دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

Russian and Portuguese language. Learn with us. Basic. Numbers. Lesson 3

۲۱۵ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

Native speaker Portuguese and Russian. Lesson 3. Basic.
Numbers. How to count up to 10 in Russian.

دیدگاه ها