دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «دور آهفته موسیقی» مربوط به کانال دور آهسته

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

دور آهسته یک سال پیش ۱۲۲۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

دور آهسته یک سال پیش ۱۱۴۲ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

دور آهسته یک سال پیش ۸۶۳ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

دور آهسته یک سال پیش ۸۸۳ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

دور آهسته یک سال پیش ۱۴۸۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

دور آهسته یک سال پیش ۱۶۳۴ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

دور آهسته یک سال پیش ۱۴۴۷ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم