دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «دور آهفته موسیقی» مربوط به کانال دور آهسته

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

دور آهسته یک سال پیش ۱۱۸۷ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

دور آهسته یک سال پیش ۱۱۰۱ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

دور آهسته یک سال پیش ۸۴۰ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

دور آهسته یک سال پیش ۸۴۹ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

دور آهسته یک سال پیش ۱۴۵۲ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

دور آهسته یک سال پیش ۱۵۸۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

دور آهسته یک سال پیش ۱۴۰۰ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم