دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

هشت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

هشت ماه پیش ۹۳۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

هشت ماه پیش ۷۴۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

هشت ماه پیش ۵۸۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

هشت ماه پیش ۵۷۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

هشت ماه پیش ۸۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

هشت ماه پیش ۹۸۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

هشت ماه پیش ۱۷۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

هشت ماه پیش ۸۳۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

هشت ماه پیش ۴۵۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

هشت ماه پیش ۱۰۴۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

هشت ماه پیش ۱۱۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

هشت ماه پیش ۳۲۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

هشت ماه پیش ۸۸۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

هشت ماه پیش ۳۹۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

هشت ماه پیش ۱۰۸۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

هشت ماه پیش ۱۱۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

هشت ماه پیش ۷۹۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

هشت ماه پیش ۳۸۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

هشت ماه پیش ۸۵۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

هشت ماه پیش ۶۰۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

هشت ماه پیش ۹۷۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

هشت ماه پیش ۳۸۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

هشت ماه پیش ۳۳۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

هشت ماه پیش ۴۵۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

هشت ماه پیش ۸۲۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هشت ماه پیش ۱۰۲۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

هشت ماه پیش ۱۲۲۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

هشت ماه پیش ۶۲۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

هشت ماه پیش ۲۲۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1073

هشت ماه پیش ۸۳۸ بازدید
۵:۲۹

برترین‌های باخ قطعه 1064 قسمت 3

هشت ماه پیش ۱۰۵۸ بازدید
۳:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1063 (2)

هشت ماه پیش ۱۰۳۲ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هشت ماه پیش ۱۰۲۸ بازدید
۳:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1088

هشت ماه پیش ۱۰۲۱ بازدید
۴:۲۰

برترین‌های باخ قطعه 1074

هشت ماه پیش ۹۴۹ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هشت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

هشت ماه پیش ۹۳۴ بازدید

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

هشت ماه پیش ۱۰۱۷ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

هشت ماه پیش ۸۲۶ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هشت ماه پیش ۱۰۲۸ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

هشت ماه پیش ۱۲۲۰ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هشت ماه پیش ۱۰۹۳ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

هشت ماه پیش ۹۳۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1073

هشت ماه پیش ۸۳۸ بازدید
۵:۲۹

برترین‌های باخ قطعه 1064 قسمت 3

هشت ماه پیش ۱۰۵۸ بازدید
۳:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1063 (2)

هشت ماه پیش ۱۰۳۲ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هشت ماه پیش ۱۰۲۸ بازدید
۳:۵۳

برترین‌های باخ قطعه 1088

هشت ماه پیش ۱۰۲۱ بازدید
۴:۲۰

برترین‌های باخ قطعه 1074

هشت ماه پیش ۹۴۹ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی