دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 07 - More on Classes in CSS

۱۳۸ نمایش
منتشر شده در: پنج ماه پیش

In this video we continue on with classes in CSS

Code: http://pastebin.com/tpwYp86j

دیدگاه ها

کیپر (Kipper)

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 4

کیپر (Kipper) پنج ماه پیش ۳۴۴ بازدید
۸:۵۰

کی‌پر: فصل 1 قسمت 30

کیپر (Kipper) شش ماه پیش ۲۷۹ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 29

کیپر (Kipper) پنج ماه پیش ۲۹۳ بازدید
۷:۳۸

کی‌پر: فصل 1 قسمت 35

کیپر (Kipper) پنج ماه پیش ۳۰۱ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 7

کیپر (Kipper) پنج ماه پیش ۳۰۲ بازدید
۷:۳۶

کی‌پر: فصل 1 قسمت 22

کیپر (Kipper) پنج ماه پیش ۳۰۲ بازدید
مشاهده همه