دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه سال پیش ۱۵۴۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه سال پیش ۱۳۰۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

سه سال پیش ۱۲۱۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

سه سال پیش ۱۰۱۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

سه سال پیش ۹۱۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

سه سال پیش ۱۲۳۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

سه سال پیش ۱۴۲۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

سه سال پیش ۵۳۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

سه سال پیش ۱۲۶۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

سه سال پیش ۸۱۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

سه سال پیش ۱۳۵۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

سه سال پیش ۱۵۰۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

سه سال پیش ۹۳۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

سه سال پیش ۱۲۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

سه سال پیش ۷۵۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

سه سال پیش ۱۴۷۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

سه سال پیش ۱۵۲۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

سه سال پیش ۱۱۱۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

سه سال پیش ۸۲۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

سه سال پیش ۱۲۲۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

سه سال پیش ۱۳۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

سه سال پیش ۱۳۴۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

سه سال پیش ۸۱۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

سه سال پیش ۶۸۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

سه سال پیش ۸۹۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

سه سال پیش ۱۲۳۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

سه سال پیش ۱۴۴۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

سه سال پیش ۱۵۹۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

سه سال پیش ۹۹۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

سه سال پیش ۵۶۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۵:۳

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 3

سه سال پیش ۱۰۴۴ بازدید
۴:۶

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

سه سال پیش ۹۹۴ بازدید
۵:۵۷

برترین‌های باخ قطعه 1063

سه سال پیش ۸۳۹ بازدید
۷:۳۷

برترین‌های باخ قطعه 1078

سه سال پیش ۵۷۳ بازدید
۴:۴۹

برترین‌های باخ قطعه 1064

سه سال پیش ۵۶۶ بازدید
۵:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1070

سه سال پیش ۴۴۲ بازدید
۶:۱۹

برترین‌های باخ قطعه 1071

سه سال پیش ۴۲۷ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه سال پیش ۱۵۴۸ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه سال پیش ۱۳۰۳ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

سه سال پیش ۱۲۳۸ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

سه سال پیش ۱۴۴۵ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

سه سال پیش ۱۵۹۸ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

سه سال پیش ۱۴۱۹ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه سال پیش ۱۵۴۸ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه سال پیش ۱۳۰۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۵:۳

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 3

سه سال پیش ۱۰۴۴ بازدید
۴:۶

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

سه سال پیش ۹۹۴ بازدید
۵:۵۷

برترین‌های باخ قطعه 1063

سه سال پیش ۸۳۹ بازدید
۷:۳۷

برترین‌های باخ قطعه 1078

سه سال پیش ۵۷۳ بازدید
۴:۴۹

برترین‌های باخ قطعه 1064

سه سال پیش ۵۶۶ بازدید
۵:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1070

سه سال پیش ۴۴۲ بازدید
۶:۱۹

برترین‌های باخ قطعه 1071

سه سال پیش ۴۲۷ بازدید