دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

استاد اصغر بهاری و استاد جهانگیر ملک: سه گاه

۱۳۶۷ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

کمانچه، اصغر بهاری
گوشه‌هایی‌ در دستگاه سه گاه
کمانچه: استاد اصغر بهاری
ضرب: استاد جهانگیر ملک

دیدگاه ها