دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی آذربایجان: کمانچه الشان منصوراف

۹۴۲ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Elshan Mansurov demonstrates the Azerbaijani kamancha for composers;
video by Joël Bons, Baku 2002,
www.atlasensemble.nl
www.twitter.com/AtlasEnsemble

دیدگاه ها

سایت مسکن صناعی

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه