دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Remote Desktop

یک سال پیش ۳۰۱ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webserver installieren

یک سال پیش ۱۸۸ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Enabling...

یک سال پیش ۱۹۶ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern

یک سال پیش ۱۸۷ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: TOR Hotspot installieren

یک سال پیش ۲۰۳ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Intro

یک سال پیش ۲۴۹ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: NAS installieren

یک سال پیش ۱۶۲ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Unboxing of my Raspberr...

یک سال پیش ۲۲۳ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Crypto ...

یک سال پیش ۱۵۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Die ersten Schritte

یک سال پیش ۱۹۲ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Raspberry...

یک سال پیش ۱۶۰ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: YaCy installieren

یک سال پیش ۱۲۶ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Webmin installieren

یک سال پیش ۱۳۸ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Fernsteuerung mit dem Hand...

یک سال پیش ۱۰۵ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Logging ...

یک سال پیش ۲۶۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Mediacenter einrichten (XB...

یک سال پیش ۲۱۸ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Raspberry Pi Home Arcade

یک سال پیش ۶۱۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Installi...

یک سال پیش ۱۲۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - How to u...

یک سال پیش ۲۶۴ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Auto...

یک سال پیش ۱۹۴ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Druckerserver installieren

یک سال پیش ۱۷۰ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Adafruit...

یک سال پیش ۱۵۵ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry Pi - Install...

یک سال پیش ۱۴۷ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: Adblock Proxy installieren

یک سال پیش ۱۵۴ بازدید

رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Backups erstellen

یک سال پیش ۱۰۹ بازدید

رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای A Game of Stitches: Territ...

یک سال پیش ۱۴۵ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Projects - Univers...

یک سال پیش ۲۹۹ بازدید

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

رزبری پای Raspberry Pi: Zufall zufälliger machen

یک سال پیش ۱۴۳ بازدید

رزبری پای

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External...

یک سال پیش ۱۳۱ بازدید

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

رزبری پای Raspberry Pi: SFTP für den Dateitransfer...

یک سال پیش ۱۳۷ بازدید

رزبری پای

درباره کانال

رزبری پای به انگلیسی Raspberry Pi یک رایانه تکبرد به انگلیسی Singleboard computer در اندازه یک کارت اعتباری است که بنیاد رزبری پای آن را ساخته است تا آموزش علوم رایانه را در مدرسه‌ها تشویق کند سه نسخه از این رایانه ساخته شده که قیمت نسخه‌های اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۳۵ دلار امریکا به علاوهٔ مالیات محلی و نسخه سوم آن با نام zero تنها ۵ دلار است


پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید

شروع کار

مشاهده همه

کلیات

۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال رزبری پای
۹:۳۵

رزبری پای Raspberry Pi: DLNA Medienserver

یک سال پیش ۳۹۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی