دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

نه ماه پیش ۲۱۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

نه ماه پیش ۱۰۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

نه ماه پیش ۱۲۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

نه ماه پیش ۱۱۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

نه ماه پیش ۱۲۲ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

نه ماه پیش ۱۵۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

نه ماه پیش ۹۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

نه ماه پیش ۱۲۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

نه ماه پیش ۹۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

نه ماه پیش ۱۰۸ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

نه ماه پیش ۹۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

نه ماه پیش ۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

نه ماه پیش ۷۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

نه ماه پیش ۷۵ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

نه ماه پیش ۱۴۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

نه ماه پیش ۱۰۳ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

نه ماه پیش ۴۱۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

نه ماه پیش ۶۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

نه ماه پیش ۱۴۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

نه ماه پیش ۱۲۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

نه ماه پیش ۱۰۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

نه ماه پیش ۸۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

نه ماه پیش ۷۲ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

نه ماه پیش ۹۰ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

نه ماه پیش ۶۷ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

نه ماه پیش ۵۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

نه ماه پیش ۱۹۸ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

نه ماه پیش ۷۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

نه ماه پیش ۷۰ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

نه ماه پیش ۶۲ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار استمحبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

نه ماه پیش ۲۵۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۱۰:۶

رزبری پای Raspberry Pi: Bitcoin mining

نه ماه پیش ۱۷۷ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی