دانلود اپلیکشن می‌بی‌نیم

دانلود

CSS Tutorial for Beginners - 32 - Block and Inline elements Part 3

۲۸۰ نمایش
منتشر شده در: دو سال پیش

In this video we take a look at block and inline elemnts and and how they can be converted.

HTML: http://pastebin.com/w0DQXn4i
CSS: http://pastebin.com/UJ25ZrPv

دیدگاه ها