دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

هشت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

هشت ماه پیش ۹۳۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

هشت ماه پیش ۷۵۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

هشت ماه پیش ۵۸۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

هشت ماه پیش ۵۷۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

هشت ماه پیش ۸۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

هشت ماه پیش ۹۸۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

هشت ماه پیش ۱۷۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

هشت ماه پیش ۸۳۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

هشت ماه پیش ۴۵۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

هشت ماه پیش ۱۰۴۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

هشت ماه پیش ۱۱۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

هشت ماه پیش ۳۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

هشت ماه پیش ۸۸۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

هشت ماه پیش ۳۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

هشت ماه پیش ۱۰۸۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

هشت ماه پیش ۱۱۳۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

هشت ماه پیش ۷۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

هشت ماه پیش ۳۸۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

هشت ماه پیش ۸۵۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

هشت ماه پیش ۶۱۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

هشت ماه پیش ۹۷۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

هشت ماه پیش ۳۸۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

هشت ماه پیش ۳۳۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

هشت ماه پیش ۴۵۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

هشت ماه پیش ۸۲۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هشت ماه پیش ۱۰۳۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

هشت ماه پیش ۱۲۲۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

هشت ماه پیش ۶۲۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

هشت ماه پیش ۲۲۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۴:۴۹

برترین‌های باخ قطعه 1064

هشت ماه پیش ۲۲۶ بازدید
۷:۳۷

برترین‌های باخ قطعه 1078

هشت ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۵:۵۷

برترین‌های باخ قطعه 1063

هشت ماه پیش ۵۵۲ بازدید
۴:۶

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

هشت ماه پیش ۶۲۴ بازدید
۵:۳

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 3

هشت ماه پیش ۷۲۲ بازدید
۷:۳۸

برترین‌های باخ قطعه 1068

هشت ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۷:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1079

هشت ماه پیش ۲۲۸ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هشت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

هشت ماه پیش ۹۳۴ بازدید

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

هشت ماه پیش ۱۰۱۷ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

هشت ماه پیش ۸۲۶ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هشت ماه پیش ۱۰۳۰ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

هشت ماه پیش ۱۲۲۲ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هشت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

هشت ماه پیش ۹۳۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۴:۴۹

برترین‌های باخ قطعه 1064

هشت ماه پیش ۲۲۶ بازدید
۷:۳۷

برترین‌های باخ قطعه 1078

هشت ماه پیش ۲۷۲ بازدید
۵:۵۷

برترین‌های باخ قطعه 1063

هشت ماه پیش ۵۵۲ بازدید
۴:۶

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

هشت ماه پیش ۶۲۴ بازدید
۵:۳

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 3

هشت ماه پیش ۷۲۲ بازدید
۷:۳۸

برترین‌های باخ قطعه 1068

هشت ماه پیش ۱۴۲ بازدید
۷:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1079

هشت ماه پیش ۲۲۸ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی