دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۳۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

یک سال پیش ۸۹۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

یک سال پیش ۶۹۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

یک سال پیش ۶۵۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

یک سال پیش ۱۰۰۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

یک سال پیش ۱۰۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

یک سال پیش ۲۸۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

یک سال پیش ۹۴۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

یک سال پیش ۵۶۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

یک سال پیش ۱۱۱۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

یک سال پیش ۱۲۵۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

یک سال پیش ۴۸۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

یک سال پیش ۹۷۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

یک سال پیش ۴۹۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

یک سال پیش ۱۱۸۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

یک سال پیش ۱۲۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

یک سال پیش ۹۰۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

یک سال پیش ۴۹۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۹۸۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

یک سال پیش ۸۰۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یک سال پیش ۱۰۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

یک سال پیش ۵۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

یک سال پیش ۴۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

یک سال پیش ۵۵۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۴۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۱۱۷ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۷۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

یک سال پیش ۷۱۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

یک سال پیش ۳۲۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۴:۲۰

برترین‌های باخ قطعه 1074

یک سال پیش ۱۰۲۰ بازدید
۳:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1088

یک سال پیش ۱۱۱۹ بازدید
۷:۵

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۹۸۰ بازدید
۴:۱

برترین‌های باخ قطعه 1066

یک سال پیش ۱۲۳۰ بازدید
۳:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1058 (2)

یک سال پیش ۱۲۰۲ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۹۷ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۳۳ بازدید

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یک سال پیش ۱۱۱۱ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۹۷ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۳۳ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۴۶ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۱۱۷ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۷۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۴:۲۰

برترین‌های باخ قطعه 1074

یک سال پیش ۱۰۲۰ بازدید
۳:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1088

یک سال پیش ۱۱۱۹ بازدید
۷:۵

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۹۸۰ بازدید
۴:۱

برترین‌های باخ قطعه 1066

یک سال پیش ۱۲۳۰ بازدید
۳:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1058 (2)

یک سال پیش ۱۲۰۲ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی