دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 10 - Using an external style sheet

۱۴۰ نمایش
منتشر شده در: یک سال پیش

In this video we take a look at the external style sheet.

دیدگاه ها

بازی خورها

کانال پیشنهادی برای شما
۱۳:۳۰

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۱۹۹ بازدید
۱۳:۳۶

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۰۰ بازدید
۱۸:۴

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۰۱ بازدید
۱۹:۳۸

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۰۷ بازدید
۹:۵۰

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۱۰ بازدید
۲۰:۳۷

Minecraft | Minigames!

بازی خورها یک سال پیش ۲۱۰ بازدید
مشاهده همه