دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو سال پیش ۱۲۹۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو سال پیش ۱۰۹۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

دو سال پیش ۹۷۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

دو سال پیش ۷۶۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

دو سال پیش ۶۹۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

دو سال پیش ۱۰۶۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

دو سال پیش ۱۱۹۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

دو سال پیش ۳۳۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

دو سال پیش ۱۰۳۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

دو سال پیش ۶۲۰ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

دو سال پیش ۱۱۷۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

دو سال پیش ۱۳۰۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

دو سال پیش ۶۱۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

دو سال پیش ۱۰۴۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

دو سال پیش ۵۶۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

دو سال پیش ۱۲۶۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

دو سال پیش ۱۳۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

دو سال پیش ۹۷۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

دو سال پیش ۵۷۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

دو سال پیش ۱۰۵۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

دو سال پیش ۹۴۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

دو سال پیش ۱۱۷۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

دو سال پیش ۶۰۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

دو سال پیش ۴۸۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

دو سال پیش ۶۲۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

دو سال پیش ۱۰۱۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

دو سال پیش ۱۱۸۴ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

دو سال پیش ۱۴۳۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

دو سال پیش ۷۷۱ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

دو سال پیش ۳۷۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۴:۶

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

دو سال پیش ۷۷۱ بازدید
۵:۵۷

برترین‌های باخ قطعه 1063

دو سال پیش ۶۷۵ بازدید
۷:۳۷

برترین‌های باخ قطعه 1078

دو سال پیش ۳۸۵ بازدید
۴:۴۹

برترین‌های باخ قطعه 1064

دو سال پیش ۳۷۶ بازدید
۵:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1070

دو سال پیش ۲۸۷ بازدید
۶:۱۹

برترین‌های باخ قطعه 1071

دو سال پیش ۲۶۱ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1082

دو سال پیش ۱۱۳۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو سال پیش ۱۲۹۰ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو سال پیش ۱۰۹۱ بازدید

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

دو سال پیش ۱۰۱۵ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

دو سال پیش ۱۱۸۴ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

دو سال پیش ۱۴۳۵ بازدید
مشاهده همه

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

دو سال پیش ۱۲۹۰ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

دو سال پیش ۱۰۹۱ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

دو سال پیش ۱۱۸۳ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۴:۶

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

دو سال پیش ۷۷۱ بازدید
۵:۵۷

برترین‌های باخ قطعه 1063

دو سال پیش ۶۷۵ بازدید
۷:۳۷

برترین‌های باخ قطعه 1078

دو سال پیش ۳۸۵ بازدید
۴:۴۹

برترین‌های باخ قطعه 1064

دو سال پیش ۳۷۶ بازدید
۵:۲۵

برترین‌های باخ قطعه 1070

دو سال پیش ۲۸۷ بازدید
۶:۱۹

برترین‌های باخ قطعه 1071

دو سال پیش ۲۶۱ بازدید
۳:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1082

دو سال پیش ۱۱۳۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی