دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Romance Languages Compared: Numbers 11-20 in French, Italian, Spanish, Portuguese

۱۸۶ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Learn how to count from 11 to 20 in four Romance languages: French, Italian, Spanish, and Portuguese. You will hear the numbers 11-20 in each language separately, then each number pronounced in the 4 languages so you can compare the pronunciations.

Check out the comparative vocabulary list at ielanguages.com: http://ielanguages.com/romance_numbers.html

Try the gap-fill exercise here: http://ielanguages.com/exercises/romance/romance-numbers20.htm

Learn 25 basic phrases in these four Romance languages: https://youtu.be/jjx9vjvTJiI

Buy Language Tutorials + mp3s here: https://gumroad.com/ielanguages


Twitter: https://twitter.com/ielanguages
Facebook: https://www.facebook.com/ielanguages
Google+: https://plus.google.com/+Ielanguagescom
Pinterest: http://pinterest.com/ielanguages/
Tumblr: http://ielanguages.tumblr.com

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۲:۴۱

تام و جری: قسمت 9

دو سال پیش ۶۲۹ بازدید
۷:۳۰

دانلد داک - Private video

دانلد داک دو سال پیش ۶۱۸ بازدید
مشاهده همه