یک سال پیش ۲۳۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

یک سال پیش ۱۶۶ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

یک سال پیش ۵۵۲ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۱۰۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

یک سال پیش ۲۲۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

یک سال پیش ۱۷۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

یک سال پیش ۱۴۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

یک سال پیش ۱۲۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

یک سال پیش ۱۲۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

یک سال پیش ۱۳۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

یک سال پیش ۱۰۳ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

یک سال پیش ۱۱۶ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

یک سال پیش ۲۷۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

یک سال پیش ۱۲۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

یک سال پیش ۱۰۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

یک سال پیش ۱۲۰ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۱ بازدید

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۵۱ بازدید
مشاهده همه

شروع کار

مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۵۴

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

یک سال پیش ۱۷۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی