دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه ماه پیش ۱۰۵۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه ماه پیش ۸۶۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

سه ماه پیش ۶۴۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

سه ماه پیش ۵۱۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

سه ماه پیش ۵۱۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

سه ماه پیش ۸۲۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

سه ماه پیش ۸۹۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

چهار ماه پیش ۱۰۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

چهار ماه پیش ۷۸۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

چهار ماه پیش ۳۹۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

چهار ماه پیش ۹۸۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

چهار ماه پیش ۹۶۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

چهار ماه پیش ۲۵۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

چهار ماه پیش ۸۱۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

چهار ماه پیش ۳۲۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

چهار ماه پیش ۱۰۰۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

چهار ماه پیش ۱۰۴۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

چهار ماه پیش ۷۴۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

چهار ماه پیش ۳۱۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

چهار ماه پیش ۷۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

چهار ماه پیش ۴۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

چهار ماه پیش ۸۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

چهار ماه پیش ۳۰۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

چهار ماه پیش ۲۶۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

چهار ماه پیش ۳۶۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

چهار ماه پیش ۷۶۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

چهار ماه پیش ۹۶۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

چهار ماه پیش ۱۰۳۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

چهار ماه پیش ۵۶۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

چهار ماه پیش ۱۷۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه ماه پیش ۱۰۵۰ بازدید
۳:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1073

چهار ماه پیش ۷۷۳ بازدید
۳:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1063 (2)

چهار ماه پیش ۹۳۸ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

چهار ماه پیش ۹۶۳ بازدید
۵:۲۹

برترین‌های باخ قطعه 1064 قسمت 3

چهار ماه پیش ۹۹۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه ماه پیش ۱۰۵۰ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه ماه پیش ۸۶۸ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

چهار ماه پیش ۷۶۲ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

چهار ماه پیش ۹۶۳ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

چهار ماه پیش ۱۰۳۹ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

چهار ماه پیش ۹۴۷ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه ماه پیش ۱۰۵۰ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه ماه پیش ۸۶۸ بازدید
مشاهده همه