دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۹۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۳۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

یک سال پیش ۸۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

یک سال پیش ۶۹۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

یک سال پیش ۶۵۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

یک سال پیش ۱۰۰۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

یک سال پیش ۱۰۹۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

یک سال پیش ۲۸۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

یک سال پیش ۹۴۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

یک سال پیش ۵۶۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

یک سال پیش ۱۱۱۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

یک سال پیش ۱۲۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

یک سال پیش ۴۹۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

یک سال پیش ۹۷۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

یک سال پیش ۴۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

یک سال پیش ۱۱۸۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

یک سال پیش ۱۲۴۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

یک سال پیش ۹۰۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

یک سال پیش ۴۹۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۹۸۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

یک سال پیش ۸۰۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یک سال پیش ۱۰۹۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

یک سال پیش ۵۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

یک سال پیش ۴۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

یک سال پیش ۵۵۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۴۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۱۱۸ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۷۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

یک سال پیش ۷۱۳ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

یک سال پیش ۳۲۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۲:۵۰

برترین‌های باخ قطعه 1087

یک سال پیش ۵۶۹ بازدید
۵:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1084

یک سال پیش ۳۸۱ بازدید
۵:۱۱

برترین‌های باخ قطعه 1072

یک سال پیش ۵۰۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۹۸ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۳۳ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۴۸ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۱۱۸ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۷۵ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۹۸ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۳۳ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یک سال پیش ۱۱۱۱ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۲:۵۰

برترین‌های باخ قطعه 1087

یک سال پیش ۵۶۹ بازدید
۵:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1084

یک سال پیش ۳۸۱ بازدید
۵:۱۱

برترین‌های باخ قطعه 1072

یک سال پیش ۵۰۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی