دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 07 - More on Classes in CSS

۲۶۱ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this video we continue on with classes in CSS

Code: http://pastebin.com/tpwYp86j

دیدگاه ها