دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو سال پیش ۱۳۱۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو سال پیش ۱۱۰۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

دو سال پیش ۹۹۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

دو سال پیش ۷۸۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

دو سال پیش ۷۱۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

دو سال پیش ۱۰۷۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

دو سال پیش ۱۲۰۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

دو سال پیش ۳۵۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

دو سال پیش ۱۰۵۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

دو سال پیش ۶۴۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

دو سال پیش ۱۱۸۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

دو سال پیش ۱۳۱۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

دو سال پیش ۶۳۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

دو سال پیش ۱۰۶۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

دو سال پیش ۵۸۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

دو سال پیش ۱۲۸۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

دو سال پیش ۱۳۴۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

دو سال پیش ۹۹۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

دو سال پیش ۵۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

دو سال پیش ۱۰۶۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

دو سال پیش ۹۷۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۹۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

دو سال پیش ۶۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

دو سال پیش ۵۰۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

دو سال پیش ۶۴۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

دو سال پیش ۱۰۳۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

دو سال پیش ۱۲۰۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

دو سال پیش ۱۴۵۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

دو سال پیش ۷۹۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

دو سال پیش ۳۹۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۱:۲۲

برترین‌های باخ قطعه 1091

دو سال پیش ۶۴۳ بازدید
۷:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1081

دو سال پیش ۱۱۱۴ بازدید
۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

دو سال پیش ۱۱۹۸ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

دو سال پیش ۱۴۵۴ بازدید
۱۰:۲۸

برترین‌های باخ: قطعه 1056 (5)

دو سال پیش ۵۸۶ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1060

دو سال پیش ۷۹۵ بازدید
۶:۶

برترین‌های باخ قطعه 1076

دو سال پیش ۱۱۶۰ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو سال پیش ۱۳۱۸ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو سال پیش ۱۱۰۷ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

دو سال پیش ۱۰۳۲ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

دو سال پیش ۱۲۰۱ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

دو سال پیش ۱۴۵۴ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

دو سال پیش ۱۱۹۸ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو سال پیش ۱۳۱۸ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو سال پیش ۱۱۰۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۱:۲۲

برترین‌های باخ قطعه 1091

دو سال پیش ۶۴۳ بازدید
۷:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1081

دو سال پیش ۱۱۱۴ بازدید
۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

دو سال پیش ۱۱۹۸ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

دو سال پیش ۱۴۵۴ بازدید
۱۰:۲۸

برترین‌های باخ: قطعه 1056 (5)

دو سال پیش ۵۸۶ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1060

دو سال پیش ۷۹۵ بازدید
۶:۶

برترین‌های باخ قطعه 1076

دو سال پیش ۱۱۶۰ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی