دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

پنج ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

پنج ماه پیش ۸۸۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

پنج ماه پیش ۶۷۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

پنج ماه پیش ۵۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

پنج ماه پیش ۵۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

پنج ماه پیش ۸۴۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

پنج ماه پیش ۹۲۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

پنج ماه پیش ۱۱۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

پنج ماه پیش ۷۹۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

پنج ماه پیش ۴۱۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

پنج ماه پیش ۹۹۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

پنج ماه پیش ۹۸۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

پنج ماه پیش ۲۶۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

پنج ماه پیش ۸۲۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

پنج ماه پیش ۳۴۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

پنج ماه پیش ۱۰۴۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

پنج ماه پیش ۱۰۷۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

پنج ماه پیش ۷۵۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

پنج ماه پیش ۳۲۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

پنج ماه پیش ۷۹۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

پنج ماه پیش ۵۱۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

پنج ماه پیش ۹۲۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

پنج ماه پیش ۳۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

پنج ماه پیش ۲۸۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

پنج ماه پیش ۳۸۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

پنج ماه پیش ۷۷۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

پنج ماه پیش ۹۸۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

پنج ماه پیش ۱۰۸۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

پنج ماه پیش ۵۷۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

پنج ماه پیش ۱۸۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۵:۱۱

برترین‌های باخ قطعه 1072

پنج ماه پیش ۳۷۱ بازدید
۵:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1084

پنج ماه پیش ۲۲۵ بازدید
۵:۱۰

برترین‌های باخ قطعه 1063 قسمت 3

پنج ماه پیش ۵۲۶ بازدید
۱۰:۱۱

سمفونی موتسارت قطعه 19

پنج ماه پیش ۵۱۵ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

پنج ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

پنج ماه پیش ۸۸۴ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

پنج ماه پیش ۷۷۶ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

پنج ماه پیش ۹۸۱ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

پنج ماه پیش ۱۰۸۰ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

پنج ماه پیش ۱۰۵۹ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

پنج ماه پیش ۸۸۴ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

پنج ماه پیش ۹۶۱ بازدید
مشاهده همه