دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

آموزش استفاده از رزبری پای Raspberry PI - External temperature sensor

۸۲ نمایش
منتشر شده در: ده ماه پیش

چگونه از رزبری خود استفاده کنیم

دیدگاه ها

پیشنهادهای اتفاقی

۷:۱

شاون د شیپ: فصل 1 قسمت 22

شاون د شیپ یازده ماه پیش ۱۵۶۳ بازدید
۱۰:۶

تیمی تایم: فصل 3 قسمت 1

تیمی تایم یازده ماه پیش ۱۵۱۱ بازدید
مشاهده همه