دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۶۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۰۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

یک سال پیش ۸۴۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

یک سال پیش ۶۶۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

یک سال پیش ۶۳۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

یک سال پیش ۹۷۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

یک سال پیش ۱۰۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

یک سال پیش ۲۴۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

یک سال پیش ۹۱۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

یک سال پیش ۵۲۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

یک سال پیش ۱۰۹۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

یک سال پیش ۱۲۳۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

یک سال پیش ۴۲۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

یک سال پیش ۹۵۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

یک سال پیش ۴۶۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

یک سال پیش ۱۱۵۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

یک سال پیش ۱۲۱۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

یک سال پیش ۸۷۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

یک سال پیش ۴۶۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

یک سال پیش ۹۳۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

یک سال پیش ۷۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

یک سال پیش ۱۰۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

یک سال پیش ۴۸۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

یک سال پیش ۴۰۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

یک سال پیش ۵۲۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۱۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۰۸۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۳۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

یک سال پیش ۶۸۷ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

یک سال پیش ۲۹۹ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۲۰:۳۵

سمفونی موتسارت قطعه 123

یک سال پیش ۱۰۹۷ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۳۴ بازدید
۱۱:۲۲

برترین‌های باخ قطعه 1091

یک سال پیش ۵۲۶ بازدید
۷:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1081

یک سال پیش ۱۰۰۷ بازدید
۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یک سال پیش ۱۰۸۴ بازدید
۴:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1062 (3)

یک سال پیش ۵۶۸ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۰۴ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۶۴ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۰۴ بازدید

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یک سال پیش ۱۰۸۴ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

یک سال پیش ۹۱۴ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

یک سال پیش ۱۰۸۴ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۳۴ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

یک سال پیش ۱۱۶۴ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۰۴ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۲۰:۳۵

سمفونی موتسارت قطعه 123

یک سال پیش ۱۰۹۷ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

یک سال پیش ۱۳۳۴ بازدید
۱۱:۲۲

برترین‌های باخ قطعه 1091

یک سال پیش ۵۲۶ بازدید
۷:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1081

یک سال پیش ۱۰۰۷ بازدید
۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

یک سال پیش ۱۰۸۴ بازدید
۴:۴۷

برترین‌های باخ: قطعه 1062 (3)

یک سال پیش ۵۶۸ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

یک سال پیش ۱۰۰۴ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی