دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

علی اکبر خان شهنازی حسین علیزاده بیاد استادش به امیدوار میگوید

۹۲۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

علی اکبر خان شهنازی
http://www.youtube.com/watch?v=BikXt0L2SVM
استاد حسین علیزاده بایاد استادش حاج علی اکبرخان شهنازی احساس غرور میکند به عطاامیدوار میگویدHosin Alizade Dr Ata OMIDVAR ostad Haj Ali Akbarkhan ShAHNAZI
http://www.youtube.com/watch?v=BikXt0L2SVM
www.omidvar.net
http://www.youtube.com/watch?v=LWL2Ilvko8Y
clas avaz dr ata omidvar کلاس درس اواز دکتر عطااله امیدوار سگاه
http://www.youtube.com/watch?v=b_6GAbeUHXo&feature=related
Avaz ABOATA Dr Ata OMIDVAR1389درس اواز ابو عطا دکتر عطا امیدوار
http://www.youtube.com/watch?v=GuB3qD7k4s4&feature=related
Ata OMIDVAR Mahour Aدستگاه ماهور کلاس اواز دکتر عطا امیدوار

دیدگاه ها