دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی تصنیف جان جهان از استادان شجریان و مشکاتیان

۱۶۱۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

تصنیف جان جهان
محمد رضا شجریان
پرویز مشکاتیان
جان جهان دوش کجا بوده ای؟ نی غلطم در دل ما بوده ای
آه که من دوش چه سان بوده ام آه که تو دوش کرا بوده ای؟
رشک برم کاش قبا بودمی چون که درآغوش قبا بوده ای
زهره ندارم که بگویم ترا بی من بیچاره کجا بوده ای؟
آینه ای رنگ تو عکس کسیست تو ز همه رنگ جدا بوده ای
رنگ رخ خوب تو آخر گواست در حرم لطف خدا بوده ای

دیدگاه ها