دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

ده ماه پیش ۱۱۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

ده ماه پیش ۹۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

ده ماه پیش ۸۰۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

ده ماه پیش ۶۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

ده ماه پیش ۶۱۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

ده ماه پیش ۹۳۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

ده ماه پیش ۱۰۱۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

ده ماه پیش ۲۱۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

ده ماه پیش ۸۷۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

ده ماه پیش ۴۹۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

ده ماه پیش ۱۰۷۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

ده ماه پیش ۱۲۰۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

ده ماه پیش ۳۷۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

ده ماه پیش ۹۱۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

ده ماه پیش ۴۳۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

ده ماه پیش ۱۱۱۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

ده ماه پیش ۱۱۷۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

ده ماه پیش ۸۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

ده ماه پیش ۴۱۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

ده ماه پیش ۸۹۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

ده ماه پیش ۶۸۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

ده ماه پیش ۱۰۱۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

ده ماه پیش ۴۲۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

ده ماه پیش ۳۷۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

ده ماه پیش ۴۸۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

ده ماه پیش ۸۶۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

ده ماه پیش ۱۰۵۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

ده ماه پیش ۱۲۹۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

ده ماه پیش ۶۵۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

ده ماه پیش ۲۵۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۶:۸

برترین‌های باخ قطعه 1089

ده ماه پیش ۷۲۱ بازدید
۴:۱۵

برترین‌های باخ قطعه 1085

ده ماه پیش ۷۳۶ بازدید
۳:۸

برترین‌های باخ قطعه 1086

ده ماه پیش ۹۹۳ بازدید
۱۳:۲۷

سمفونی موتسارت قطعه 43

ده ماه پیش ۴۱۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

ده ماه پیش ۱۱۲۹ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

ده ماه پیش ۹۶۷ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

ده ماه پیش ۸۶۶ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

ده ماه پیش ۱۰۵۵ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

ده ماه پیش ۱۲۹۵ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

ده ماه پیش ۱۰۵۳ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

ده ماه پیش ۱۱۲۹ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

ده ماه پیش ۹۶۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۶:۸

برترین‌های باخ قطعه 1089

ده ماه پیش ۷۲۱ بازدید
۴:۱۵

برترین‌های باخ قطعه 1085

ده ماه پیش ۷۳۶ بازدید
۳:۸

برترین‌های باخ قطعه 1086

ده ماه پیش ۹۹۳ بازدید
۱۳:۲۷

سمفونی موتسارت قطعه 43

ده ماه پیش ۴۱۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی