دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

دو سال پیش ۳۱۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

دو سال پیش ۱۹۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

دو سال پیش ۲۱۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

دو سال پیش ۱۹۵ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

دو سال پیش ۲۲۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

دو سال پیش ۲۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

دو سال پیش ۱۷۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

دو سال پیش ۲۳۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

دو سال پیش ۱۷۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

دو سال پیش ۲۱۱ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

دو سال پیش ۱۷۱ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

دو سال پیش ۱۳۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

دو سال پیش ۱۴۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

دو سال پیش ۱۱۱ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

دو سال پیش ۲۸۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

دو سال پیش ۲۳۶ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

دو سال پیش ۶۵۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

دو سال پیش ۱۳۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

دو سال پیش ۲۹۹ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

دو سال پیش ۲۱۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

دو سال پیش ۱۷۹ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

دو سال پیش ۱۷۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

دو سال پیش ۱۶۸ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

دو سال پیش ۱۶۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

دو سال پیش ۱۱۷ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

دو سال پیش ۱۶۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

دو سال پیش ۳۱۳ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

دو سال پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

دو سال پیش ۱۴۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

دو سال پیش ۱۴۷ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

دو سال پیش ۳۶۴ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۱ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۱ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۷:۳۹

رزبری پای Raspberry Pi: Proxy installieren

دو سال پیش ۳۶۴ بازدید
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

دو سال پیش ۴۲۱ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی