دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پیش درآمد شور علی اکبر خان شهنازی

۱۴۸۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
پیش درآمد شور علی اکبر خان شهنازی
Pishdaramad En el modo Shour
Compositor: Ali Akbar Khan Shahnazi

Ensamble Didar
Setar y Dirección: Mehdi Moshtagh
Setar: Manuel García Ramos
Tombak: Francisco Bringas Valdez

کاخ باستانی آرسوبیسپادو - مکزیکوسیتی
Antiguo Palacio del Arzobispado - Noviembre de 2013
México D.F

http://www.mehdimoshtagh.com
https://www.facebook.com/Mehdi.Moshtagh.Didar

دیدگاه ها