دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 19 - CSS Box Model Part 3

۲۱۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we continue on with the CSS Box Model.

HTML Code: http://pastebin.com/E5NRnU0D
CSS Code: http://pastebin.com/bEPunR3b

دیدگاه ها

اسکار

کانال پیشنهادی برای شما
۷:۶

کارتون اسکار: قسمت ۴۱

اسکار دو سال پیش ۳۸۷ بازدید
۷:۸

اسکار فصل 1 قسمت ۶۳

اسکار دو سال پیش ۴۲۵ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۷۱

اسکار دو سال پیش ۴۳۵ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۵۸

اسکار دو سال پیش ۶۰۲ بازدید
۷:۸

کارتون اسکار: قسمت ۵۹

اسکار دو سال پیش ۲۱۷ بازدید
مشاهده همه