دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Jump Start Brazilian Portuguese -- Lesson 6 -- Numbers and Common Uses

۱۸۸ نمایش
منتشر شده در: دوازده ماه پیش

In lesson 6 of my Professor Jason Jump Start Brazilian Portuguese series I present how to count or say numbers in Brazilian Portuguese and how to use numbers in a variety of basic ways: to talk about the number of things (quantity), dates, ages, telling time, and prices.

دیدگاه ها

پت و مت

کانال پیشنهادی برای شما
۹:۱۲

پت و مت: قسمت 3

پت و مت دوازده ماه پیش ۴۹۴ بازدید
۸:۵۸

پت و مت: قسمت 11

پت و مت یک سال پیش ۵۰۲ بازدید
۸:۵۸

پت و مت: قسمت 10

پت و مت یک سال پیش ۵۰۵ بازدید
۶:۵۱

پت و مت: قسمت 24

پت و مت دوازده ماه پیش ۵۳۴ بازدید
۸:۱۳

پت و مت: قسمت 52

پت و مت یک سال پیش ۵۳۹ بازدید
۰:۸:۰

پت و مت: قسمت 49

پت و مت دوازده ماه پیش ۵۳۹ بازدید
مشاهده همه