دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

نه ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

نه ماه پیش ۹۴۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

نه ماه پیش ۷۷۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

نه ماه پیش ۶۰۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

نه ماه پیش ۵۹۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

نه ماه پیش ۹۲۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

نه ماه پیش ۹۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

نه ماه پیش ۱۸۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

نه ماه پیش ۸۵۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

نه ماه پیش ۴۷۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

نه ماه پیش ۱۰۵۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

نه ماه پیش ۱۱۸۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

نه ماه پیش ۳۴۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

نه ماه پیش ۹۰۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

نه ماه پیش ۴۱۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

نه ماه پیش ۱۱۰۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

نه ماه پیش ۱۱۵۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

نه ماه پیش ۸۰۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

نه ماه پیش ۴۰۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

نه ماه پیش ۸۷۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

نه ماه پیش ۶۴۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

نه ماه پیش ۹۹۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

نه ماه پیش ۴۰۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

نه ماه پیش ۳۵۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

نه ماه پیش ۴۶۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

نه ماه پیش ۸۴۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

نه ماه پیش ۱۰۳۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

نه ماه پیش ۱۲۵۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

نه ماه پیش ۶۴۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

نه ماه پیش ۲۳۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۲۰:۳۵

سمفونی موتسارت قطعه 123

نه ماه پیش ۱۰۵۴ بازدید
۶:۶

برترین‌های باخ قطعه 1076

نه ماه پیش ۹۹۲ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1060

نه ماه پیش ۶۳۶ بازدید
۱۰:۲۸

برترین‌های باخ: قطعه 1056 (5)

نه ماه پیش ۴۴۰ بازدید
۶:۸

برترین‌های باخ قطعه 1089

نه ماه پیش ۷۰۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

نه ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

نه ماه پیش ۹۴۷ بازدید

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

نه ماه پیش ۱۰۳۱ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

نه ماه پیش ۸۴۸ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

نه ماه پیش ۱۰۳۸ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

نه ماه پیش ۱۲۵۹ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

نه ماه پیش ۱۱۱۳ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

نه ماه پیش ۹۴۷ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۲۰:۳۵

سمفونی موتسارت قطعه 123

نه ماه پیش ۱۰۵۴ بازدید
۶:۶

برترین‌های باخ قطعه 1076

نه ماه پیش ۹۹۲ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1060

نه ماه پیش ۶۳۶ بازدید
۱۰:۲۸

برترین‌های باخ: قطعه 1056 (5)

نه ماه پیش ۴۴۰ بازدید
۶:۸

برترین‌های باخ قطعه 1089

نه ماه پیش ۷۰۳ بازدید