دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Where Can Language Take You? Try our Free Demo!

رزتا استون
برچسب ها: ،  
۳۵۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Where can learning a new language take you? Like Delaine, Christoper, and Grace, millions of lives have changed with Rosetta Stone and yours can too. Find out for yourself trying our FREE demo today: http://bit.ly/LearnerStoriesCombinedDemo

http://www.rosettastone.com
http://www.facebook.com/RosettaStone
http://twitter.com/rosettastone
http://www.youtube.com/user/rosettastone

دیدگاه ها

سرگرمی‌های دست ساز

کانال پیشنهادی برای شما
مشاهده همه