دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

شش ماه پیش ۱۰۷۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

شش ماه پیش ۹۰۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

شش ماه پیش ۶۹۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

شش ماه پیش ۵۴۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

شش ماه پیش ۵۳۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

شش ماه پیش ۸۵۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

شش ماه پیش ۹۴۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

شش ماه پیش ۱۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

شش ماه پیش ۸۰۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

شش ماه پیش ۴۲۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

شش ماه پیش ۱۰۱۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

شش ماه پیش ۹۹۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

شش ماه پیش ۲۸۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

شش ماه پیش ۸۴۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

شش ماه پیش ۳۶۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

شش ماه پیش ۱۰۵۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

شش ماه پیش ۱۰۸۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

شش ماه پیش ۷۶۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

شش ماه پیش ۳۴۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

شش ماه پیش ۸۱۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

شش ماه پیش ۵۴۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

شش ماه پیش ۹۴۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

شش ماه پیش ۳۴۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

شش ماه پیش ۲۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

شش ماه پیش ۴۱۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

شش ماه پیش ۷۸۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

شش ماه پیش ۹۹۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

شش ماه پیش ۱۱۵۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

شش ماه پیش ۵۹۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

شش ماه پیش ۱۹۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۷:۳۸

برترین‌های باخ قطعه 1068

شش ماه پیش ۱۱۴ بازدید
۷:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1079

شش ماه پیش ۱۹۴ بازدید
۶:۲۱

برترین‌های باخ قطعه 1107

شش ماه پیش ۱۹۷ بازدید
۱۲:۷

سمفونی موتسارت قطعه 17

شش ماه پیش ۲۸۲ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1082

شش ماه پیش ۹۲۱ بازدید
۶:۱۹

برترین‌های باخ قطعه 1071

شش ماه پیش ۱۰۶ بازدید
۵:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1070

شش ماه پیش ۱۴۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

شش ماه پیش ۱۰۷۱ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

شش ماه پیش ۹۰۰ بازدید

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

شش ماه پیش ۱۰۷۱ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

شش ماه پیش ۹۰۰ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

شش ماه پیش ۷۸۶ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

شش ماه پیش ۹۹۹ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

شش ماه پیش ۱۱۵۵ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

شش ماه پیش ۹۷۵ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۷:۳۸

برترین‌های باخ قطعه 1068

شش ماه پیش ۱۱۴ بازدید
۷:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1079

شش ماه پیش ۱۹۴ بازدید
۶:۲۱

برترین‌های باخ قطعه 1107

شش ماه پیش ۱۹۷ بازدید
۱۲:۷

سمفونی موتسارت قطعه 17

شش ماه پیش ۲۸۲ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1082

شش ماه پیش ۹۲۱ بازدید
۶:۱۹

برترین‌های باخ قطعه 1071

شش ماه پیش ۱۰۶ بازدید
۵:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1070

شش ماه پیش ۱۴۵ بازدید