دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Jump Start Brazilian Portuguese -- Lesson 6 -- Numbers and Common Uses

۲۴۱ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In lesson 6 of my Professor Jason Jump Start Brazilian Portuguese series I present how to count or say numbers in Brazilian Portuguese and how to use numbers in a variety of basic ways: to talk about the number of things (quantity), dates, ages, telling time, and prices.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۸:۱۲

دانلد داک: قسمت 17

دانلد داک یک سال پیش ۱۲۵۰ بازدید
مشاهده همه