دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

رزبری پای Raspberry Pi: Relais mit GPIO steuern (Verkabelung)

۲۴۶ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

رزبری پای

دیدگاه ها

دانلد داک

کانال پیشنهادی برای شما
۱:۱۱:۱۰

دانلد داک: قسمت 37

دانلد داک یک سال پیش ۷۵۳ بازدید
۸:۱۲

دانلد داک: قسمت 17

دانلد داک یک سال پیش ۱۲۶۲ بازدید
۱:۱۱:۳۸

دانلد داک: قسمت 35

دانلد داک یک سال پیش ۱۲۹۶ بازدید
۲:۰:۳۵

دانلد داک: قسمت 31

دانلد داک یک سال پیش ۱۲۱۸ بازدید
۶:۵۵

دانلد داک: قسمت 16

دانلد داک یک سال پیش ۱۱۲۱ بازدید
مشاهده همه