دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Jump Start Brazilian Portuguese -- Lesson 6 -- Numbers and Common Uses

۱۱۷ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

In lesson 6 of my Professor Jason Jump Start Brazilian Portuguese series I present how to count or say numbers in Brazilian Portuguese and how to use numbers in a variety of basic ways: to talk about the number of things (quantity), dates, ages, telling time, and prices.

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۱:۲۳

دکتر مک مافین -

دکتر مک مافین شش ماه پیش ۱۵۵ بازدید
۱:۱۵

دکتر مک مافین -

دکتر مک مافین شش ماه پیش ۱۵۵ بازدید
۱۱:۲

اکتوناتس - OCTONAUTS Orcas

اکتوناتس شش ماه پیش ۱۵۵ بازدید
مشاهده همه