دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه سال پیش ۱۵۲۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه سال پیش ۱۲۸۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

سه سال پیش ۱۱۸۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

سه سال پیش ۹۷۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

سه سال پیش ۸۸۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

سه سال پیش ۱۲۱۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

سه سال پیش ۱۳۹۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

سه سال پیش ۵۲۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

سه سال پیش ۱۲۳۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

سه سال پیش ۸۰۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

سه سال پیش ۱۳۲۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

سه سال پیش ۱۴۷۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

سه سال پیش ۹۰۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

سه سال پیش ۱۲۲۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

سه سال پیش ۷۲۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

سه سال پیش ۱۴۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

سه سال پیش ۱۵۰۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

سه سال پیش ۱۱۰۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

سه سال پیش ۷۹۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

سه سال پیش ۱۲۰۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

سه سال پیش ۱۲۹۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

سه سال پیش ۱۳۱۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

سه سال پیش ۷۹۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

سه سال پیش ۶۶۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

سه سال پیش ۸۷۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

سه سال پیش ۱۲۱۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

سه سال پیش ۱۴۱۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

سه سال پیش ۱۵۸۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

سه سال پیش ۹۶۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

سه سال پیش ۵۳۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۳:۲۷

سمفونی موتسارت قطعه 43

سه سال پیش ۷۹۲ بازدید
۲:۵۰

برترین‌های باخ قطعه 1087

سه سال پیش ۷۹۸ بازدید
۹:۵۵

برترین‌های باخ قطعه 1090

سه سال پیش ۵۴۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه سال پیش ۱۵۲۱ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه سال پیش ۱۲۸۰ بازدید

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

سه سال پیش ۱۳۹۸ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

سه سال پیش ۱۲۱۱ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

سه سال پیش ۱۴۱۲ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

سه سال پیش ۱۵۸۳ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

سه سال پیش ۱۵۲۱ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

سه سال پیش ۱۲۸۰ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۱۳:۲۷

سمفونی موتسارت قطعه 43

سه سال پیش ۷۹۲ بازدید
۲:۵۰

برترین‌های باخ قطعه 1087

سه سال پیش ۷۹۸ بازدید
۹:۵۵

برترین‌های باخ قطعه 1090

سه سال پیش ۵۴۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی