دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

نمایش لیست «دور آهفته موسیقی» مربوط به کانال دور آهسته

موسیقی در دور کند: آزمایشگاه کولین

دور آهسته چهار ماه پیش ۹۲۶ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: دانشگاه استنفورد (علم و موسیقی)

دور آهسته چهار ماه پیش ۹۶۹ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: رشته‌های ساز ویولن

دور آهسته چهار ماه پیش ۷۰۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار

دور آهسته چهار ماه پیش ۷۱۹ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: گیتار (فیلمبرداری توسط آیفون 4)

دور آهسته چهار ماه پیش ۱۲۹۲ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل و سنج

دور آهسته چهار ماه پیش ۱۳۱۸ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم

موسیقی در دور کند: طبل درامز

دور آهسته چهار ماه پیش ۱۲۴۹ بازدید

آلات موسیقی را در دور کند میبینیم