دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «دور آهفته موسیقی» مربوط به کانال دور آهسته

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

دور آهسته دو سال پیش ۱۳۹۳ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

دور آهسته دو سال پیش ۱۳۲۰ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

دور آهسته دو سال پیش ۱۰۷۵ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

دور آهسته دو سال پیش ۱۰۹۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

دور آهسته دو سال پیش ۱۸۱۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

دور آهسته دو سال پیش ۱۸۵۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

دور آهسته دو سال پیش ۱۶۹۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم