دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 19 - CSS Box Model Part 3

۲۱۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we continue on with the CSS Box Model.

HTML Code: http://pastebin.com/E5NRnU0D
CSS Code: http://pastebin.com/bEPunR3b

دیدگاه ها