دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

گل‌های رنگارنگ شماره 559 ایرج

۵۹۵۳ نمایش
منتشر شده در: سه سال پیش

گلهای رنگارنگ
●Iranian Taq-i Kasra, تاق کسرا in the ancient city of Ctesiphon (destroyed by Muslim Arabs and now it is located in Iraq): The words are from Khaghani Shervani, خاقاني شرواني

Golhaye Rangarang 559 B, گلهای رنگارنگ ـ برنامۀ شمارۀ ۵۵۹ ب ؛

IRAJ, ايرج & JALIL SHAHNAZ, جليل شهناز HAVE DONE MANY MARVELOUS PERFORMANCES IN GOOD OLD DAYS AND THIS IS ONE OF THEM! I BELIEVE THAT YOU ARE GOING TO ENJOY THIS ONE MORE THAN ANY OTHER SIMILAR PERSIAN CLASSICAL MUSIC! I am sure that you will be surprised of the greatest talents in this video!

خواننده: ايرج
آهنگ: جليل شهناز
دستگاه: ماهور
سراينده: خاقاني شرواني

هان اي دل عبرت بين، از ديده نظرکن هان
ايوان مـدائـن را آيينه عبرت دان

بر ديدۀ من خندي که اينجا ز چه مي گريد
خندم بر آن ديده که اينجا نشود گريان

گويد که تو از خاکي، ما خاک توايم اکنون
گامي دو سه بر ما نه، اشکي دو سه هم بفشان

ما بارگه داديم، اين رفت ستم بر ما
بر قصر ستمکاران گويي چه رسد خذلان

دیدگاه ها

میلاد احمدی

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه