دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

استاد فرهنگ شریف: تارنوازی

۱۳۷۴ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

فرهنگ شریف
...
ای زخمه زن بر تار دل , با ناله ام یکرنگ شو
تو راه دیگر می روی , او نقش دیگر می زند
...
محمد قهرمان

زخمه . ابوعطا
استاد فرهنگ شریف : تار
استاد جهانگیر ملک : تمبک

دیدگاه ها