دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

سمفونی موتسارت قطعه 551

هفت ماه پیش ۱۰۸۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 543

هفت ماه پیش ۹۱۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 38 قسمت 2

هفت ماه پیش ۷۱۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 444

هفت ماه پیش ۵۶۳ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 425

هفت ماه پیش ۵۵۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 385

هفت ماه پیش ۸۷۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 338

هفت ماه پیش ۹۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 319

هفت ماه پیش ۱۵۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 201

هفت ماه پیش ۸۲۱ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 181

هفت ماه پیش ۴۳۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 123

هفت ماه پیش ۱۰۲۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 132

هفت ماه پیش ۱۱۴۲ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 17

هفت ماه پیش ۳۰۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 128

هفت ماه پیش ۸۵۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 114

هفت ماه پیش ۳۷۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 73

هفت ماه پیش ۱۰۶۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 48

هفت ماه پیش ۱۱۰۵ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ قطعه 1065 قسمت 2

هفت ماه پیش ۷۷۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 43

هفت ماه پیش ۳۵۸ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 22

هفت ماه پیش ۸۲۶ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی موتسارت قطعه 19

هفت ماه پیش ۵۶۹ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت: قطعه 18 قسمت 2

هفت ماه پیش ۹۵۷ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی های موتسارت قطعه 17 شماره 2

هفت ماه پیش ۳۶۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

سمفونی‌های موتسارت : قطعه شماره 16

هفت ماه پیش ۳۱۴ بازدید

برترین سمفونی های موتسارت در اینجا گردآوری شده است

برترین‌های باخ: کنسرت براندنبورگ قطعه 1052

هفت ماه پیش ۴۳۲ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1065

هفت ماه پیش ۸۰۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هفت ماه پیش ۱۰۱۷ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

هفت ماه پیش ۱۱۸۵ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (1)

هفت ماه پیش ۶۰۶ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

برترین‌های باخ قطعه 1064

هفت ماه پیش ۲۱۰ بازدید

آثار باخ نواخته شده توسط برترین اساتید و کنسرت ها

درباره کانال

برترین های موسیقی کلاسیک که ارزش شنیدن را دارند


پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۶:۲

برترین‌های باخ قطعه 1062

هفت ماه پیش ۵۳۸ بازدید
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هفت ماه پیش ۱۰۸۱ بازدید
۳:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1073

هفت ماه پیش ۸۲۰ بازدید
۵:۲۹

برترین‌های باخ قطعه 1064 قسمت 3

هفت ماه پیش ۱۰۴۳ بازدید

محبوب ترین‌ها

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هفت ماه پیش ۱۰۸۱ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

هفت ماه پیش ۹۱۶ بازدید

سمفونی های موتسارت

۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هفت ماه پیش ۱۰۸۱ بازدید
۲۸:۱۹

سمفونی موتسارت قطعه 543

هفت ماه پیش ۹۱۶ بازدید
مشاهده همه

برترین های باخ

۱۲:۴۵

برترین‌های باخ قطعه 1065

هفت ماه پیش ۸۰۰ بازدید
۳:۲۴

برترین‌های باخ: قطعه 1065 (3)

هفت ماه پیش ۱۰۱۷ بازدید
۲:۹

برترین‌های باخ: قطعه 1066 (2)

هفت ماه پیش ۱۱۸۵ بازدید
مشاهده همه

باخ کنسرت براندنبورگ

۱۰:۳۶

برترین‌های باخ قطعه 1040

هفت ماه پیش ۹۹۶ بازدید
مشاهده همه

پیشنهادی

در کانال منتخب های موسیقی کلاسیک
۶:۲

برترین‌های باخ قطعه 1062

هفت ماه پیش ۵۳۸ بازدید
۳۰:۹

سمفونی موتسارت قطعه 551

هفت ماه پیش ۱۰۸۱ بازدید
۳:۴۲

برترین‌های باخ قطعه 1073

هفت ماه پیش ۸۲۰ بازدید
۵:۲۹

برترین‌های باخ قطعه 1064 قسمت 3

هفت ماه پیش ۱۰۴۳ بازدید

پیشنهادهای اتفاقی