دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Shajarian, Tasnif Jaan Jahan, شجريان تصنيف جان جهان

۱۱۵۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

محمد رضا شجریان
جان جهان دوش کجا بوده‌ای
جان جهان دوش کجا بوده‌ای
نی غلطم در دل ما بوده‌ای
آه که من دوش چه سان بوده‌ام
آه که من دوش چه سان بوده‌ام
آه که تو دوش که را بوده‌ای
آه که تو دوش که را بوده‌ای
رشک برم کاش قبا بودمی
چون که در آغوش قبا بوده‌ای
رشک برم کاش قبا بودمی
چون که در آغوش قبا بوده‌ای
زهره ندارم که بگويم تو را
زهره ندارم که بگويم تو را
بی من بيچاره کجا بوده‌ای
آينه‌ای رنگ تو عکس کسيست
آينه‌ای رنگ تو عکس کسيست
تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
آينه‌ای رنگ تو عکس کسيست
تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
تو ز همه رنگ جدا بوده‌ای
رنگ رخ خوب تو آخر گواست
رنگ رخ خوب تو آخر گواست
در حرم، در حرم،در حرم لطف خدا بوده‌ای

دیدگاه ها