دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو ماه پیش ۱۰۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو ماه پیش ۸۴۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

دو ماه پیش ۶۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

دو ماه پیش ۵۰۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

دو ماه پیش ۴۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

دو ماه پیش ۸۰۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

دو ماه پیش ۸۵۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

دو ماه پیش ۸۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

دو ماه پیش ۷۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

دو ماه پیش ۳۷۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

دو ماه پیش ۹۷۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

دو ماه پیش ۹۳۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

دو ماه پیش ۲۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

دو ماه پیش ۷۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

دو ماه پیش ۳۰۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

دو ماه پیش ۹۹۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

دو ماه پیش ۱۰۱۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

دو ماه پیش ۷۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

دو ماه پیش ۲۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

دو ماه پیش ۷۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

دو ماه پیش ۴۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

دو ماه پیش ۸۶۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

دو ماه پیش ۲۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

دو ماه پیش ۲۵۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

دو ماه پیش ۳۴۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

دو ماه پیش ۷۴۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

دو ماه پیش ۹۴۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

دو ماه پیش ۱۰۱۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

دو ماه پیش ۵۴۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

دو ماه پیش ۱۶۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۷:۳۸

برترین‌های باخ قطعه 1068

دو ماه پیش ۶۶ بازدید
۶:۲۱

برترین‌های باخ قطعه 1107

دو ماه پیش ۱۴۴ بازدید
۷:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1079

دو ماه پیش ۱۴۴ بازدید
۱۲:۷

سمفونی موتسارت قطعه 17

دو ماه پیش ۲۳۰ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1082

دو ماه پیش ۸۷۸ بازدید
۱۰:۱۱

سمفونی موتسارت قطعه 19

دو ماه پیش ۴۳۶ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو ماه پیش ۱۰۳۶ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو ماه پیش ۸۴۲ بازدید

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

دو ماه پیش ۹۳۲ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

دو ماه پیش ۷۴۱ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

دو ماه پیش ۹۴۱ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

دو ماه پیش ۱۰۱۴ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو ماه پیش ۱۰۳۶ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو ماه پیش ۸۴۲ بازدید
مشاهده همه