دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 22 - The ID Attribute

۱۲۹ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we take a look at the ID attribute.

دیدگاه ها