دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

پروژه هایی با رزبری پای Weekend Project: Home Automation with Raspberry Pi and OpenHab

۴۸ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

ساخت پروژه های خانگی با رزبری پای

دیدگاه ها

بازی خورها

کانال پیشنهادی برای شما
۱۲:۳۶

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۹۴ بازدید
۱۵:۱۰

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۹۵ بازدید
۲۰:۳۷

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۹۵ بازدید
۱۷:۸

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۹۶ بازدید
۱۶:۲۶

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۹۶ بازدید
۱۵:۱۵

Minecraft | Minigames!

بازی خورها شش ماه پیش ۹۸ بازدید
مشاهده همه