دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «دور آهفته موسیقی» مربوط به کانال دور آهسته

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

دور آهسته دو سال پیش ۱۳۷۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

دور آهسته دو سال پیش ۱۲۹۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

دور آهسته دو سال پیش ۱۰۴۷ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

دور آهسته دو سال پیش ۱۰۶۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

دور آهسته دو سال پیش ۱۷۸۱ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

دور آهسته دو سال پیش ۱۸۲۵ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

دور آهسته دو سال پیش ۱۶۵۹ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم