دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

تارنوازی استاد علی اکبر خان شهنازی

۱۳۳۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
Tar shahnazi ata omidvar MONAJAT عطا امیدوار با تارحاج علی اکبر خان شهنازی مناجات میخواند
همیشه افسوس میخوردم چرا موقعیتی پیش نیامده که من بزیارت پا ودست بوسی اس
www.omidvar.net
http://www.facebook.com/?page=3&sk=messages&tid=1608311846225
خداوند را شکر میگویم که بمن قدرت شکرگذاری داد وکمک کرد این مناجات را با تار استاد حاج علی اکبر خان بخوانم که بطور یادگار بماند و در این دنیا تا عبد شکر گوی نعماتش باشم
تاد بزرگ زمانه فرزند خلف استاد میزا حسینقلی نوازنده تار نائل شوم از انجائی که اطمینان به پشتیبانی حق تعالا دارم وشکر گوئیش تنها دلیل وجودم دراین دنیاست
نیمه شبی بهمانند شبهای قدر نوار تار استاد در اواز اصفهان را شنیدم برا شفتم خدایا این همان مناجات است که میشنوم مناجا ت سنائی را با تار استاد خواندم وضبط شد وفکر کنم از عهده برامدم انشالاه استاد رضایت خود را با شادی وشکر گذاری من اعلام فرمودند
در این اواز متوجه شدم که در موسیقی اصیل ایرانی اواز وجواب اواز زیاد مطرح نیست بقول استادم سلیمان امیرقاسمی خواننده اواخر قاجار اوائل پهلوی در موسیقی اصیل ایرانی انگاره مهم است ودر همه هنرها واین انگاره است فرش نائینو از اصفهان کاشان ...جدا میکند تقدیم وه بیاد تمام اساتیدی که بهمن همه چیز یاد دادند
یا هو
مسافر دکتر عطاامیدوار

دیدگاه ها