دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

موسیقی سنتی: فرامرز پایور حسین تهرانی جلیل شهناز و اصغر بهاری (قسمت 1 از 3)

۱۰۴۴ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

کمانچه، اصغر بهاری
فرامرز پایور، حسین تهرانی،جلیل شهناز و اصغر بهاری در جشن هنر شیراز

دیدگاه ها